SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

31 sierpnia 2023: Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych przekazało Ministerstwu Rozwoju i Technologii uwagi do projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
15519179861536080156 512Pobierz dokument
30 maja 2023: Raport zawierający przegląd i ocenę funkcjonowania ustawy Prawo zamówień publicznych po dwóch latach jej obowiązywania, wraz z postulatami zmian legislacyjnych identyfikującymi kluczowe obszary wymagające poprawy.  15519179861536080156 512Pobierz dokument
20 kwietnia 2022: SPZP przekazało Ministerstwu Rozwoju i Technologii stanowisko w ramach konsultacji projektu "Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych - Zielona Księga” 15519179861536080156 512Pobierz dokument
4 stycznia 2022: UZP odpowiedział na wniosek SPZP o wydanie opinii dotyczącej stosowania cywilnoprawnej instytucji przekazu do bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców w przypadku zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane. 15519179861536080156 512Pobierz dokument
26 października 2021: SPZP zwróciło się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem z o wydanie opinii dotyczącej stosowania w trakcie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane, instytucji przekazu (w rozumieniu postanowień art. 921(1) KC) wynagrodzenia należnego wykonawcy od zamawiającego w ciężar długu wykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo. 15519179861536080156 512Pobierz dokument
22 kwietnia 2021: SPZP przekazało Prezesowi UZP stanowisko w ramach konsultacji projektu pn. „OPZ i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system informatyczny” 15519179861536080156 512Pobierz dokument
10 grudnia 2020: UZP odpowiada na wniosek SPZP o potwierdzenie wykładni przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych. 15519179861536080156 512Pobierz dokument 
 27 listopada 2020: SPZP przekazało Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii stanowisko dotyczące ewentualnego przełożenia daty wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych 15519179861536080156 512Pobierz dokument
 13 listopada 2020: SPZP przekazało uwagi do projektu rekomendacji dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych, które powstały w wyniku współpracy Urzędu Zamówień Publicznych z przedstawicielami zrzeszeń branży informatycznej w ramach grup roboczych. 15519179861536080156 512Pobierz dokument
 30 września 2020: SPZP przekazało uwagi do projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 15519179861536080156 512Pobierz dokument
 7 sierpnia 2020: SPZP zwróciło się do Prezesa UZP z prośbą o potwierdzenie prawidłowości przyjmowanej przez Stowarzyszenie wykładni przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 w zakresie dotyczącym zmiany umowy w sprawie zamówienia. 15519179861536080156 512Pobierz dokument
 4 maja 2020: UZP, odpowiadając na postulat SPZ, wydał opinię prawną w sprawie tzw. rozporządzenia dokumentowego. 15519179861536080156 512Pobierz dokument
24 kwietnia 2020: UZP, na wniosek SPZP wydał opinię dotyczącą interpretacji i stosowania przez zamawiających przesłanek zatrzymania wadium, określonych w art. 46 ust. 5 pkt 1-3 PZP, w kontekście okoliczności wywołanych epidemią COVID-19. 15519179861536080156 512Pobierz dokument
7 kwietnia 2020: SPZP postuluje przyjęcie rozwiązań pozwalających KIO orzekać na rozprawach on-line w sprawie odwołań, których dokumentacja nie zawiera informacji niejawnych. Stowarzyszenie wnioskuje także do Prezesa UZP o wydanie interpretacji Rozporządzenia dokumentowego dotyczącej sytuacji, w których z powodów związanych z COVID-19 w danym kraju nie wydaje się (choćby czasowo) określonych dokumentów urzędowych.  15519179861536080156 512Pobierz dokument
3 kwietnia 2020: SPZP złożyło w Urzędzie Zamówień Publicznych wniosek o wydanie opinii dotyczącej stosowania przez zamawiających art. 46 ust. 5 pkt 1-3 PZP w przypadku, gdy okoliczności określone w tym przepisie zostały spowodowane działaniem siły wyższej, w tym wystąpieniem pandemii COVID-19. 15519179861536080156 512Pobierz dokument
24 marca 2020: SPZP złożyło w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Rozwoju oraz Urzędzie Zamówień Publicznych pismo zawierające uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 15519179861536080156 512Pobierz dokument
13 marca 2019: SPZP złożyło w Ministerstwie Sprawiedliwości stanowisko zawierające uwagi do zawartego w projekcie nowelizacji ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - projektu zmiany art. 305 k.k. 15519179861536080156 512Pobierz dokument
13 marca 2019: SPZP złożyło w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz w Urzędzie Zamówień Publicznych dwa materiały robocze w związku z toczącymi się pracami nad nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych w zakresie odszkodowań w zamówieniach publicznych oraz postępowania koncyliacyjnego.

15519179861536080156 512Pobierz dokument (odszkodowanie)15519179861536080156 512Pobierz dokument (koncyliacja)

14 lutego 2019: SPZP, w ramach trwających konsultacji publicznych, złożyło swoje uwagi do projektu ustawy "Prawo zamówień publicznych"., w ramach trwających konsultacji publicznych, złożyło swoje uwagi do projektu ustawy "Prawo zamówień publicznych". 15519179861536080156 512Pobierz dokument
27 lipca 2018: SPZP złożyło w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędzie Zamówień Publicznych stanowisko zawierające uwagi do wybranych rozwiązań zawartych w „Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych” 15519179861536080156 512Pobierz dokument
8 czerwca 2018: SPZP opracowało ekspercką analizę wybranych zagadnień z obszaru środków ochrony prawnej, które powinny być uwzględnione w polskim prawie w celu zapewnienia przesłanki efektywności systemu środków ochrony prawnej w Polsce, stosownie do wymagań dyrektyw odwoławczych. 15519179861536080156 512Pobierz dokument
26 kwietnia 2018: SPZP przedstawia wyniki badań dotyczących środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 15519179861536080156 512Pobierz dokument
26 marca 2018: SPZP przekazało Stałemu Komitetowi Rady Ministrów pismo, w którym przedstawione zostały spostrzeżenia i obawy dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego i jej potencjalnego, negatywnego wpływu na ustawę Prawo zamówień publicznych oraz rynek zamówień publicznych. 15519179861536080156 512Pobierz dokument
3 października 2017: SPZP przedstawia raport dotyczący środków ochrony prawnej z zakresu zamówień publicznych funkcjonujących w krajach Unii. Opracowanie zostało zaprezentowane w ramach debaty przez jego autorów: Piotra Bogdanowicza, Wojciecha Hartunga oraz Annę Szymańską. 15519179861536080156 512Pobierz dokument

SPZP PRZEKAZAŁO PREZESOWI UZP STANOWISKO W RAMACH KONSULTACJI PROJEKTU „OPZ I PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SYSTEM INFORMATYCZNY”

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.