SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

Niniejsza polityka prywatności określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych („Stowarzyszenie PZP”), a także osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia PZP i korzystających z formularza kontaktowego oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa. Niniejsza polityka prywatności zawiera również informacje, w jakim zakresie i w jakich celach będą przetwarzane dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach Stowarzyszenia PZP, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia PZP oraz subskrybentów newslettera Stowarzyszenia PZP.


Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych członków i kandydatów na członków, a także osób odwiedzających stronę internetową oraz osób uczestniczących w wydarzeniach Stowarzyszenia PZP, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia PZP i subskrybentów newslettera Stowarzyszenia PZP, a także korzystających z formularza kontaktowego jest Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie pod adresem Zajęcza 4, 5 p. (Dentons), 00-351 Warszawa.

 1. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie PZP

Stowarzyszenie PZP przetwarza dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia PZP, w tym w szczególności:

 • imię i nazwisko
 • stopień naukowy/tytuł zawodowy
 • miejsce wykonywania zawodu
 • adres mailowy (dotyczy tylko członków Stowarzyszenia PZP)
 • telefon kontaktowy (dotyczy tylko członków Stowarzyszenia PZP)
 • wizerunek (dotyczy tylko członków Stowarzyszenia PZP).

Stowarzyszenie PZP przetwarza również dane osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie PZP w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy,
 • nazwa podmiotu zatrudniającego,
 • inne dane kontaktowe, przykładowo numer telefonu (jeśli zostały podane),

Stowarzyszenie PZP przetwarza także dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia PZP i subskrybentów newslettera PZP w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania.

  Dane osobowe członków i kandydatów na Stowarzyszenia PZP przetwarzane są w następujących celach: 
 2. Przystąpienia do Stowarzyszenia PZP i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia PZP – na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017.210 t.j.) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia PZP polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka spełnia wymogi ustalone w Statucie Stowarzyszenia PZP, przyjęcia członków w poczet Stowarzyszenia PZP oraz wypełniania celów statutowych Stowarzyszenia PZP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeniu PZP;
 3. Informacyjnych – dane członków publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia PZP (www.stowarzyszeniepzp.pl) („Portal Stowarzyszenia”) w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania wizerunku i działalności Stowarzyszenia PZP - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia PZP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeniu PZP;
 4. Publikacji wizerunku – celem promowania wizerunku członków i działalności Stowarzyszenia PZP, poprzez upublicznienie zdjęć członków na Portalu Stowarzyszenia - na podstawie zgody wyrażonej przez członków Stowarzyszenia PZP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku.

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie PZP, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia PZP i subskrybentów newslettera PZP przetwarzane są przez Stowarzyszenie PZP w następujących celach:

 1. rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie PZP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniach Stowarzyszenia PZP;
 2. rozpowszechnianie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku;
 3. rozsyłania informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie PZP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (jeśli dotyczy)); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania od Stowarzyszenia PZP informacji o wydarzeniach lub newslettera.


Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia PZP i korzystających z formularza kontaktowego będą przetwarzane przez Stowarzyszenie PZP w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO).

 1. Informacja o odbiorcach danych.

Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia PZP, które w celu wypełnienia swoich zobowiązań mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenia PZP. Dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia PZP oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie PZP nie są przekazywane do państwa trzeciego.

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie PZP.

  Każda osoba, której dane, o których mowa w niniejszej polityce są przetwarzane, posiada następujące prawa:
  1. Dostępu do danych - prawo do uzyskania od Stowarzyszenia PZP potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do nich i do szeregu informacji, o których mowa w Art. 15 ust. 1 i 2 RODO;
  2. Sprostowania danych – możliwość żądania niezwłocznego sprostowania danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  3. Usunięcia danych – prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych jeśli spełniony zostanie jakikolwiek warunek wymieniony w Art. 17 ust. 1 RODO;
  4. Ograniczenia przetwarzania danych - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w Art. 18 ust. 1 RODO;
  5. Przenoszenia danych – możliwość otrzymania dotyczących jej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi w przypadkach wymienionych w Art. 20 ust. 1 RODO;
  6. Wniesienia sprzeciwu- prawo wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na postawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia PZP lub innego administratora danych chyba, że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrany roszczeń;
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dotyczą dane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO;
  8. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

   Stowarzyszenie PZP ma obowiązek poinformować osoby, których dane dotyczą, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał.

 2. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów na członków Stowarzyszenia PZP przechowywane są w terminie niezbędnym do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w Stowarzyszeniu PZP ustalone w Statucie.

Dane osobowe członków Stowarzyszenia PZP przechowywane są do czasu ustania członkostwa w Stowarzyszeniu PZP lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy takie przetwarzanie ma miejsce na podstawie wyrażonej zgody.

Po upłynięciu ww. okresów, Stowarzyszenie PZP dokonuje zniszczenia danych osobowych, z wyjątkiem, gdy przechowywanie ww. danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Stowarzyszenie PZP może przechowywać dane również na potrzeby obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie PZP przetwarzane są przez czas niezbędny do obsługi i rozliczenia wydarzenia, a także mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia PZP i subskrybentów newslettera PZP przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów Stowarzyszenia PZP lub do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Niezależnie od tego, Stowarzyszenia PZP może przetwarzać dane osobowe tych osób przez okres przedawnienia roszczeń.

 1. Pliki Cookies

Portal korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jej użytkownikom dostępu do określonych funkcji, oraz w celu pozyskiwania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Sposób korzystania oraz rodzaje plików cookie wykorzystywanych w celu gromadzenia danych określone są polityce cookie: http://www.stowarzyszeniepzp.pl/polityka-cookies

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.