SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

13 marca 2019 roku Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych złożyło w Ministerstwie Sprawiedliwości stanowisko zawierające uwagi do zawartego w projekcie nowelizacji ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - projektu zmiany art. 305 k.k. Treść przedstawionych uwag i propozycji SPZP znajdą Państwo pod linkiem.

SPZP złożyło także w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz w Urzędzie Zamówień Publicznych dwa materiały robocze w związku z toczącymi się pracami nad nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych w zakresie odszkodowań w zamówieniach publicznych oraz postępowania koncyliacyjnego. Pełną treść materiałów znajdą Państwo pod linkami: odszkodowanie i koncyliacja.

Dziękujemy Członkom Stowarzyszenia zaangażowanym w prace nad przygotowaniem tych dokumentów.

Dziesięciu ekspertów, istotna zmiana systemowa i dwie godziny żywej dyskusji – za nami debata „Rewolucja w zamówieniach czy stare po nowemu?”

21 lutego 2019 roku, w siedzibie Rzeczpospolitej odbyła się debata „Rewolucja w zamówieniach czy stare po nowemu?”, której uczestnikami byli członkowie władz Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych i przedstawiciele organów administracji publicznej zaangażowanych w prace nad projektem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Gośćmi red. Tomasza Pietrygi byli Mariusz Haładyj, prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Joanna Knapińska, Wicedyrektor w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych: dr Piotr Bogdanowicz, dr Wojciech Hartung, Aldona Kowalczyk, Mirella Lechna, Jan Roliński, Anna Specht-Schampera. Eksperci dyskutowali o ostatnich propozycjach zmian systemowych i próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy i w jaki sposób projektowane przepisy odpowiadają potrzebie rynku i jaki będą miały na niego wpływ.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych aktywnie uczestniczy w konsultacjach publicznych dot. projektu nowego Prawa Zamówień Publicznych, a przeprowadzona debata była doskonałą okazją do przedstawienia stanowiska Stowarzyszenia w odniesieniu do kluczowych zagadnień z nim związanych.
Zapis debaty jest dostępny na stronie Rzeczpospolitej.

GAR 20190221 0432

GAR 20190221 3 4

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych, w ramach trwających konsultacji publicznych, złożyło swoje uwagi do projektu ustawy "Prawo zamówień publicznych". Treść przedstawionych uwag i propozycji znajdą Państwu w poniższym pliku.

Dziękujemy wszystkim Członkom Stowarzyszenia zaangażowanym w prace nad przygotowaniem tego opracowania.

 

Uwagi do ustawy PZP

 

W dniu 23 stycznia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Podczas Zebrania wybrano władze Stowarzyszenia w dotychczasowym składzie osobowym, omówiono plany działań na 2019 rok oraz dokonano podsumowania działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.


Do najważniejszych wydarzeń 2018 roku można zaliczyć:

 • udział przedstawicieli Stowarzyszenia - Anny Szymańskiej oraz Wojciecha Hartunga w spotkaniu grupy roboczej utworzonej przez Komisję Europejską, skupiającej członków organów odwoławczych pierwszej instancji w państwach członkowskich UE. Przedmiotem dyskusji podczas spotkania był m.in. raport „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski” przygotowany przez Stowarzyszenie;
 • uwzględnienie postulatów zawartych w raporcie „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej
  w krajach UE. Kluczowe wnioski” w opublikowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości
  i Technologii i Urząd Zamówień Publicznych „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych”;
 • przygotowanie analizy wybranych zagadnień z obszaru środków ochrony prawnej, które powinny być uwzględnione w polskim prawie w celu zapewnienia przesłanki efektywności systemu środków ochrony prawnej w Polsce, stosownie do wymagań dyrektyw odwoławczych;
 • złożenie przez Zarząd w dniu 27 lipca 2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędzie Zamówień Publicznych stanowiska zawierającego zastrzeżenia do wybranych rozwiązań zawartych w „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych”;
 • zorganizowanie przez Stowarzyszenie w dniu 12 czerwca 2018 r. w Warszawie międzynarodowej konferencji pt. „Prawo konkurencji i zamówienia publiczne – dwie strony tego samego medalu”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych, eksperci i praktycy prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Konferencja była relacjonowana w prasie;
 • przeprowadzenie i opublikowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia wyników ankiety na temat środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie to wskazuje na najbardziej palące problemy wykonawców w świetle aktualnie obowiązujących regulacji;
 • zainicjowanie przez Zarząd prac związanych z kolejną inicjatywą Stowarzyszenia dot. sposobu implementacji i interpretacji wybranych przesłanek wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne w krajach UE i EFTA.

walne20192

walne2019

W dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł o korektach finansowych nakładanych przez polskie instytucje zarządzające wydatkowaniem funduszy unijnych. Jan Roliński, członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, zwraca w nim uwagę na coraz większą częstotliwość ich nakładania oraz nadgorliwość i formalizm kontrolujących.

330434855 329344486

27 lipca 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych złożył w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędzie Zamówień Publicznych stanowisko zawierające uwagi do wybranych rozwiązań zawartych w „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych”. Treść stanowiska można pobrać pod tym linkiem.

Integralną część stanowiska naszego Stowarzyszenia stanowią złożone przez nas już 6 czerwca 2018 r. uwagi i postulaty odnoszące się do problematyki środków ochrony prawnej, w tym zagadnień związanych z odszkodowaniami na rzecz podmiotów, które doznały uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych. Stanowisko Stowarzyszenia z 6 czerwca 2018 r. można pobrać pod tym linkiem.

W czerwcowym numerze magazynu „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA” ukazał się artykuł na temat projektu ustawy o jawności życia publicznego, której przepisy – jeżeli uchwalone zostaną w obecnie przyjętym kształcie – w istotny sposób wpłyną na funkcjonowanie sektora zamówień publicznych. Publikacja powstała na podstawie stanowiska Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, skierowanego w toku prac legislacyjnych do Komitetu Stałego Rady Ministrów, w którego przygotowaniu brali udział członkowie Stowarzyszenia i jego władz. Autorem artykułu jest Jan Roliński, członek zarządu Stowarzyszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem:

zmiany

W czerwcowym numerze magazynu „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADCA” ukazał się artykuł na temat projektu ustawy o jawności życia publicznego, której przepisy – jeżeli uchwalone zostaną w obecnie przyjętym kształcie – w istotny sposób wpłyną na funkcjonowanie sektora zamówień publicznych. Publikacja powstała w oparciu o na podstawie stanowiska Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, skierowanego w toku prac legislacyjnych do Komitetu Stałego Rady Ministrów, w którego przygotowaniu brali udział członkowie Stowarzyszenia i jego władz. Autorem artykułu jest Jan Roliński, członek zarządu Stowarzyszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem

18 czerwca, 2018 roku, Aldona Kowalczyk i Mirella Lechna w komentarzu dla Dziennika Gazety Prawnej oceniają koncepcje nowych przepisów PZP przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz z Urzędem Zamówień Publicznych. Założenia do nowych przepisów, które obejmują również propozycje zmian w środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom startującym w przetargu, zbiegają się z postulatami reformy środków odwoławczych zgłoszonymi przez naszych ekspertów.

DGP062018

13 czerwca, 2018 roku na łamach Dziennika Gazety Prawnej opublikowana została relacja ze zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych międzynarodowej konferencji „Prawo konkurencji i zamówienia publiczne – dwie strony tego samego medalu”. Artykuł przytacza również wypowiedzi dr Wojciecha Hartunga, dr Alberta Sánchez Graells i dr Igora Nestoruka – prelegentów konferencji, podsumowujące problemy związane z prawem zamówień publicznych, które pojawiły się w trakcie międzynarodowego spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem:

 

FileWithHighlight

Wzajemne relacje prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych stają się coraz wyraźniejsze, co sprawia, że nie sposób traktować tych dziedzin rozłącznie. Konieczna jest więc ocena uczestników rynku zamówień publicznych (zarówno wykonawców, jak i zamawiających) również z punktu widzenia szeroko rozumianych reguł konkurencji – to jedne z ważniejszych wniosków, jakie zostały sformułowane w trakcie konferencji „Prawo konkurencji i zamówienia publiczne – dwie strony tego samego medalu”, która odbyła się 12 czerwca w Warszawie. W zorganizowanym przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych wydarzeniu wzięli udział naukowcy, eksperci i praktycy prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji z Polski i z zagranicy (w tym m.in. z Litwy, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii).

W wtorek, 12 czerwca, w Warszawie odbyła się konferencja „Prawo konkurencji i zamówienia publiczne – dwie strony tego samego medalu”. Wydarzenie poświęcone było tematyce zakłóceń konkurencji w postępowaniach przetargowych z perspektywy prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych.
Organizator – Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych – zaprosił do udziału w konferencji ekspertów i praktyków prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji z Polski i z zagranicy.


Zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat zakłóceń konkurencji powodowanych przez zachowania zamawiających i wykonawców, przypadków nadużywania pozycji dominującej na rynku zamówień publicznych, a także najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poświęconego instytucji self-cleaningu. Uczestnicy paneli dyskusyjnych rozmawiali natomiast m.in. o tym, jak radzić sobie z zachowaniami naruszającymi konkurencję w trakcie postępowań przetargowych oraz o sposobach na przeciwdziałanie nadużywaniu przewagi kontraktowej przez zamawiających.
Prelekcje wygłosili m.in. dr Albert Sánchez Graells z Uniwersytetu w Bristolu, dr Igor B. Nestoruk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pani Irma Urmonaitė – przedstawicielka litewskiego Urzędu Ochrony Konkurencji, dr Anna Blume Huttenlauch z niemieckiej kancelarii Blomstein, a także dr Wojciech Hartung reprezentujący Stowarzyszenie.


W dyskusjach panelowych wzięli też udział przedstawiciele instytucji państwowych, w tym m.in. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Pani Małgorzata Rakowska, wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej – Pani Magdalena Grabarczyk, sędzia Sądu Najwyższego – prof. Marta Romańska, reprezentanci Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przedstawiciele zamawiających i wykonawców.

Wybrane prezentacje dostępne są do pobrania tutaj.

 

0K2A35470K2A35830K2A36290K2A37460K2A37720K2A37860K2A38520K2A38990K2A39950K2A40390K2A40670K2A42180K2A4237

 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych opracowało koncepcję nowego prawa zamówień publicznych i opublikowało ją dniu 6 czerwca 2018 r. . Jak podsumowują autorzy koncepcji, główne jej cele to poprawa jakości zamówień publicznych.


Realizacja tego postulatu jest naczelnym celem działalności naszego Stowarzyszenia. Od chwili powstania podejmujemy inicjatywy, w ramach których Stowarzyszenie diagnozuje stan i jakość prawa w obszarze zamówień publicznych w Polsce i Europie oraz proponuje rozwiązania dla zidentyfikowanych problemów.


Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych opracowało ekspercką analizę wybranych zagadnień z obszaru środków ochrony prawnej, które powinny być uwzględnione w polskim prawie w celu zapewnienia przesłanki efektywności systemu środków ochrony prawnej w Polsce, stosownie do wymagań dyrektyw odwoławczych.


Analiza ta została przekazana w dniu 8 czerwca 2018 r. do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i Urzędu Zamówień Publicznych, a także do Krajowej Izby Odwoławczej i Ministerstwa Sprawiedliwości.


Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia:

Ekspertyza Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych

 

 

16 maja 2018 r. rzecznik generalny przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię w sprawie C-124/17, Vossloh Laeis, dotyczącej wykluczenia wykonawcy ze względu na zawarte porozumienie antykonkurencyjne oraz podjęcia przez wykonawcę środków naprawczych celem zapobieżenia wykluczeniu. Już 12 czerwca 2018 r. dr Roland Stein opowie o wątpliwościach związanych ze sprawą na konferencji "Prawo konkurencji i zamówienia publiczne – dwie strony tego samego medalu" organizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych.

W konferencji udział weźmie, między innymi, dr Albert Sanchez-Graells oraz Irma Urmonaite z litewskiego UOKiK.

Konferencja organizowana jest dla przedstawicieli wykonawców i zamawiających. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Udział w konferencji jest bezpłatny i wymaga potwierdzenia ze strony organizatorów. Szczegółowy program konferencji zostanie podany wkrótce.

W wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita Jan Roliński, Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, przedstawił spostrzeżenia i obawy dotyczące ustawy o jawności życia publicznego i jej potencjalnego, negatywnego wpływu na ustawę Prawo zamówień publicznych oraz rynek zamówień publicznych.

Całą rozmowę znajdą Państwo pod tym linkiem.

4 maja Anna Szymańska i Wojciech Hartung na zaproszenie Komisji Europejskiej uczestniczyli jako reprezentanci Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych w spotkaniu przedstawicieli organów odwoławczych pierwszej instancji w państwach członkowskich UE na Malcie. W trakcie spotkania omówili raport „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski”. Raport spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników i wywołał ożywioną dyskusję. Raport dostępny jest tutaj.

IMG 0917 2

IMG 0921 2

SPZP przedstawia wyniki badań dotyczących środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Większość wykonawców to przedstawiciele sektora MŚP, ale ankiety zebrano również od dużych przedsiębiorstw. Ponad połowa respondentów wskazała, że wpis od odwołania do KIO jest odpowiedni, lecz ok. 40% uznaje go za zbyt wysoki. Jak się okazuje, ma to przełożenie na dalsze działania, ponieważ dla 40% badanych wysokość wpisu stanowi przeszkodę dla wniesienia odwołania. Problem ten jest jeszcze wyraźniejszy w przypadku zaskarżenia wyroku KIO do sądu – dla 66% badanych wykonawców wysokość wpisu uniemożliwiła (choć raz) skorzystanie z tego środka. Również 66% wykonawców uznaje, że wpis ten jest zbyt wysoki. 75% wykonawców w ogóle nie wniosła skargi na wyrok KIO. Aż 20% wykonawców uzyskała korzystny wyrok sądu, a mimo to nie uzyskała zamówienia, jednakże nikt nie podjął działań mających na celu uzyskanie odszkodowania od zamawiającego.

Wykonawcy przedstawili bardzo istotne problemy dotyczące aktualnego systemu odwoławczego, które w istotny sposób uniemożliwiają im dochodzenie swoich praw. W związku z toczącymi się pracami nad nowym prawem zamówień publicznych wynikają stąd kluczowe wnioski dla ustawodawcy. Badanie pokazuje, że dla większości badanych, szczególnie dla grupy MŚP, dostęp do środków odwoławczych jest utrudniony poprzez zbyt wysokie koszty. Aktualne pozostaje pytanie, czy sztywne pułapy są naprawdę konieczne?

Oprócz tego wykonawcy napotykają na problemy ze stosowaniem wyroków sądów przez zamawiających. Opracowanie wskazuje na kluczowe problemy wykonawców w obecnym stanie prawnym i prowokuje do dyskusji przed planowanymi zmianami prawnymi w zakresie dotyczącym środków ochrony prawnej.

Poniżej możecie Państwo pobrać plik zawierający szczegółową analizę wyników ankiety.

 

Ankieta wyniki 2018

 

26 marca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (SPZP) przekazał Stałemu Komitetowi Rady Ministrów pismo, w którym przedstawione zostały spostrzeżenia i obawy dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego i jej potencjalnego, negatywnego wpływu na ustawę Prawo zamówień publicznych oraz rynek zamówień publicznych.
Członkowie SPZP stoją na stanowisku, że część przepisów zawartych w projekcie ustawy nie powinna zostać uchwalona w proponowanym brzmieniu.
Pod tym linkiem możecie Państwo pobrać kopię pisma zawierającego postulaty Stowarzyszenia.

We wtorek 20 lutego 2018 r. w siedzibie Kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp. k. w Warszawie odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Porządek obrad Zebrania, w którym uczestniczyli niemal wszyscy Członkowie, obejmował podsumowanie i zatwierdzenie działalności Stowarzyszenia w roku 2017, zmiany Statutu oraz plany działalności Stowarzyszenia na najbliższy rok.

Członkowie Stowarzyszenia odbyli również dyskusję na temat zagadnień takich, jak: (1) jak zamówienia poniżej progów unijnych, (2) wybrane przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, (3) kwestie związane ze skargą na orzeczenie KIO, a także (4) projekt ustawy o jawności życia publicznego.
W następstwie dyskusji zostały powołane grupy robocze do opracowania stanowiska i postulatów legislacyjnych Stowarzyszenia w tym zakresie.

 

WZ01

WZ02a

WZ03a

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych otrzymało podziękowanie od Komisji Europejskiej za przygotowanie i udostępnienie raportu „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski”. Pan Alvydas Stančikas z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej zaprosił również współautorów raportu: Annę Szymańską, dr Piotra Bogdanowicza i dr Wojciecha Hartunga do udziału w najbliższym spotkaniu grupy roboczej utworzonej przez Komisję Europejską, skupiającej członków organów odwoławczych pierwszej instancji w państwach członkowskich UE. Spotkanie odbędzie się 4 maja 2018 roku na Malcie. Podczas tego spotkania przedstawiciele naszego Stowarzyszenia będą mieli okazję do prezentacji raportu oraz wynikających z niego wniosków.

W styczniowym wydaniu “Monitora Zamówień Publicznych” ukazał się obszerny artykuł na temat raportu o funkcjonowaniu środków ochrony prawnej w UE, który został przygotowany przez członków SPZP. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

 

monitor zamowien

 

5 grudnia 2017 r. uczestniczyliśmy w uroczystości związanej z jubileuszem X-lecia funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Zarządu oraz część członków Stowarzyszenia.
W związku z tym jubileuszem Stowarzyszenie wysłało list do Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Pani Małgorzaty Rakowskiej.
O uroczystości można przeczytać więcej tutaj: https://www.uzp.gov.pl/kio/aktualnosci/jubileusz-10-lecia-funkcjonowania-krajowej-izby-odwolawczej

Zachęcamy do zapoznania się i wypełnienia ankiety na temat kosztów związanych wnoszeniem odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg od wyroków KIO do sądów okręgowych w ramach toczących się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczymy, iż ankieta pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy aktualnie obowiązujące koszty wnoszenia wyżej wymienionych środków ochrony prawnej nie ograniczają ich dostępności. Chcielibyśmy również ustalić, jaka powinna być, zdaniem uczestników rynku, optymalna wysokość tych opłat.

Ankieta i przeprowadzona na jej podstawie analiza będzie kontynuacją szerszego projektu związanego z badaniem funkcjonującego systemu środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych. W ramach tego projektu Stowarzyszenie opracowało raport pt. „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski” (raport jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „Inicjatywy/Projekty”). Raport zawiera również wnioski dotyczące Polski.

Analiza w zakresie wysokości wpisów od odwołań do KIO i skarg od wyroków KIO do sądów okręgowych będzie stanowić uzupełnienie wniosków przedstawionych w raporcie i zostanie przekazana Ministerstwu Rozwoju oraz Urzędowi Zamówień Publicznych wraz z odpowiednimi wnioskami legislacyjnymi.

Projekt jest o tyle ważny i uzasadniony, iż aktualnie toczą się prace nad założeniami do nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Liczymy na uwzględnienie, w ramach toczących się prac legislacyjnych, także postulatów dotyczących środków ochrony prawnej i wysokości opłat z nimi związanych, są to bowiem bardzo istotne elementy systemu zamówień publicznych.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 15 stycznia 2018 roku. Ankieta jest krótka, a jej wypełnienie zajmie Państwu zaledwie kilka minut.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat systemu odwoławczego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, którą dr Aleksandra Sołtysińska przedstawiła podczas debaty zorganizowanej przez SPZP w dniu 28 września 2017 r. w Warszawie. Debata dotyczyła funkcjonowania środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych.

Systemodwolawczy

Przedstawiciele instytucji państwowych, eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi spotkali się 28 września 2017 r. w Warszawie na debacie poświęconej funkcjonowaniu środków ochrony prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej. Organizatorem debaty było Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik Rzeczpospolita.
 
Punktem wyjścia do debaty był przygotowany przez Stowarzyszenie raport dotyczący środków ochrony prawnej z zakresu zamówień publicznych funkcjonujących w krajach Unii. Opracowanie zostało zaprezentowane w ramach debaty przez jego autorów: dra Piotra Bogdanowicza, dra Wojciecha Hartunga oraz mecenas Annę Szymańską.
 
W programie wydarzenia oprócz przedstawienia wniosków z raportu znalazły się również prelekcje oraz panele dyskusyjne z udziałem specjalistów z zakresu zamówień publicznych. Indywidualne wystąpienia wygłosiła dr Aleksandra Sołtysińska z Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Marta Laszuk, Legal Officer w Komisji Europejskiej. W prowadzonych przez członków Zarządu Stowarzyszenia panelach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej, Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Narodowego Banku Polskiego oraz innych podmiotów występujących w roli zamawiających.
 
„Zainteresowanie debatą i raportem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, z czego bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że zaprezentowane wnioski wynikające z raportu będą wstępem do dalszej dyskusji na temat funkcjonowania systemu prawa zamówień publicznych w Polsce oraz krajach UE.” – powiedziała Aldona Kowalczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Raport można pobrać klikająć w ten link.

Wprowadzenie obowiązkowych trzyosobowych składów orzekających, powołanie stałych ekspertów technicznych i ekonomicznych, a także stanowisk pomocniczych postulują na łamach dziennika Rzeczpospolita Anna Szymańska, dr Wojciech Hartung i dr Piotr Bogdanowicz – członkowie Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych oraz autorzy raportu pt. „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE. Kluczowe wnioski”. W opracowaniu pojawiają się również między innymi propozycje dotyczące wydłużenia terminów na złożenie odwołania, obniżenia opłaty za wpisy i środki ochrony prawnej oraz wprowadzenia obowiązku przekazania stronom i uczestnikom pism procesowych przed rozprawą. Autorzy raportu zalecają też ustanowienie jednego sądu do rozpatrywania odwołań od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.

Cały artykuł znajdą Państwo pod linkiem.
Raport został zaprezentowany 28 września br. w ramach zorganizowanej przez Stowarzyszenie debaty i jest dostępny do pobrania na stronie Stowarzyszenia.

Zapraszamy do zapoznania się przygotowanym przez naszych ekspertów raportem, dotyczącym funkcjonowania środków ochrony prawnej w krajach Unii Europejskiej.

W opracowaniu pojawiają się między innymi propozycje dotyczące wydłużenia terminów na złożenie skargi, obniżenia opłaty za wnoszenie środków ochrony prawnej oraz wprowadzenia obowiązku przekazania stronom i uczestnikom pism procesowych przed rozprawą.

Autorzy raportu (Anna Szymańska, dr Wojciech Hartung i dr Piotr Bogdanowicz) zalecają też ustanowienie jednego sądu do rozpatrywania odwołań od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej.

28 września 2017 r. organizujemy „Debatę dotyczącą funkcjonowania systemów środków ochrony prawnej z zakresu prawa zamówień publicznych w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej”.
W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele instytucji państwowych, eksperci i praktycy zajmujący się zamówieniami publicznymi, jak również przedstawicielka Komisji Europejskiej. Punktem wyjścia do debaty będzie przygotowany przez Stowarzyszenie raport na temat funkcjonowania środków ochrony prawnej w krajach Unii Europejskiej.

Raport wpisuje się w cele statutowe Stowarzyszenia: popularyzację przyjętych w Unii Europejskiej standardów prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych i koncesji, upowszechnianie wiedzy na temat regulacji w prawie zamówień publicznych, koncesji w Polsce i poza jej granicami oraz prowadzenie studiów, badań i analiz w tym zakresie.

Zdaniem autorów raportu skuteczny system środków ochrony prawnej w sprawach z zakresu zamówień publicznych powinien stanowić dopełnienie przepisów dotyczących procedur ich udzielania. Bez tego rzeczywiste otwarcie rynków krajowych na konkurencję w ramach Unii Europejskiej może być niemożliwe. Autorzy raportu mają nadzieję, że raport będzie jednym z elementów wspierających analizy prowadzone na poziomie polskim oraz unijnym, w szczególności w kontekście polskiego systemu odwoławczego.

Raport powstał na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, która została wysłana przez członków Stowarzyszenia do kancelarii prawniczych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Pytania dotyczyły różnych zagadnień - począwszy od organizacji systemu odwoławczego w danym państwie członkowskim, przez konkretne rozwiązania prawne, po funkcjonowanie środków ochrony prawnej w praktyce.

W wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita Aldona Kowalczyk, Prezes Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, odniosła się do przełomowego rozstrzygnięcia KIO umożliwiającego wnoszenie odwołań od zwycięskich ofert w zamówieniach podprogowych.

„Dotychczasowe podejście KIO do odwołań dotyczących zamówień podprogowych było dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Izba gremialnie odrzucała wszelkie odwołania dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty, jeśli wiązały się one z zarzutem zaniechania jej odrzucenia bądź zaniechania wykluczenia wykonawcy. To przykład zawężającej wykładni dodanego przepisu, którego wprowadzenie było przecież odpowiedzią na postulaty wykonawców domagających się – i słusznie – szerszej możliwości odwołań w przetargach na zamówienia podprogowe. Cieszę się, że w najnowszym orzeczeniu KIO wyraźnie odeszła od takiej wykładni i zaprezentowała interpretację korzystną dla wykonawców” – zaznacza mec. Aldona Kowalczyk.

Całą rozmowę znajdą Państwo pod tym linkiem.

Gościem programu Jolanty Ojczyk #RZECZoPRAWIE była Katarzyna Kuźma, Wiceprezes Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

W programie mecenas Katarzyna Kuźma wyjaśnia cele jakie postawili sobie członkowie Stowarzyszania oraz omawia najważniejsze zmiany jakie zaszły w prawie zamówień publicznych na przestrzeni ostatnich miesięcy.

„Nowelizowane są ustawy o prawie zamówień publicznych i o koncesjach. Pojawia się także kwestia reformy systemu odwoławczego. Tych tematów jest tak dużo, iż powołaliśmy do życia Stowarzyszenie, które byłoby platformą do szerokiej debaty i partnerem merytorycznym w rozmowach o prawie zamówień publicznych” – podkreśla mec. Katarzyna Kuźma.

Całą rozmowę znajdą Państwo pod tym linkiem.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.