SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Zamawiający nie udostępnia dokumentów na czas i co dalej", którego współautorem jest Jaroslaw Sroka, członek SPZP.

Autor pisze o problemie opóźnień w udostępnianiu przez zamawiających protokołów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. Opóźnienia te mogą uniemożliwić wykonawcom wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w terminie prekluzyjnym. Proponuje kilka rozwiązań tego problemu, m.in. wprowadzenie maksymalnego terminu na udostępnienie dokumentów przez zamawiającego oraz zmianę przepisów dotyczących pojęcia „niezwłocznie".

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

 

2024 JS LI

W dzienniku Rzeczpospolita ukazała się rozmowa, w której Katarzyna Kuzma, wiceprezes Zarządu SPZP, omawia planowane zmiany w przepisach dotyczących zamówień publicznych, w tym wprowadzenie zdalnych rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz certyfikację wykonawców zamówień publicznych.

Wyraża poparcie dla uporządkowanej struktury postępowania przed KIO, ale zwraca uwagę na niekorzystne dla jego uczestników skutki wprowadzenia prekluzji dowodowej przy jednoczesnym utrzymaniu, a wręcz skróceniu, już i tak bardzo krótkich terminów obowiązujących w procedurze odwoławczej.

Treść rozmowy jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP KK RZ

 

 

15 maja 2024 roku w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, odbył się finałowy etap ustny IV edycji turnieju dla studentów wydziałów prawa i administracji - Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”.

Turniej został zorganizowany przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Patronat honorowy nad IV edycją objął Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Hubert Nowak oraz Prezes Krajowej Izby Odwoławczej – Jan Kuzawiński. We wręczeniu nagród uczestniczyli: Dyrektor Generalny UZP – Marek Redźko oraz Jan Roliński, Członek Zarządu SPZP.

Fundatorami nagrody pieniężnej za zajęcie I miejsca było Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz Sekcja Prawa Zamówień Publicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W finałowych zmaganiach uczestniczyły drużyny z czterech uniwersytetów:

Drużyna 1 - Uniwersytet Adama Mickiewicza (opiekun: dr Jarosław Kola)
Anna Cynkarz,
Jakub Bronka,
Szymon Siuda,
Alex Zinenko.

Drużyna 2 - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (opiekun: dr Zofia Snażyk)
Zuzanna Nowak,
Adam Roszkowski,
Alicja Ziemlińska.

Drużyna 3 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (opiekun: dr Małgorzata Moras)
Martyna Abram,
Kamila Bochniarz,
Pola Filipowicz,
Katarzyna Leszczyńska,
Aleksandra Pintal.

Drużyna 4 - Uniwersytet Szczeciński (opiekun: adw. Piotr Mazuro)
Weronika Lencewicz,
Julia Pakuła,
Marita Romańczuk,
Katarzyna Rytwińska.

Część finałowa polegała na udziale drużyn w charakterze pełnomocników strony wykonawców w symulowanej rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).


Zmagania oceniało Jury w składzie:

 • Jan Kuzawiński – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
 • Paulina Sawicka – przedstawiciel Sekcji Prawa Zamówień Publicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
 • Magdalena Grabarczyk – była członkini Krajowej Izby Odwoławczej (2007 - 2022)
 • Sylwester Kuchnio – były członek Krajowej Izby Odwoławczej (2009 - 2017)

W skład zespołu zamawiającego wcielili się członkowie SPZP:

 • mec. Irena Skubiszak
 • mec. Żaneta Urbaniak
 • mec. Michał Wojciechowski
 • mec. Witold Sławiński


Finał konkursu przypominał prawdziwe zmagania przed KIO.
Oceniając wystąpienia ustne jurorzy brali pod uwagę nie tylko ich poziom merytoryczny, ale także zimną krew i umiejętność reakcji na pytania członków jury oraz celność replik.

Wyniki IV edycji turnieju Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową IzbąOdwoławczą” przedstawiają się następująco:

I miejsce - Uniwersytet Szczeciński
II miejsce zajęły ex aequo pozostałe drużyny:

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Co więcej, w tegorocznym finale Jury zdecydowało się przyznać tytuł „najlepszego mówcy”, wyróżnienie przypadło ex aequo dwójce studentów:

 • Julia Pakuła z drużyny Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Szymon Siuda z drużyny Uniwersytetu Adama Mickiewicza

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że kolejna edycja naszego turnieju cieszy się tak dużym zainteresowaniem. To wydarzenie jest ważnym elementem misji edukacyjnej Stowarzyszenia i wierzymy, że przyczyni się do popularyzacji Prawa zamówień publicznych wśród studentów, a także zachęci ich do wyboru kariery w tej dziedzinie.” – dodał Wojciech Merkwa, Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Gratulujemy Zwycięzcom i wszystkim Uczestnikom!

IMG 3212IMG 3215IMG 3270IMG 3235IMG 3238IMG 3256IMG 3268IMG 3298

 

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Nieprawdziwe oświadczenie podmiotu trzeciego – uprawnienia wykonawcy i zamawiającego", którego autorką jest Paulina Sawicka, członek SPZP.

Autorka analizuje problematykę związaną z nieprawdziwymi oświadczeniami podmiotów trzecich w Prawie zamówień publicznych. Skupia się na art. 122 ustawy, który pozwala zamawiającemu zażądać od wykonawcy zastąpienia podmiotu trzeciego, jeśli ten dostarczył fałszywe informacje. Podkreśla, że orzecznictwo w tej kwestii jest podzielone, zarówno na poziomie krajowym, jak i w świetle wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które często przyjmują bardziej liberalne podejście do możliwości wymiany podmiotu trzeciego.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

2024 05 Paulina Sawicka

W komentarzu do artykułu, którego autorem jest Sławomir Wikariak, opublikowanego w Dziennik Gazeta Prawna, Aldona Kowalczyk, Prezes Zarządu SPZP, wskazuje na trudności związane z certyfikacją wiedzy i doświadczenia wykonawców w nowej ustawie o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych.

Zdaniem Aldony Kowalczyk, standaryzacja wymagań dotyczących doświadczenia i kwalifikacji jest problematyczna, szczególnie w kontekście zamówień złożonych i innowacyjnych. Ta kwestia stanowi kluczowe wyzwanie dla skuteczności i sprawności systemu certyfikacji.

Artykuł jest dostępny w elektronicznej wersji dziennika.

ALP SPZP maj 2024

Pytania i odpowiedzi dotyczące kazusu nr 1

1. Czy wykonawca (firma Art-C) w przeszłości współpracowała z podwykonawcą odpowiedzialnym za kluczową część prac związanych z asfaltowaniem nawierzchni drogi i czy jakiekolwiek okoliczności wskazywały na potencjalną sytuację, gdzie podwykonawca ten miałby problemy z płynnością finansową?
Odpowiedź na oba pytania: NIE.

2. Czy wykonawca (firma Art-C) przedłożył Gminie Leżajsk potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów z dwoma podwykonawcami, z którymi współpracował przy realizacji umowy na przebudowę drogi gminnej Przychojec – Hucisko po terminie przewidziany w umowie, czy w ogóle zaniechał tej czynności?
Odpowiedź: Przedłożył po terminie, po naliczeniu kar umownych, w grudniu 2020 r.
UWAGA SPROSTOWANIE: w informacji o odrzuceniu oferty Art.-C jest błąd we wskazanej dacie naliczenia kar umownych za nieprzedłożenie umów z podwykonawcami. Zamiast „w grudniu 2023 r.” powinno być: „w grudniu 2020 r.”

3. Z jakiego powodu wykonawca (firma Art-C) nie przedłożył potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii umów z dwoma podwykonawcami w przewidzianym przez umowę terminie?
Odpowiedź: Przeoczenie.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące kazusu nr 2

1. Z jaką datą nastąpiło doręczenie Odwołującemu ,,Dobra Firma sp. z o.o.", Informacji o wyniku i unieważnieniu postępowania?
Odpowiedź: Doręczenie nastąpiło 19 kwietnia 2024 r.

2. Czy każdy z członków drużyny reprezentującej Odwołującego może wystąpić, równolegle do siebie w roli pełnomocników profesjonalnych tj. nazywać i podpisywać się jako np. Adwokat (prawdziwe imię i nazwisko członka drużyny)?
Odpowiedź: Tak.

3. Jakie terminy zostały wyznaczone przez Zamawiającego w postępowaniu poza terminem na składanie ofert? (np. wydłużenie terminu na składanie ofert, wyznaczenie Wykonawcom dodatkowego terminu na zapoznanie się z dokumentacją projektową etc.)
Odpowiedź: Termin składania ofert nie był wydłużany (brak wniosków wykonawców w tym zakresie). Terminy na inne (dodatkowe) czynności nie były wyznaczane.

4. Czy Zamawiający kierował jakiekolwiek dodatkowe pytania/pisma do Wykonawcy?
Odpowiedź: Nie.

5. Czy w Informacji o wyniku i unieważnieniu Postępowania doszło do oczywistej omyłki pisarskiej ze strony Zamawiającego, z uwagi na wskazanie odrzucenia oferty ,,Dobrej Firmy sp. z o.o. w Wadowicach”, zamiast ,,Dobrej Firmy sp. z o.o. w Rzeszowie”?
Odpowiedź: Tak, jest to omyłka pisarska (powinno być: „Dobrej Firmy sp. z o.o. w Rzeszowie”.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące kazusu nr 3

 1. Czy w Informacji o wyniku i unieważnieniu Postępowania z dnia 19.04.2024 r. skierowanej do konsorcjum ABC S.A. oraz SuperCompany Sp. z o.o. prawidłowo wskazano, że Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę Art-C sp. z o.o. w Wadowicach („Wykonawca”) czy może jest to omyłka?
  Odpowiedź: Tak, omyłka.

 2. Czy data wystawienia gwarancji bankowej w kazusie: 20 kwietnia 2024 r. jest prawidłowa, gdyż jest późniejsza niż Informacja o wyniku i unieważnieniu Postępowania z dnia 19.04.2024 r. i późniejsza niż okres ważności samej gwarancji (od dnia 01.03.2024 r. do dnia 01.07.2024 r.)?
  Odpowiedź: Na potrzeby kazusu proszę przyjąć, że data ważności gwarancji jest prawidłowa i zgodna ze stanem faktycznym.

 3. Czy umowa konsorcjum została zawarta przed wystawieniem gwarancji i przedstawiona bankowi oraz zamawiającemu?
  Odpowiedź: Nie.

 4. Czy pełnomocnictwo do reprezentowania dla lidera konsorcjum zostało sporządzone przed wystawieniem gwarancji?
  Odpowiedź: Tak.

 5. Czy pełnomocnik był umocowany do wniesienia wadium także w imieniu mocodawcy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i do zawarcia umowy i udzielania dalszych pełnomocnictw profesjonalnemu pełnomocnikowi do reprezentowania przed KIO?
  Odpowiedź: Tak.

Pytania i odpowiedzi dotyczące kazusu nr 4

 1. Czy Zamawiający zapoznał się z listem intencyjnym zawartym pomiędzy Spółką a Podmiotem Trzecim?
  Odpowiedź: Zamawiającemu nie został udostępniony list intencyjny zawarty pomiędzy Spółka a Podmiotem Trzecim.

 2. Czy list intencyjny jest opatrzony prawidłową datą? List jest datowany na 17 kwietnia 2024 r. tj. 1,5 miesiąca po terminie otwarcia ofert. Z informacji dodatkowych wynika, że list intencyjny został zawarty na potrzeby udziału w Postępowaniu.
  Odpowiedź: List intencyjny został zawarty na potrzeby udziału w Postępowaniu. W dacie listu intencyjnego znalazła się omyłka – zamiast: 17 kwietnia 2024 r. powinno być: 17 lutego 2024 r.

 

 

 

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Dla kogo polski rynek zamówień publicznych", którego autorem jest Michał Wojciechowski, członek SPZP.

Autor omawia udział wykonawców zagranicznych w polskim rynku zamówień publicznych, zauważa, że ich obecność jest stosunkowo niska, ale rośnie, zwłaszcza w kontekście strategicznych inwestycji infrastrukturalnych. W 2022 roku zagraniczni wykonawcy odpowiadali za 24% wartości zamówień przekraczających progi unijne. Michał Wojciechowski wskazuje na zmiany w prawie, które mogą wpływać na dostępność rynku dla zagranicznych firm, co wywołuje kontrowersje wśród lokalnych wykonawców. Porusza także przykłady z Rumunii i Chorwacji, gdzie wprowadzono przepisy ograniczające udział zagranicznych firm w przetargach publicznych, pokazując dynamiczne i skomplikowane relacje między otwartością a ochroną krajowych interesów na rynku zamówień publicznych.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

MW 2024 04

Zgodnie z regulaminem IV edycji turnieju Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”, ogłoszonego przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych, przedstawiamy zgłoszone drużyny studentów, kazusy turniejowe:


Drużyna 1 - Uniwersytet Adama Mickiewicza (opiekun: dr Jarosław Kola)
Anna Cynkarz,
Jakub Bronka,
Szymon Siuda,
Alex Zinenko.
KAZUS NR 4

Drużyna 2 - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (opiekun: dr Zofia Snażyk)
Zuzanna Nowak,
Adam Roszkowski,
Alicja Ziemlińska.
KAZUS NR 2

Drużyna 3 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (opiekun: dr Małgorzata Moras)
Martyna Abram,
Kamila Bochniarz,
Pola Filipowicz,
Katarzyna Leszczyńska,
Aleksandra Pintal.
KAZUS NR 1

Drużyna 4 - Uniwersytet Szczeciński (opiekun: adw. Piotr Mazuro)
Weronika Lencewicz,
Julia Pakuła,
Marita Romańczuk,
Katarzyna Rytwińska.
KAZUS NR 3

Pliki z opisami kazusów można pobrać pod linkiem.

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Przeszłość kontraktowa wykonawcy – ciąg dalszy niekończącej się historii...", którego autorem jest Wojciech Merkwa, członek zarządu SPZP.

Autor artykułu omawia zmiany w polskim Prawie zamówień publicznych związane z wprowadzeniem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), podkreślając jego cel w uproszczeniu i odformalizowaniu procedur przetargowych. Jednakże, zwraca uwagę na wynikające z tego problemy, takie jak kwestie prawdziwości złożonych oświadczeń i niejasności odnośnie do wymaganego poziomu szczegółowości informacji.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 24032

 

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Zobowiązanie do udostępnienia zasobów to nie wszystko", którego autorką jest Weronika Jędrzejewska, członek SPZP.

Autorka omawia konsekwencje prawne związane ze zobowiązaniem do udostępnienia zasobów w kontekście Prawa zamówień publicznych. Zwraca uwagę na rosnącą ochronę podwykonawców w łańcuchu dostaw dla zamówień publicznych oraz na obowiązki i ryzyka wynikające z zobowiązań podwykonawczych. Podkreśla, że samo zobowiązanie do udostępnienia zasobów nie jest traktowane jak umowa przedwstępna i nie zawsze prowadzi do zawarcia umowy podwykonawczej.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 5

 

Zapraszamy studentów wydziałów prawa i administracji do udziału w czwartej edycji turnieju Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych, partnerem Sekcja Prawa Zamówień Publicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Patronat honorowy nad IV edycją turnieju objął Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz Prezes Krajowej izby Odwoławczej (KIO). Dzięki uprzejmości Prezesa UZP, tegoroczny finał będzie miał wyjątkowy charakter i odbędzie się w sali rozpraw w siedzibie UZP.

Turniej polega na symulacji postępowania przed KIO w oparciu o kazus odnoszący się do problematyki przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami PZP.

Do udziału zapraszamy 2-5 osobowe zespoły wraz z ich opiekunami, wyłonione w kwalifikacjach przez uczelnie. Opiekunów, którzy chcą zgłosić swoje drużyny, prosimy o zrobienie tego za pomocą kart zgłoszeniowych, które należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przewidujemy nagrodę pieniężną w kwocie 8000 złotych dla drużyny, która zajmie I miejsce, ufundowaną wspólnie przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.


Terminarz:

 • Do 18 kwietnia 2024 r. – zakończenie kwalifikacji na uczelniach i zgłoszenie drużyn (włącznie z podaniem składu osobowego i przesłaniem oświadczeń RODO).
 • 19 kwietnia 2024 r. – losowanie kazusów (w celu przypisania do poszczególnych zespołów), publikacja kazusów z przypisaniem do zespołów.
 • Do 23 kwietnia 2024 r. – drużyny mogą zgłaszać pytania dot. treści kazusu; Organizator publikuje odpowiedzi bez zbędnej zwłoki.
 • Do 29 kwietnia 2024 r., godz. 17:00 – przesłanie do Organizatora przygotowanych pism procesowych według opisów zadań wynikających z przydzielonych kazusów.
 • 8 maja 2024 r. – przekazanie przez Organizatora do Uczestników decyzji o zakwalifikowaniu się do etapu ustnego tj. symulacji posiedzenia i rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą toczących się zgodnie z regulaminem turnieju.
 • 15 maja 2024 r. – posiedzenie i rozprawa, etap ustny.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminarza turnieju.
Więcej informacji dostępnych jest w regulaminie.

Moot Court 2024

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Kto i kiedy odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych", którego autorką jest Irena Skubiszak-Kalinowska, członek SPZP.


Autorka omawia zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podkreślając, że skuteczne pociągnięcie do odpowiedzialności wymaga spełnienia ściśle określonych przesłanek. Wskazuje na konieczność dokładnej analizy, czy doszło do naruszenia, oceny zawinienia oraz szkodliwości czynu dla finansów publicznych, przy czym zaznaczono, że proces ten jest skomplikowany i wymaga dokładnego rozpatrzenia każdego przypadku.


Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 2

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Postępowanie odwoławcze może być bez wyroku", którego autorką jest Anna Prigan, członek SPZP.

Autorka podkreśla różne aspekty i skutki prawne cofnięcia odwołania, uwzględnienia odwołania przez zamawiającego, oraz sytuacje, w których postępowanie odwoławcze staje się zbędne lub niedopuszczalne.


Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 1

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Problem zatrudniania w trakcie realizacji zamówień publicznych", którego autorem jest dr Andrzej Czerniak, członek SPZP.

Autor omawia problemy związane z zatrudnieniem w realizacji zamówień publicznych. Podkreśla on, że choć ustawa z 2019 roku nałożyła na zamawiających obowiązek określania wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w praktyce brakuje precyzji w dokumentowaniu zatrudnienia i kontroli spełniania wymagań, a także wytycznych dotyczących sankcji. Autor zauważa, że te braki prowadzą do niewystarczającej realizacji kontroli i mogą zniechęcać do stosowania przepisów mających chronić pracownicze formy zatrudnienia.


Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 20

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Rekomendacje do postanowień umów dotyczących kar umownych", którego autorką jest Martyna Wójcik, członek SPZP.

Artykuł dotyczy rekomendacji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie formułowania postanowień umów dotyczących kar umownych w obszarze zamówień publicznych. Prokuratoria Generalna dostarcza praktyczne wskazówki dotyczące formułowania postanowień umów dotyczących kar umownych, opartych na art. 483 Kodeksu cywilnego.

Autorka objaśnia pojęcie kary umownej, przedstawia cel rekomendacji oraz zalecenia dotyczące jej kształtowania w umowach.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 19

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Poleganie na sytuacji ekonomicznej podmiotu trzeciego", którego autorką jest Agnieszka Matusiak, członek SPZP.

Autorka omawia zasady korzystania przez wykonawcę z zasobów ekonomicznych podmiotu trzeciego w kontekście postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zwraca uwagę na konieczność udowodnienia przez wykonawcę, że faktycznie będzie dysponował udostępnionymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.

Wskazuje również na obowiązek zamawiającego weryfikacji spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji, a także możliwości solidarnej odpowiedzialności podmiotu trzeciego i wykonawcy za ewentualną szkodę poniesioną przez zamawiającego w przypadku nieudostępnienia zasobów.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 18

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Stawka podatku i błąd w obliczeniu ceny – szukając rozwiązania", którego autorem jest Tomasz Michalczyk, członek SPZP.

Artykuł dotyczy problemów zastosowania nieprawidłowej stawki VAT w ofertach w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Błędy w uwzględnieniu stawki mogą prowadzić do odrzucenia oferty, choć nie zawsze powinno to mieć miejsce.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 17

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Kręta droga do większej wzajemności na rynkach", którego autorem jest Ludmiła Kitaszewska, członek SPZP.

Autorka omawia Instrument Zamówień Międzynarodowych (IZM), podkreśla, że IZM ma za zadanie zapewnić wzajemność na rynkach zamówień publicznych.
Instrument ten służy przeciwdziałaniu praktykom państw trzecich ograniczającym dostęp europejskich firm.
Autorka zwraca uwagę, że choć IZM wygląda obiecująco, może mieć niezamierzony wpływ na konkurencję. Kluczem jest odpowiedzialne i niedyskryminujące jego wykorzystanie.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP LinkedinLK

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Zrównoważony rozwój jako kryterium do spełnienia”, którego autorem jest dr Grzegorz J. Wąsiewski, członek SPZP.


Autor podkreśla znaczenie uwzględniania ESG w zamówieniach publicznych, analizuje potencjalne wyzwania i konflikty związane z tym procesem oraz prezentuje praktyczne i prawne ramy działania w tym zakresie w kontekście europejskim i polskim.


Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 16

31 sierpnia 2023 roku Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych przekazało Ministerstwu Rozwoju i Technologii uwagi do projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Stowarzyszenie zwraca uwagę m.in. na to, że:

 • Certyfikacja w zakresie zdolności technicznej i zawodowej generuje istotne problemy natury praktycznej (w szczególności w zakresie certyfikowania wiedzy i doświadczenia).
 • Wdrożenie przepisów w zaproponowanym kształcie może prowadzić do akceptacji działań pozornych ze strony wykonawców (m. in. w związku z tym, że okres ważności certyfikatów nie jest skorelowany z okresem ważności dokumentów podmiotowych).
 • Szereg przepisów, w tym te dotyczące m. in. przebiegu procedury weryfikacyjnej prowadzonej przez uprawnione organy procedury odwoławczej czy zawieszenia certyfikatu są niewystarczające.


SPZP proponuje m.in. następujące zmiany w projekcie ustawy:

 • Ograniczenie certyfikacji do zakresu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 1-3 Pzp.
 • Skrócenie okresu ważności certyfikatu do 1 roku.
 • Wprowadzenie postanowień pozwalających uniknąć sytuacji, w której brak uzyskania certyfikatu w praktyce zamknie danemu wykonawcy możliwość ubiegania się o zamówienie.

Pełna treść przesłanych uwag dostępna jest pod linkiem.

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Minimalne wynagrodzenie i rażąco niska cena”, którego autorką jest Paulina Sawicka, członek SPZP.

Autorka wyjaśnia, że wykonawca, nawet jeśli zatrudnia personel na podstawie umowy zlecenia czy umowy B2B, nie może zaoferować stawki godzinowej niższej niż wynikająca z obowiązujących przepisów. Ważnym punktem jest fakt, że najnowsze orzeczenie KIO odwraca dotychczasową praktykę, zgodnie z którą obowiązek uwzględnienia w kosztach minimalnej płacy czy stawki dotyczył jedynie sytuacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Teraz, orzeczenie podkreśla znaczenie ustawowego minimalnego wynagrodzenia, niezależnie od rodzaju umowy.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

12

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Zamówienia w branży IT i nietypowe formy odpłatności”, którego współautorem jest dr Jakub Krysa, członek SPZP.


Zamówienia w branży IT często przybierają nietypowe formy odpłatności, co może prowadzić do wyzwań w kwestii klasyfikacji tych umów w świetle prawa zamówień publicznych. Choć niektóre umowy mogą wydawać się nieodpłatne, takie jak wersje testowe oprogramowania, mogą zawierać ukryte świadczenia wzajemne, które de facto przynoszą korzyści ekonomiczne. Dlatego ważne jest dokładne rozumienie definicji „odpłatności" w kontekście prawa i indywidualna analiza każdej umowy.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

11

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Zamówienia publiczne: Czy można uzupełnić pełnomocnictwo”, którego współautorem jest Tomasz Zalewski, członek Komisji Rewizyjnej SPZP.
Artykuł omawia problematykę związaną z uzupełnianiem pełnomocnictwa w ramach zamówień publicznych. Od 2019 roku, Ustawa Prawo Zamówień Publicznych daje możliwość uzupełnienia braków w pełnomocnictwie podczas postępowania odwoławczego. Przepisy ustawy nie precyzują jednak, jakie braki w pełnomocnictwie można uzupełnić.

Praktyka orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej pokazuje, że uzupełnienie braków pełnomocnictwa przy zgłoszeniu przystąpienia jest możliwe tylko w sytuacji, gdy prawidłowe pełnomocnictwo zostało omyłkowo niedołączone do przystąpienia. W przypadku, gdy pełnomocnictwo nie zostało dołączone do przystąpienia, uzupełnienie braków jest niemożliwe.

Autorzy artykułu poddają w wątpliwość taką interpretację przepisów, argumentując, że nie wynika ona bezpośrednio z ich treści.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

10

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Co z tymi ułatwieniami w prawie zamówień publicznych?”, którego autorem jest Wojciech Merkwa, członek Zarządu SPZP.

Artykuł omawia kontrowersje wokół art. 117 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Polsce, który stawia wymogi dotyczące doświadczenia dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych.

Autor podkreśla, że ta regulacja może utrudniać małym i średnim przedsiębiorstwom zdobycie doświadczenia i rozszerzenie działalności, ponieważ wymaga od nich określonego doświadczenia zanim będą mogły realizować daną inwestycję.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

9

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Kłopoty z interpretacją okresu wykluczenia wykonawcy”, którego autorem jest Jaroslaw Jerzykowski, członek SPZP.

„Zaistnienie w stosunku do wykonawcy przesłanki wykluczenia eliminuje go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jego oferta podlega odrzuceniu (art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2022 r. poz. 1710 z zm. – p.z.p.). Okoliczności stanowiące przesłanki wykluczenia z postępowania mają bardzo zróżnicowany charakter, ale wspólnym ich mianownikiem jest nałożenie na wykonawcę sankcji w postaci eliminacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z niepożądaną sytuacją prawną lub faktyczną, w której się znalazł.”

Autor analizuje trudności interpretacyjne związane z okresem wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opisane w polskim Prawie zamówień publicznych. Wykluczenie wykonawcy, który spełnia określone przesłanki, jest jednym z kluczowych elementów procesu zamówień publicznych.
Artykuł szczególnie podkreśla niejasności związane z interpretacją okresu wykluczenia dla różnych przesłanek, takich jak zawarcie porozumienia zakłócającego konkurencję (zmowa przetargowa) lub nienależyte wykonanie istotnych zobowiązań wynikających z wcześniejszych umów.
Część tych kwestii była już interpretowana przez Krajową Izbę Odwoławczą i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednak nadal pozostają niejasności, co podkreśla potrzebę bardziej precyzyjnych regulacji prawnych.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 11

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Tryb z wolnej ręki na zamówienia drogowo-obronne”, którego autorką jest Żaneta Urbaniak, członek SPZP.

„W dniu 23 maja 2023 roku, do Sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy – o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw („projekt ustawy”). Pierwszy rzut oka na tytuł może prowadzić do wniosku, że projekt ten dla osób zajmujących się zamówieniami publicznymi nie będzie miał zbyt dużego znaczenia, jednak już pobieżna lektura przedstawionego projektu – diametralnie zmienia pierwsze wrażenie. Bowiem na mocy art. 7 projektu ustawy, polski ustawodawca postanowił de facto wprowadzić nową przesłankę udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Co więcej, postanowił on również wyłączyć przepisy o komisji przetargowej (art. 53-55 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych – „Pzp”) oraz o obowiązkach publikacyjnych (art. 216 Pzp).”

Artykuł dotyczy projektu ustawy wprowadzającego nową przesłankę dla udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki, związanych z inwestycjami drogowo-obronnymi. Wskazuje na niejasności w projekcie, jak brak definicji „elementu istotnego dla obronności” oraz możliwość udzielania zamówień bez publikacji informacji o nich. Podkreśla konieczność obserwacji dalszych prac nad projektem, ze względu na jego potencjalny wpływ na sektor infrastruktury drogowej.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 9

1 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Zebranie było okazją do podsumowania działalności Stowarzyszenia w ubiegłym roku, a także - w związku z upływającą kadencją władz Stowarzyszenia - wyboru władz kolejnej kadencji.

Nowo powołany Zarząd SPZP tworzą: Aldona Kowalczyk, Katarzyna Kuźma, Mirella Lechna-Marchewka, Piotr Bogdanowicz, Wojciech Merkwa i Jan Roliński, zaś Komisję Rewizyjną: Anna Prigan, Anna Specht-Schampera, Anna Szymańska, Wojciech Hartung, Jarosław Jerzykowski, Jarosław Sroka, Tomasz Zalewski.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat planowanych inicjatyw Stowarzyszenia.

Po dwóch latach obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych i jej kilkukrotnych nowelizacjach Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych dokonało przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy i oceniło tę regulację w kontekście realizacji celów dyrektyw zamówieniowych oraz praktycznych aspektów jej stosowania, a także efektywności wydatkowania środków publicznych.

W efekcie SPZP opracowało zbiór postulatów de lege ferenda dotyczących wybranych rozwiązań ustawowych, które postrzega jako kluczowe obszary wymagające poprawy.

Podczas wczorajszej konferencji „Rewizja ustawy Prawo zamówień publicznych — kluczowe postulaty legislacyjne Stowarzyszenia" zorganizowanej przez SPZP oraz Katedrę Prawa Europejskiego UW zaprezentowano raport zawierający te postulaty.
Raport do pobrania

Uczestnicy konferencji skupili się na kilku kluczowych aspektach Prawa zamówień publicznych. Ożywioną dyskusję wywołały w szczególności postulaty dotyczące przesłanki wykluczenia związanej z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego w kontekście praktycznych trudności związanych z jej stosowaniem w związku z obecnym brzmieniem przepisów. Omówiono także ambitne postulaty SPZP dot. środków odwoławczych, w tym kwestię instytucji przystąpienia, jak również szereg innych aspektów proceduralnych postępowania odwoławczego.
Znaczący nacisk położono na procedurę unieważnienia umowy o zamówienie publiczne i kwestię kognicji KIO w tym zakresie, a także na potrzebę uregulowania kwestii związanych z roszczeniami odszkodowawczymi wykonawców z tytułu naruszenia przez zamawiających przepisów Pzp. 

Dziś ma miejsce konferencja „Rewizja ustawy Prawo zamówień publicznych - kluczowe postulaty legislacyjne Stowarzyszenia", organizowana przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz Katedrę Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Po przeglądzie funkcjonowania przepisów ustawy i ocenie jej regulacji w kontekście realizacji celów dyrektyw zamówieniowych oraz praktycznych aspektów jej stosowania SPZP opracowało zbiór postulatów, które postrzega jako kluczowe obszary wymagające poprawy. Wynik analizy zostanie zaprezentowany podczas dzisiejszej konferencji w formie raportu.

W związku z tym wydarzeniem ukazał się wywiad w dzienniku Rzeczpospolita z Mirellą Lechna-Marchewką, radcą prawnym i członkiem Zarządu SPZP, w którym omówiła niektóre postulaty. Zwróciła uwagę na problem wykluczenia wykonawców z przetargów na podstawie nałożonych kar umownych, podkreślając, że kara nie zawsze oznacza niewiarygodność wykonawcy. Zakwestionowała praktykę narzucania treści umowy przez zamawiającego i trudności w dochodzeniu odszkodowań. Zwróciła uwagę na to, że Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych proponuje poprawki dla lepszej implementacji prawa UE i klarowności przepisów krajowych.

Rozmowa dostępna jest także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 4

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią konferencji, mamy przyjemność przedstawić Państwu dokładną agendę oraz wszelkie istotne szczegóły związane z tym wydarzeniem.

Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych i Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego z przyjemnością zapraszają na konferencję: Rewizja ustawy Prawo zamówień publicznych – kluczowe postulaty legislacyjne Stowarzyszenia

Ustawa Pzp obowiązuje już ponad 2 lata. W tym czasie była kilkukrotnie nowelizowana, w tym także w trakcie swego długiego vacatio legis. Krajowa Izba Odwoławcza wydała ponad 2000 orzeczeń na podstawie jej przepisów, a ponad 40 orzeczeń zapadło w Sądzie Zamówień Publicznych.
Najwyższy czas na wyciągnięcie wniosków co do jakości i skuteczności przyjętych w ustawie rozwiązań.

Stowarzyszenie dokonało przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy i oceniło tę regulację w kontekście realizacji celów dyrektyw zamówieniowych oraz praktycznych aspektów jej stosowania. W efekcie, SPZP opracowało zbiór postulatów de lege ferenda dotyczący wybranych rozwiązań ustawowych, które postrzega jako kluczowe obszary wymagające poprawy.

Wydarzenie odbędzie się 30 maja 2023 r. w Warszawie, Collegium Juridicum II, ul. Lipowa 4, aula A3

 

Program konferencji:

11:50-12:00

Rejestracja gości

12:00 – 12:05

Otwarcie Konferencji – Aldona Kowalczyk Prezes Zarządu SPZP

12:10 – 13:30

Prezentacja postulatów legislacyjnych SPZP w wybranych obszarach regulacji Pzp:

 • przesłanki wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu i aukcja elektroniczna prelegenci: Katarzyna Kuźma, Wojciech Merkwa, dr Wojciech Hartung
 • umowy w sprawie zamówień publicznych – prelegent: Jarosław Sroka
 • środki ochrony prawnej – prelegenci: Anna Prigan/Jarosław Jerzykowski
 • odszkodowanie w Pzp – prelegentka: dr. Aleksandra Sołtysińska
 • Pytania i odpowiedzi

Moderatorzy: Irena Skubiszak-Kalinowska i dr Jarosław Kola   

13:30 – 14:00

Panel dyskusyjny: Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych

 • Moderator: Prof. dr hab. Piotr Bogdanowicz  (Katedra Prawa Europejskiego  Uniwersytet Warszawski)
 • Panelista: Przemysław Grosfeld - Zastępca Dyrektora w Ministerstwie Rozwoju i Technologii]
 • Panelista: Jan Styliński – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Budownictwa

 

Pragniemy przypomnieć, że udział w konferencji jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwość rejestracji uczestnictwa jest dostępna na tej stronie internetowej.

 

konferencja SPZP

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Klauzula waloryzacyjna to panaceum na inflację czy placebo”, którego autorką jest Martyna Wójcik, członek SPZP.

„Regulacja normatywna art. 439 ust. 1 prawa zamówień publicznych w swoim pierwotnym brzmieniu obligowała zamawiających do określania w umowach w sprawie zamówienia publicznego, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.”

Artykuł dotyczy zmian w PZP w Polsce, które wprowadzają obowiązek zawarcia klauzuli waloryzacyjnej w umowach zamówień publicznych zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zmiana ta została wprowadzona w odpowiedzi na stały, nadzwyczajny wzrost cen towarów i usług obserwowany od II kwartału 2022 r. spowodowany pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie.

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej widoczne są jednak różnice w interpretacji i zastosowaniu nowej regulacji, wynikające z braku jednoznacznego doprecyzowania celu klauzuli waloryzacyjnej. Niektóre orzeczenia podkreślają konieczność dostosowania wynagrodzenia do zmienionych warunków rynkowych, inne skupiają się na stricte językowej interpretacji przepisów PZP.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.