SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Kto i kiedy odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych", którego autorką jest Irena Skubiszak-Kalinowska, członek SPZP.


Autorka omawia zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podkreślając, że skuteczne pociągnięcie do odpowiedzialności wymaga spełnienia ściśle określonych przesłanek. Wskazuje na konieczność dokładnej analizy, czy doszło do naruszenia, oceny zawinienia oraz szkodliwości czynu dla finansów publicznych, przy czym zaznaczono, że proces ten jest skomplikowany i wymaga dokładnego rozpatrzenia każdego przypadku.


Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 2

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Postępowanie odwoławcze może być bez wyroku", którego autorką jest Anna Prigan, członek SPZP.

Autorka podkreśla różne aspekty i skutki prawne cofnięcia odwołania, uwzględnienia odwołania przez zamawiającego, oraz sytuacje, w których postępowanie odwoławcze staje się zbędne lub niedopuszczalne.


Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 1

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Problem zatrudniania w trakcie realizacji zamówień publicznych", którego autorem jest dr Andrzej Czerniak, członek SPZP.

Autor omawia problemy związane z zatrudnieniem w realizacji zamówień publicznych. Podkreśla on, że choć ustawa z 2019 roku nałożyła na zamawiających obowiązek określania wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w praktyce brakuje precyzji w dokumentowaniu zatrudnienia i kontroli spełniania wymagań, a także wytycznych dotyczących sankcji. Autor zauważa, że te braki prowadzą do niewystarczającej realizacji kontroli i mogą zniechęcać do stosowania przepisów mających chronić pracownicze formy zatrudnienia.


Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 20

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Rekomendacje do postanowień umów dotyczących kar umownych", którego autorką jest Martyna Wójcik, członek SPZP.

Artykuł dotyczy rekomendacji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie formułowania postanowień umów dotyczących kar umownych w obszarze zamówień publicznych. Prokuratoria Generalna dostarcza praktyczne wskazówki dotyczące formułowania postanowień umów dotyczących kar umownych, opartych na art. 483 Kodeksu cywilnego.

Autorka objaśnia pojęcie kary umownej, przedstawia cel rekomendacji oraz zalecenia dotyczące jej kształtowania w umowach.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 19

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Poleganie na sytuacji ekonomicznej podmiotu trzeciego", którego autorką jest Agnieszka Matusiak, członek SPZP.

Autorka omawia zasady korzystania przez wykonawcę z zasobów ekonomicznych podmiotu trzeciego w kontekście postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zwraca uwagę na konieczność udowodnienia przez wykonawcę, że faktycznie będzie dysponował udostępnionymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.

Wskazuje również na obowiązek zamawiającego weryfikacji spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji, a także możliwości solidarnej odpowiedzialności podmiotu trzeciego i wykonawcy za ewentualną szkodę poniesioną przez zamawiającego w przypadku nieudostępnienia zasobów.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 18

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Stawka podatku i błąd w obliczeniu ceny – szukając rozwiązania", którego autorem jest Tomasz Michalczyk, członek SPZP.

Artykuł dotyczy problemów zastosowania nieprawidłowej stawki VAT w ofertach w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Błędy w uwzględnieniu stawki mogą prowadzić do odrzucenia oferty, choć nie zawsze powinno to mieć miejsce.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 17

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Kręta droga do większej wzajemności na rynkach", którego autorem jest Ludmiła Kitaszewska, członek SPZP.

Autorka omawia Instrument Zamówień Międzynarodowych (IZM), podkreśla, że IZM ma za zadanie zapewnić wzajemność na rynkach zamówień publicznych.
Instrument ten służy przeciwdziałaniu praktykom państw trzecich ograniczającym dostęp europejskich firm.
Autorka zwraca uwagę, że choć IZM wygląda obiecująco, może mieć niezamierzony wpływ na konkurencję. Kluczem jest odpowiedzialne i niedyskryminujące jego wykorzystanie.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP LinkedinLK

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Zrównoważony rozwój jako kryterium do spełnienia”, którego autorem jest dr Grzegorz J. Wąsiewski, członek SPZP.


Autor podkreśla znaczenie uwzględniania ESG w zamówieniach publicznych, analizuje potencjalne wyzwania i konflikty związane z tym procesem oraz prezentuje praktyczne i prawne ramy działania w tym zakresie w kontekście europejskim i polskim.


Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 16

31 sierpnia 2023 roku Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych przekazało Ministerstwu Rozwoju i Technologii uwagi do projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Stowarzyszenie zwraca uwagę m.in. na to, że:

 • Certyfikacja w zakresie zdolności technicznej i zawodowej generuje istotne problemy natury praktycznej (w szczególności w zakresie certyfikowania wiedzy i doświadczenia).
 • Wdrożenie przepisów w zaproponowanym kształcie może prowadzić do akceptacji działań pozornych ze strony wykonawców (m. in. w związku z tym, że okres ważności certyfikatów nie jest skorelowany z okresem ważności dokumentów podmiotowych).
 • Szereg przepisów, w tym te dotyczące m. in. przebiegu procedury weryfikacyjnej prowadzonej przez uprawnione organy procedury odwoławczej czy zawieszenia certyfikatu są niewystarczające.


SPZP proponuje m.in. następujące zmiany w projekcie ustawy:

 • Ograniczenie certyfikacji do zakresu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 1-3 Pzp.
 • Skrócenie okresu ważności certyfikatu do 1 roku.
 • Wprowadzenie postanowień pozwalających uniknąć sytuacji, w której brak uzyskania certyfikatu w praktyce zamknie danemu wykonawcy możliwość ubiegania się o zamówienie.

Pełna treść przesłanych uwag dostępna jest pod linkiem.

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Minimalne wynagrodzenie i rażąco niska cena”, którego autorką jest Paulina Sawicka, członek SPZP.

Autorka wyjaśnia, że wykonawca, nawet jeśli zatrudnia personel na podstawie umowy zlecenia czy umowy B2B, nie może zaoferować stawki godzinowej niższej niż wynikająca z obowiązujących przepisów. Ważnym punktem jest fakt, że najnowsze orzeczenie KIO odwraca dotychczasową praktykę, zgodnie z którą obowiązek uwzględnienia w kosztach minimalnej płacy czy stawki dotyczył jedynie sytuacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Teraz, orzeczenie podkreśla znaczenie ustawowego minimalnego wynagrodzenia, niezależnie od rodzaju umowy.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

12

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Zamówienia w branży IT i nietypowe formy odpłatności”, którego współautorem jest dr Jakub Krysa, członek SPZP.


Zamówienia w branży IT często przybierają nietypowe formy odpłatności, co może prowadzić do wyzwań w kwestii klasyfikacji tych umów w świetle prawa zamówień publicznych. Choć niektóre umowy mogą wydawać się nieodpłatne, takie jak wersje testowe oprogramowania, mogą zawierać ukryte świadczenia wzajemne, które de facto przynoszą korzyści ekonomiczne. Dlatego ważne jest dokładne rozumienie definicji „odpłatności" w kontekście prawa i indywidualna analiza każdej umowy.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

11

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Zamówienia publiczne: Czy można uzupełnić pełnomocnictwo”, którego współautorem jest Tomasz Zalewski, członek Komisji Rewizyjnej SPZP.
Artykuł omawia problematykę związaną z uzupełnianiem pełnomocnictwa w ramach zamówień publicznych. Od 2019 roku, Ustawa Prawo Zamówień Publicznych daje możliwość uzupełnienia braków w pełnomocnictwie podczas postępowania odwoławczego. Przepisy ustawy nie precyzują jednak, jakie braki w pełnomocnictwie można uzupełnić.

Praktyka orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej pokazuje, że uzupełnienie braków pełnomocnictwa przy zgłoszeniu przystąpienia jest możliwe tylko w sytuacji, gdy prawidłowe pełnomocnictwo zostało omyłkowo niedołączone do przystąpienia. W przypadku, gdy pełnomocnictwo nie zostało dołączone do przystąpienia, uzupełnienie braków jest niemożliwe.

Autorzy artykułu poddają w wątpliwość taką interpretację przepisów, argumentując, że nie wynika ona bezpośrednio z ich treści.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

10

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Co z tymi ułatwieniami w prawie zamówień publicznych?”, którego autorem jest Wojciech Merkwa, członek Zarządu SPZP.

Artykuł omawia kontrowersje wokół art. 117 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Polsce, który stawia wymogi dotyczące doświadczenia dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych.

Autor podkreśla, że ta regulacja może utrudniać małym i średnim przedsiębiorstwom zdobycie doświadczenia i rozszerzenie działalności, ponieważ wymaga od nich określonego doświadczenia zanim będą mogły realizować daną inwestycję.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

9

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Kłopoty z interpretacją okresu wykluczenia wykonawcy”, którego autorem jest Jaroslaw Jerzykowski, członek SPZP.

„Zaistnienie w stosunku do wykonawcy przesłanki wykluczenia eliminuje go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jego oferta podlega odrzuceniu (art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2022 r. poz. 1710 z zm. – p.z.p.). Okoliczności stanowiące przesłanki wykluczenia z postępowania mają bardzo zróżnicowany charakter, ale wspólnym ich mianownikiem jest nałożenie na wykonawcę sankcji w postaci eliminacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z niepożądaną sytuacją prawną lub faktyczną, w której się znalazł.”

Autor analizuje trudności interpretacyjne związane z okresem wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opisane w polskim Prawie zamówień publicznych. Wykluczenie wykonawcy, który spełnia określone przesłanki, jest jednym z kluczowych elementów procesu zamówień publicznych.
Artykuł szczególnie podkreśla niejasności związane z interpretacją okresu wykluczenia dla różnych przesłanek, takich jak zawarcie porozumienia zakłócającego konkurencję (zmowa przetargowa) lub nienależyte wykonanie istotnych zobowiązań wynikających z wcześniejszych umów.
Część tych kwestii była już interpretowana przez Krajową Izbę Odwoławczą i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednak nadal pozostają niejasności, co podkreśla potrzebę bardziej precyzyjnych regulacji prawnych.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 11

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Tryb z wolnej ręki na zamówienia drogowo-obronne”, którego autorką jest Żaneta Urbaniak, członek SPZP.

„W dniu 23 maja 2023 roku, do Sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy – o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw („projekt ustawy”). Pierwszy rzut oka na tytuł może prowadzić do wniosku, że projekt ten dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi nie będzie miał zbyt dużego znaczenia, jednak już pobieżna lektura przedstawionego projektu – diametralnie zmienia pierwsze wrażenie. Bowiem na mocy art. 7 projektu ustawy, polski ustawodawca postanowił de facto wprowadzić nową przesłankę udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Co więcej, postanowił on również wyłączyć przepisy o komisji przetargowej (art. 53-55 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych – „Pzp”) oraz o obowiązkach publikacyjnych (art. 216 Pzp).”

Artykuł dotyczy projektu ustawy wprowadzającego nową przesłankę dla udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki, związanych z inwestycjami drogowo-obronnymi. Wskazuje na niejasności w projekcie, jak brak definicji „elementu istotnego dla obronności” oraz możliwość udzielania zamówień bez publikacji informacji o nich. Podkreśla konieczność obserwacji dalszych prac nad projektem, ze względu na jego potencjalny wpływ na sektor infrastruktury drogowej.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 9

1 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Zebranie było okazją do podsumowania działalności Stowarzyszenia w ubiegłym roku, a także - w związku z upływającą kadencją władz Stowarzyszenia - wyboru władz kolejnej kadencji.

Nowo powołany Zarząd SPZP tworzą: Aldona Kowalczyk, Katarzyna Kuźma, Mirella Lechna-Marchewka, Piotr Bogdanowicz, Wojciech Merkwa i Jan Roliński, zaś Komisję Rewizyjną: Anna Prigan, Anna Specht-Schampera, Anna Szymańska, Wojciech Hartung, Jarosław Jerzykowski, Jarosław Sroka, Tomasz Zalewski.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat planowanych inicjatyw Stowarzyszenia.

Po dwóch latach obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych i jej kilkukrotnych nowelizacjach Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych dokonało przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy i oceniło tę regulację w kontekście realizacji celów dyrektyw zamówieniowych oraz praktycznych aspektów jej stosowania, a także efektywności wydatkowania środków publicznych.

W efekcie SPZP opracowało zbiór postulatów de lege ferenda dotyczących wybranych rozwiązań ustawowych, które postrzega jako kluczowe obszary wymagające poprawy.

Podczas wczorajszej konferencji „Rewizja ustawy Prawo zamówień publicznych — kluczowe postulaty legislacyjne Stowarzyszenia" zorganizowanej przez SPZP oraz Katedrę Prawa Europejskiego UW zaprezentowano raport zawierający te postulaty.
Raport do pobrania

Uczestnicy konferencji skupili się na kilku kluczowych aspektach Prawa zamówień publicznych. Ożywioną dyskusję wywołały w szczególności postulaty dotyczące przesłanki wykluczenia związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego w kontekście praktycznych trudności związanych z jej stosowaniem w związku z obecnym brzmieniem przepisów. Omówiono także ambitne postulaty SPZP dot. środków odwoławczych, w tym kwestię instytucji przystąpienia, jak również szereg innych aspektów proceduralnych postępowania odwoławczego.
Znaczący nacisk położono na procedurę unieważnienia umowy o zamówienie publiczne i kwestię kognicji KIO w tym zakresie, a także na potrzebę uregulowania kwestii związanych z roszczeniami odszkodowawczymi wykonawców z tytułu naruszenia przez zamawiających przepisów Pzp. 

 

SPZP Linkedin 5

Dziś ma miejsce konferencja „Rewizja ustawy Prawo zamówień publicznych - kluczowe postulaty legislacyjne Stowarzyszenia", organizowana przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz Katedrę Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Po przeglądzie funkcjonowania przepisów ustawy i ocenie jej regulacji w kontekście realizacji celów dyrektyw zamówieniowych oraz praktycznych aspektów jej stosowania SPZP opracowało zbiór postulatów, które postrzega jako kluczowe obszary wymagające poprawy. Wynik analizy zostanie zaprezentowany podczas dzisiejszej konferencji w formie raportu.

W związku z tym wydarzeniem ukazał się wywiad w dzienniku Rzeczpospolita z Mirellą Lechna-Marchewką, radcą prawnym i członkiem Zarządu SPZP, w którym omówiła niektóre postulaty. Zwróciła uwagę na problem wykluczenia wykonawców z przetargów na podstawie nałożonych kar umownych, podkreślając, że kara nie zawsze oznacza niewiarygodność wykonawcy. Zakwestionowała praktykę narzucania treści umowy przez zamawiającego i trudności w dochodzeniu odszkodowań. Zwróciła uwagę na to, że Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych proponuje poprawki dla lepszej implementacji prawa UE i klarowności przepisów krajowych.

Rozmowa dostępna jest także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 4

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią konferencji, mamy przyjemność przedstawić Państwu dokładną agendę oraz wszelkie istotne szczegóły związane z tym wydarzeniem.

Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych i Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z przyjemnością zapraszają na konferencję: Rewizja ustawy Prawo zamówień publicznych – kluczowe postulaty legislacyjne Stowarzyszenia

Ustawa Pzp obowiązuje już ponad 2 lata. W tym czasie była kilkukrotnie nowelizowana, w tym także w trakcie swego długiego vacatio legis. Krajowa Izba Odwoławcza wydała ponad 2000 orzeczeń na podstawie jej przepisów, a ponad 40 orzeczeń zapadło w Sądzie Zamówień Publicznych.
Najwyższy czas na wyciągnięcie wniosków co do jakości i skuteczności przyjętych w ustawie rozwiązań.

Stowarzyszenie dokonało przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy i oceniło tę regulację w kontekście realizacji celów dyrektyw zamówieniowych oraz praktycznych aspektów jej stosowania. W efekcie, SPZP opracowało zbiór postulatów de lege ferenda dotyczący wybranych rozwiązań ustawowych, które postrzega jako kluczowe obszary wymagające poprawy.

Wydarzenie odbędzie się 30 maja 2023 r. w Warszawie, Collegium Juridicum II, ul. Lipowa 4, aula A3

 

Program konferencji:

11:50-12:00

Rejestracja gości

12:00 – 12:05

Otwarcie Konferencji – Aldona Kowalczyk Prezes Zarządu SPZP

12:10 – 13:30

Prezentacja postulatów legislacyjnych SPZP w wybranych obszarach regulacji Pzp:

 • przesłanki wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu i aukcja elektroniczna prelegenci: Katarzyna Kuźma, Wojciech Merkwa, dr Wojciech Hartung
 • umowy w sprawie zamówień publicznych – prelegent: Jarosław Sroka
 • środki ochrony prawnej – prelegenci: Anna Prigan/Jarosław Jerzykowski
 • odszkodowanie w Pzp – prelegentka: dr. Aleksandra Sołtysińska
 • Pytania i odpowiedzi

Moderatorzy: Irena Skubiszak-Kalinowska i dr Jarosław Kola   

13:30 – 14:00

Panel dyskusyjny: Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych

 • Moderator: Prof. dr hab. Piotr Bogdanowicz  (Katedra Prawa Europejskiego  Uniwersytet Warszawski)
 • Panelista: Przemysław Grosfeld - Zastępca Dyrektora w Ministerstwie Rozwoju i Technologii]
 • Panelista: Jan Styliński – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Budownictwa

 

Pragniemy przypomnieć, że udział w konferencji jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwość rejestracji uczestnictwa jest dostępna na tej stronie internetowej.

 

konferencja SPZP

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Klauzula waloryzacyjna to panaceum na inflację czy placebo”, którego autorką jest Martyna Wójcik, członek SPZP.

„Regulacja normatywna art. 439 ust. 1 prawa zamówień publicznych w swoim pierwotnym brzmieniu obligowała zamawiających do określania w umowach w sprawie zamówienia publicznego, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.”

Artykuł dotyczy zmian w PZP w Polsce, które wprowadzają obowiązek zawarcia klauzuli waloryzacyjnej w umowach zamówień publicznych zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zmiana ta została wprowadzona w odpowiedzi na stały, nadzwyczajny wzrost cen towarów i usług obserwowany od II kwartału 2022 r. spowodowany pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej widoczne są jednak różnice w interpretacji i zastosowaniu nowej regulacji, wynikające z braku jednoznacznego doprecyzowania celu klauzuli waloryzacyjnej. Niektóre orzeczenia podkreślają konieczność dostosowania wynagrodzenia do zmienionych warunków rynkowych, inne skupiają się na stricte językowej interpretacji przepisów PZP.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 2

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Jak potwierdzić niekaralność cudzoziemców pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze”, którego autorką jest Anna Prigan, członek SPZP.

"Zarejestrowana w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym spółka kapitałowa w celu potwierdzenia niekaralności swoich członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów powinna złożyć zaświadczenie z polskiego KRK, nawet jeśli wszystkie te osoby mają obywatelstwo innego kraju.”

W przypadku spółek kapitałowych zarejestrowanych w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym, potwierdzenie niekaralności członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów jest obowiązkowe. Spółka powinna złożyć zaświadczenie z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, niezależnie od obywatelstwa tych osób.

Obecne przepisy nie wymagają załącznika ECRIS dla spółek zarejestrowanych w Polsce, ale wymagają go od obywateli innych państw członkowskich UE. Przepisy dotyczące potwierdzania niekaralności cudzoziemców pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze powinny być elastyczne i dopuszczać możliwość przedstawienia informacji o niekaralności wystawionej w kraju obywatelstwa bądź zamieszkania danej osoby.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 1

SAVE THE DATE: Konferencja SPZP „Rewizja ustawy Prawo zamówień publicznych – kluczowe postulaty legislacyjne Stowarzyszenia”
Warszawa, 30 maja 2023 r.
Godz. 12:00 – 14:30


Ustawa Pzp obowiązuje już ponad 2 lata. W tym czasie była kilkukrotnie nowelizowana, w tym także w trakcie swego długiego vacatio legis. Krajowa Izba Odwoławcza wydała ponad 2000 orzeczeń na podstawie jej przepisów, a ponad 40 orzeczeń zapadło w Sądzie Zamówień Publicznych.
Najwyższy czas na wyciągnięcie wniosków co do jakości i skuteczności przyjętych w ustawie rozwiązań.


W ramach wydarzenia: Konferencja SPZP „2 lata nowego Pzp – analiza zebranych doświadczeń, postulowane zmiany", Stowarzyszenie dokonało przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy i oceniło tę regulację w kontekście realizacji celów dyrektyw zamówieniowych oraz praktycznych aspektów jej stosowania. W efekcie, SPZP opracowało zbiór postulatów de lege ferenda dotyczący wybranych rozwiązań ustawowych, które postrzega jako kluczowe obszary wymagające poprawy.

Wydarzenie podzieliliśmy na następujące części tematyczne:

 1. Prezentacja postulatów legislacyjnych w wybranych obszarach regulacji Pzp:
  • ocena ofert
  • umowy w sprawie zamówień publicznych
  • środki ochrony prawnej
  • odszkodowanie w Pzp

 2. Panel dyskusyjny: Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych

Wkrótce podamy szczegóły dotyczące miejsca, programu konferencji.
Tymczasem już dziś zachęcamy do rejestracji, która jest konieczna, żeby uczestniczyć w konferencji oraz zarezerwowania terminu w kalendarzu.

Zarejestruj się

Udział w konferencji jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Ln Save the date2

 

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia”, którego autorem jest Marcin Boczek, członek #SPZP.

"W wyżej przywołanym przepisie ustawodawca w sposób jednoznaczny wskazał, w jaki sposób należy przekazać Zamawiającemu wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia. Wobec tego nie ma wątpliwości, że na gruncie PZP, aby wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej mogło zostać uznane za prawidłowo wniesiony dokument musi być przekazane Zamawiającemu w oryginale, w postaci elektronicznej."

Autor przywołuje przykłady z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Podkreśla, że istotne jest przekazanie oryginału dokumentu wadialnego w formie, w jakiej został wystawiony przez gwaranta, a nie np. zeskanowanego dokumentu z podpisem elektronicznym wykonawcy.

Takie podejście ma na celu zapewnienie pewności obrotu gospodarczego i umożliwienie zamawiającemu skuteczną walidację dokumentów gwarancyjnych.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

 

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia”, którego współautorem jest dr Jakub Krysa, członek #SPZP.

„Jednym z najczęstszych powodów odrzucania ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest niezgodność ich treści z wymaganiami stawianymi przez zamawiającego.

Artykuł dotyczy problemów związanych z odrzucaniem ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych z powodu niezgodności z wymaganiami zamawiającego.

Autorzy omawiają przypadki, gdzie oferty są odrzucane z powodu niezgodności z warunkami zamówienia, zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Przedstawiają również orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, które wpływają na interpretację „niezgodności" treści oferty z warunkami zamówienia.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 1

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Wiele zależy od tego, jak wykonawca składa wyjaśnienia”, którego autorem jest Michał Wojciechowski, członek SPZP.

„Na wykonawcy spoczywa obowiązek dopilnowania, aby każdy wskazywany przez niego parametr w wyjaśnieniach w zakresie wyliczenia ceny był zgodny z dokumentacją techniczną stanowiącą opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu.”

Z artykułu dowiecie się Państwo, jak wzorcowe wyjaśnienia wpływają na ofertę wykonawcy, jak uniknąć odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny, konsekwencjach nieprawidłowości w ofercie i konieczności dostosowania się do wymagań technicznych.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Unieważnienie postępowania z powodu jego wady”, którego autorką jest Marzena Jaworska, członek  SPZP.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

W ostatnim dodatku do dziennika Rzeczpospolita dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Zasada bliskości przy wywozie zakaźnych odpadów medycznych”, którego autorką jest Martyna Wójcik, członek SPZP.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Kiedy uchylenie zakazu zawarcia umowy jest możliwe”, którego autorką jest Agnieszka Matusiak, członek SPZP.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Przy przetargach trzeba się liczyć z czarnym scenariuszem”, którego współautorką jest Anna Specht-Schampera, członek zarządu SPZP.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

6 grudnia 2022 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, odbył się finałowy etap ustny III edycji turnieju dla studentów wydziałów prawa i administracji - Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”.


Turniej został zorganizowany przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Patronat honorowy nad III edycją objął Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Hubert Nowak, który wziął udział we wręczeniu nagród.


Fundatorami nagród pieniężnych za zajęcie I miejsca było Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz Sekcja Prawa Zamówień Publicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.


Nagrodę w postaci nieodpłatnych praktyk dla członków obu drużyn – finalistów turnieju zaoferował Urząd Zamówień Publicznych. Ponadto 2-3 miesięczne odpłatne praktyki dla członków drużyn – finalistów turnieju, zaoferowały kancelarie:

 • Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy sp.k.
 • Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k.
 • BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k.
 • Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.
 • Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • JDP Drapała & Partners sp.j.
 • Jerzykowski i Wspólnicy sp. k.
 • Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.
 • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna
 • Wardyński i Wspólnicy sp.k.
 • WKB Wierciński, Kwiecinski, Baehr sp. k.


Tegoroczny turniej został podzielony na dwie części. W zmaganiach uczestniczyły drużyny z pięciu uniwersytetów:


Drużyna 1 - Uniwersytet Adama Mickiewicza (opiekun: dr Jarosław Kola)
Jakub Derda
Aleksandra Grabowska,
Maksymilian Nagalski,
Szymon Siuda,
Karol Wundziński.

Drużyna 2 - Uniwersytet Warszawski (opiekun: Prof. UW dr hab. Piotr Bogdanowicz)
Jakub Szymanowski,
Filip Marczyk,
Marcin Gorzkowski,
Patryk Stankiewicz,
Wiktor Ołdak.

Drużyna 3 - Uniwersytet w Białymstoku (opiekun: dr Renata Tanajewska)
Natalia Kozłowska,
Krystian Kruszyński.

Drużyna 4 - Uniwersytet Łódzki (opiekun: dr Anna Górczyńska)
Karolina Krupińska,
Wincent Chrapowicki,
Peter Kozicki,
Michał Płuska,
Szymon Zasina.

Drużyna 5 - Uniwersytet Szczeciński (opiekun: Martyna Wójcik)
Katarzyna Rytwińska,
Alicja Ziemlińska,
Jakub Waszkiewicz.


W pierwszym etapie konkursu, oceniając pisma procesowe, brano pod uwagę jakość argumentacji prawniczej i sposób jej prezentacji, a także formalną poprawność pism. Część finałowa polegała na udziale drużyn w charakterze pełnomocników stron w symulowanej rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).


Zmagania oceniało Jury w składzie:
Jan Kuzawiński – wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej,
Ewa Kisiel - przedstawicielka Sekcji Prawa Zamówień Publicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
Sylwester Kuchnio – członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych,
Wojciech Merkwa – członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Finał konkursu przypominał prawdziwe zmagania przed KIO.
Oceniając wystąpienia ustne jurorzy brali pod uwagę nie tylko ich poziom merytoryczny, ale także zimną krew i umiejętność reakcji na pytania członków jury oraz celność replik.


Wyniki III edycji turnieju Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą” przedstawiają się następująco:
I miejsce - Uniwersytet Warszawski
II miejsce - Uniwersytet Szczeciński


„Cieszymy się, że trzecia edycja konkursu, który wpisuje się w misję edukacyjną naszego Stowarzyszenia, ponownie spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że nasz Moot Court przyczyni się do wzrostu popularności prawa zamówień publicznych wśród studentów i zachęci ich do związania swojej drogi zawodowej z tą dziedziną prawa” – dodała Aldona Kowalczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia.


Gratulujemy Zwycięzcom i wszystkim Uczestnikom!

 A733584 A733608 A733648 A733722 A733737 A733757

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Kara umowna jako przesłanka wykluczenia”, którego autorką jest Mirella Lechna-Marchewka, członek zarządu SPZP.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.