SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

W najnowszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy”, którego autorką jest Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz wydawnictwo Wiedza i Praktyka zapraszają
na debatę
„Zmiany umów w sprawie zamówienia w dobie wojny, inflacji i pandemii”.

Wydarzenie odbędzie się 31 maja 2022 r. w godz. 10:00 – 12:00

 

Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych w szczególnych warunkach związanych z wojną w Ukrainie, pandemią COVID-19 oraz nadzwyczajnym wzrostem cen i kosztów ich realizacji stwarza ogromne wyzwania nawet dla najbardziej doświadczonych uczestników rynku zamówiń publicznych.

Zaproszeni do udziału w debacie przedstawiciele instytucji publicznych, zamawiających i wykonawców, eksperci i praktycy będą dyskutować o problemach związanych z dostosowaniem umów zawartych w reżimie zamówień publicznych do zmieniających się okoliczności.

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu, mając nadzieję, że nasza dyskusja przyczyni się do szerszej debaty na temat praktyki stosowania dostępnych rozwiązań prawnych oraz konieczności ich ewentualnych zmian:

 • problemy praktyczne w dokumentowaniu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, wojną w Ukrainie oraz wzrastającą inflacją na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego w kontekście dochodzenia zwiększenia wynagrodzenia lub przedłużenia czasu na ukończenie;
 • możliwość wykorzystania klauzul przeglądowych oraz przepisów dotyczących zmian umowy ze względu na nieprzewidziane okoliczności i tzw. zmian bagatelnych;
 • problemy z adekwatnością klauzul waloryzacyjnych wskazanych w SWZ (określoność i efektywność klauzuli waloryzacyjnej; limit dopuszczalnej waloryzacji, etc.);
 • dopuszczalność umownej zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia wykonawcy w kontraktach niezawierających klauzuli waloryzacyjnej w świetle przepisów prawa zamówień publicznych;
 • praktyczne problemy w dochodzeniu zmiany (podwyższenia) wynagrodzenia w oparciu o nadzwyczajną zmianę stosunków – tzw. klauzula „rebus sic stantibus” (zakres odpowiedzialności wykonawcy w kontekście przewidywalności wzrostu cen i kosztów realizacji zamówienia – typowe ryzyko gospodarcze; pojęcie „rażącej straty”, etc.);
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen i kosztów realizacji zamówienia (dobre praktyki);
 • kwestia odpowiedzialności zamawiającego w świetle dyscypliny finansów publicznych za nie zawarcie ugody, w przypadku gdy skutki ugody są dla niego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego.

Debatę poprowadzą przedstawiciele SPZP: Aldona Kowalczyk, Anna Specht-Schampera, dr hab. Piotr Bogdanowicz oraz Jarosław Sroka.

Gośćmi debaty będą:

 • Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP oraz członek Rady Zamówień Publicznych
 • Marcin Grabski, Naczelnik w Wydziale Prawnym Zarząd Dróg Miejskich
 • Mariusz Ciosek, Koordynator zespołu ds. zamówień publicznych w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju
 • Ewa Wiktorowska, Członek Rady Zamówień Publicznych
 • Dariusz Renczyński, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
 • Marek Orlik, Dyrektor działu prawnego Dragados/Polaqua

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji znajdą Państwo tutaj.

 

W najnowszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Szacowanie wartości zamówienia – błędy i wątpliwości”, którego autorem jest Andrzej Czerniak, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

20 kwietnia 2022 roku Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (SPZP) przekazało Ministerstwu Rozwoju i Technologii stanowisko w ramach konsultacji projektu "Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych - Zielona Księga”

Celem Zielonej Księgi jest przedstawienie podstawowych założeń dotyczących zasad funkcjonowania certyfikacji wykonawców w systemie zamówień publicznych, określenie jej beneficjentów oraz innych podmiotów biorących udział w procesie certyfikacji.

Stanowisko zostało przygotowane przez trzyosobowy zespół członków SPZP: Wojciecha Merkwę (koordynującego prace zespołu), Katarzynę Skibę-Kuraszkiewicz i Tomasza Zalewskiego.

Pełną treść stanowiska SPZP znajdą Państwo pod linkiem.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Wiedzę i doświadczenie można udostępnić”, którego autorem jest Marcin Boczek, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Kiedy można zastrzec, że określone zadania ma wykonać ta, a nie inna firma”, którego autorką jest Agnieszka GIlowska, Członek SPZP.

💡 Treść publikacji dostępna jest tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Katarzyny Kuźmy oraz Wojciecha Merkwy pt. „Okoliczności wykluczenia w prawie zamówień publicznych”, który został wydany na łamach dziennika Rzeczpospolita.

Artykuł stanowi podsumowanie debaty z 18 stycznia, która została zorganizowana przez Konfederację Lewiatan oraz Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Dyskusja dotyczyła skutków, jakie w systemie zamówień publicznych wywołuje nowe brzmienie przepisu Prawa zamówień publicznych, przewidujące możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania z uwagi na problemy związane z realizacją innych zamówień.

Link do publikacji.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne powinno mieć jasne zasady”, którego autorką jest Irena Skubiszak-Kalinowska, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Modele dialogu kształtują przepisy unijne i Prawo zamówień publicznych”, którego autorem jest Tomasz Zalewski, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

(ostatnia aktualizacja: 22 marca 2022 roku)

Szanowni Państwo,

bardzo wiele osób z Ukrainy przybywa obecnie do Polski w poszukiwaniu schronienia przed wojną. Jest oczywiste, że oprócz indywidualnych aktów pomocy, rozmiar tragedii i jej skutków wymaga zaangażowania instytucji państwa. W szczególności proces organizowania bezpośredniego wsparcia może niekiedy wymagać stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako „PZP”).

Mając to na uwadze, w poczuciu odpowiedzialności i solidarności, przedstawiamy kluczowe informacje praktyczne, które mogą okazać się użyteczne dla podmiotów posiadających status zamawiającego w rozumieniu PZP. W celu zapewnienia komunikatywności dokumentu przygotowane wyjaśnienia prezentujemy w formie praktycznych 10 pytań i zwięzłych odpowiedzi.

W przypadku zidentyfikowania dalszych trudności lub potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt na adres Stowarzyszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na zasadach nieodpłatnych postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące aspektów PZP związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez polskich zamawiających w ramach bezpośredniego wsparcia na rzecz osób dotkniętych działaniami wojennymi na Ukrainie.

Do zagadnień prawa zamówień publicznych o kluczowym znaczeniu praktycznym dla sprawnego zapewniania w systemie zamówień publicznych pomocy w związku z kryzysem humanitarnym należy zaliczyć:

 • Generalny zakres obowiązku stosowania przepisów PZP (pyt. 1-6),
 • Szczególne wyłączenia (pyt. 7),
 • Zawieranie umów w trybie zamówienia z wolnej ręki (pyt. 8),
 • Instrumenty „przyspieszenia” procesów zakupowych (pyt. 9-10).

1. Czy istnieją szczególne przepisy dotyczące udzielania zamówień w sytuacji kryzysu humanitarnego?

Nie, na dzień publikacji oświadczenia nie uchwalono przepisów, które regulowałyby udzielanie zamówień publicznych w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom kryzysu humanitarnego spowodowanego wojną na Ukrainie.

Przypominamy jednak, że w 2015 r. Komisja Europejska wydała komunikat COM(2015) 454 „w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w związku z obecnym kryzysem azylowym”. Dokument ten stanowi użyteczne źródło praktycznych informacji, na którym opierają się również informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu.

Link do komunikatu Komisji Europejskiej.

 

2. Kiedy konieczne jest stosowanie przepisów PZP?

Stosowanie przepisów PZP jest obowiązkowe wyłącznie gdy spełnione są (łącznie) następujące przesłanki:

 • umowę odpłatną zawiera podmiot posiadający status zamawiającego,
 • wartość umowy przekracza tzw. próg bagatelności (zob. pkt 5 poniżej),
 • umowa nie jest objęta żadnym wyłączeniem przedmiotowym ani podmiotowym.

3. Kto ma obowiązek stosowania przepisów PZP?

Status zamawiającego – a więc podmiotu zobowiązanego do stosowania PZP – posiadają podmioty, o których mowa w art. 4-6 PZP. Szczegółowa analiza tego statusu może okazać się problematyczna. W kontekście zaistniałych wyzwań ważne jest podkreślenie, że posiadają go w szczególności:

 • organy administracji rządowej;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 • związki metropolitalne;
 • jednostki budżetowe;
 • samorządowe zakłady budżetowe;
 • agencje wykonawcze;
 • instytucje gospodarki budżetowej;
 • państwowe fundusze celowe;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • uczelnie publiczne;
 • spółki Skarbu Państwa oraz spółki komunalne prowadzące działalność w tzw. sektorach infrastrukturalnych (art. 5 ust. 4 PZP).

4. Czy fundacje mają obowiązek stosować przepisy PZP?

Ta wątpliwość stosunkowo często pojawia się w przypadku fundacji, które dla swej działalności uzyskują dofinansowanie ze środków publicznych. Sam fakt uzyskania dotacji lub innej formy wsparcia w realizacji konkretnego przedsięwzięcia, nie kreuje obowiązku stosowania przepisów PZP. Kluczowe znaczenie ma charakter finansowej pomocy. Zgodnie z zachowującą aktualność opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, obowiązek taki wystąpi, gdy wsparcie polega na finansowaniu ogólnego funkcjonowania fundacji. Natomiast obowiązek taki nie powstaje, gdy wsparciem ze środków publicznych objęta jest realizacja konkretnego przedsięwzięcia.

Link do opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

5. Jaka wartość zamówienia obliguje do stosowania przepisów PZP

W przypadku zamawiających publicznych (w szczególności jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej), próg obowiązkowego stosowania przepisów PZP wynosi 130 000 zł.

W przypadku tzw. zamawiających sektorowych próg ten wynosi:

- 1 919 502 zł dla zamówień na dostawy i usługi,

- 4 453 600 zł dla zamówień na usługi społeczne,

- 23 969 275 zł dla zamówień na roboty budowlane.

Zawieranie umów o wartości niższej niż określone powyżej kwoty nie wymaga stosowania przepisów PZP. Wszystkie podane powyżej wartości to kwoty bez podatku VAT.

 

6. Jak oszacować wartość zamówienia?

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone z należytą starannością. Jeżeli w ostatnim czasie zamawiający udzielał już zamówień podobnych do tych, których zamierza udzielić w związku z organizowaniem pomocy dla Ukraińców i Ukrainy, może powstać wątpliwość, czy w celu oszacowania wartości zamówienia obu „zakupów” nie należy sumować.

Jeżeli zamawiający wykaże, że nie mógł przewidzieć konieczności udzielenia kolejnego, podobnego zamówienia, wówczas nie zostanie spełniony tzw. test tożsamości czasowej. W takiej sytuacji nie będzie również obowiązku łącznego szacowania wartości zamówień.

 

7. Czy w każdym przypadku, gdy szacunkowa wartość zamówienia przekracza próg bagatelności konieczne jest stosowanie przepisów PZP?

W zaistniałych okolicznościach częściej mogą występować sytuacje, gdy nawet pomimo wartości zamówienia przekraczającej próg bagatelności, do jego udzielenia nie będzie konieczne stosowanie przepisów PZP. Do wyjątków o szczególnym potencjale wykorzystania należy zaliczyć:

 • art. 11 ust. 1 pkt 6 PZP, zgodnie z którym przepisów PZP nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości. Jeżeli więc zamawiający zamierza poszerzyć bazę lokalową w celu udostępnienia jej osobom potrzebującym, nie musi stosować przepisów PZP;
 • art. 11 ust. 1 pkt 9 PZP, zgodnie z którym przepisów PZP nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom, świadczone przez organizacje lub stowarzyszenia o charakterze niekomercyjnym i objęte kodami CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 oraz 85143000-3, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, z wyjątkiem usług transportu sanitarnego pacjentów.

 7a. Czy w związku z wojną na Ukrainie ustanowione zostały szczególne rozwiązania w obszarze prawa zamówień publicznych?

Tak, wprowadza je ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej jako „Specustawa”), która – co istotne – w odniesieniu do udzielania zamówień weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

Wprowadzone nią przepisy przewidują wyłączenia od obowiązku stosowania przepisów PZP przy zawieraniu umów niezbędnych dla realizacji następujących zadań:

 • realizowanych przez organy gmin, a polegających na umożliwianiu obywatelowi Ukrainy nieodpłatnego wykonania fotografii potrzebnej do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL (art. 8 ust 1 Specustawy),
 • zakup sprzętu komputerowego oraz usług dla gmin niezbędnych do realizacji przez nie zadań przez ministra właściwego ds. informatyzacji (art. 8 ust 1 Specustawy),
 • zapewnienie prawa do świadczeń socjalnych (art. 26 ust. 5 Specustawy),
 • zapewnienie opieki medycznej i pomocy przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomocy w postaci świadczenia pieniężnego przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców (art. 112 ust. 5 w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • wykonywanie poleceń wydawanych w sytuacji kryzysowej przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym (art. 7c ust. 1 tejże ustawy.

Można jednak ocenić, że kluczowe znaczenie praktyczne będzie miało wyłączenie ustanowione w art. 12 ust. 6 Specustawy. Zgodnie z tym przepisem PZP nie znajdzie zastosowania do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy polegającej na:

 1. zakwaterowaniu;
 2. zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
 3. zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;
 4. finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1–3 powyżej;
 5. zorganizowaniu rezydencji polegającej na zapewnieniu warunków pobytowych umożliwiających lub wspierających prowadzenie działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki, rozwój zawodowy lub artystyczny;
 6. ustanowieniu stypendium twórczego polegającego na zapewnieniu wsparcia rzeczowego lub wsparcia finansowego umożliwiającego lub wspierającego prowadzenie działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki, rozwój zawodowy lub artystyczny;
 7. zorganizowaniu pobytu twórczego polegającego na zapewnieniu warunków pobytowych, wsparcia rzeczowego lub wsparcia finansowego umożliwiających lub wspierających prowadzenie działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej lub badawczej z dziedziny sztuki, rozwój zawodowy lub artystyczny.
  Istotne jest jednak, że zakres podmiotowy tego wyłączenia został precyzyjnie wskazany, a wielu bardzo zamawiających nie będzie uprawnionych do jego stosowania.

Skorzystać z niego mogą:

 • wojewoda,
 • inny organ administracji publicznej,
 • jednostki podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej,
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • oraz inne organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego lub związki metropolitalne.

Podkreślić również należy, że wyłączenie obejmuje wyłącznie umowy niezbędne do zapewniania pomocy, o której mowa powyżej, a także niezbędne do informowania o pomocy kierowanej do obywateli Ukrainy. Zawierając umowę na podstawie wyłączenia będzie zobowiązany do upublicznienia w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji na temat okoliczności faktycznych uzasadniających jego zastosowanie, a ponadto do podania:

 1. nazwy i adres siedziby zamawiającego;
 2. daty i miejsca zawarcia umowy lub informacji o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
 3. opisu przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
 4. ceny (albo ceny maksymalnej, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia);
 5. nazwy (firmy) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

8. Czy w przypadku braku podstaw do wyłączenia stosowania przepisów PZP konieczne jest organizowanie otwartej, sformalizowanej procedury, np. przetargu nieograniczonego?

W zaistniałych okolicznościach w wielu przypadkach będzie możliwe skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej ręki, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 PZP. Zgodnie z tym przepisem zastosowanie tego trybu możliwe jest, gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Przed skorzystaniem z tej przesłanki należy zawsze szczegółowo rozważyć spełnianie wszystkich wymienionych w niej warunków. Optymalnym rozwiązaniem jest sporządzenie możliwie szczegółowego uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Można jednak założyć, że w aktualnych okolicznościach wykazanie tych podstaw nie powinno wywoływać szczególnych trudności. W tym zakresie pomocny są wytyczne zawarte we wspomnianym już komunikacie Komisji Europejskiej (COM(2015) 454) , którego fragmenty przytaczamy poniżej, i które zapewne warto wykorzystać przy formułowaniu uzasadnienia dla skorzystania z ww. przepisu:

 • „Można oczekiwać, że co do zasady konkretna instytucja zamawiająca nie znała i nie mogła znać z wystarczającym wyprzedzeniem liczby osób ubiegających się o azyl, którą będzie musiała się zająć. Konkretne potrzeby pojedynczej gminy w zakresie zapewnienia zakwaterowania, zaopatrzenia lub usług na rzecz osób ubiegających się o azyl nie mogły więc zostać zaplanowane z wyprzedzeniem, co stanowi zatem dla danej gminy nieprzewidywalną okoliczność.”
 • „Nie można mieć wątpliwości, że najbardziej pilne potrzeby osób ubiegających się o azyl, przybywających do poszczególnych państw członkowskich (zakwaterowanie, zaopatrzenie i usługi) powinny być zagwarantowane w możliwie najkrótszym terminie.”
 • „W przypadku realizacji najpilniejszych potrzeb osób ubiegających się o azyl w bardzo krótkim czasie związek przyczynowy między wzrostem liczby osób ubiegających się o azyl a koniecznością zaspokojenia ich potrzeb nie może zostać w rozsądny sposób zakwestionowany”.

Obowiązki formalne zamawiającego udzielającego zamówienia ograniczają się do zaproszenia wybranego wykonawcy do negocjacji, prowadzenia protokołu postępowania, zawarcia umowy i opublikowania ogłoszenia. Od 1 stycznia 2021 r. zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki nie wymaga w jakimkolwiek zakresie zawiadamiania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w tym trybie.

 

9. Czy w przypadku decyzji o zorganizowaniu postępowania konkurencyjnego (np. przetargu nieograniczonego) istnieje możliwość przyspieszenia procesu zakupowego w stosunku do domyślnego harmonogramu wynikającego z przepisów PZP?

W niektórych sytuacjach zamawiający może uznać, że optymalnym rozwiązaniem nie jest udzielanie zamówienia z wolnej ręki, lecz zorganizowanie postępowania konkurencyjnego. W takich okolicznościach zamawiający jednak nie musi obawiać się, że konieczne jest zorganizowanie długotrwałej procedury.

Ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia publicznego możliwe jest w szczególności skrócenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu na składanie ofert.

Ponadto zidentyfikowanie pilnej potrzeby uzasadnia zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia (art. 209 ust. 1 pkt 4 PZP). To procedura, w ramach której zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert. Jest to więc rozwiązanie optymalne, gdy zamawiający wprawdzie zamierza uzyskać ofertę najkorzystniejszą w ramach konkurencyjnej rywalizacji przedsiębiorców, jednakże ich krąg chce ograniczyć wyłącznie do kilku wybranych wykonawców.

W przypadku zamawiających sektorowych szczególnym instrumentem uelastyczniania i odformalizowania postępowania może być również uprawnienie z art. 393 ust. 1 pkt 1 PZP. Przepis ten pozwala na odstąpienie od stosowania obligatoryjnych podstaw wykluczenia, a tym samym żądania powiązanych z tymi podstawami podmiotowych środków dowodowych.

 

10. Czy wszczęcie postępowania odwoławczego poprzez wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej zawsze wpłynie na przedłużenie postępowania?

Czynności zamawiającego, którym wykonawcy będą zarzucali niezgodność z przepisami PZP mogą być kwestionowane poprzez wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (dalej jako „KIO” lub „Izba”). W przypadku wniesienia odwołania zawarcie umowy o zamówienie publiczne przed rozstrzygnięciem postępowania odwoławczego będzie zasadniczo niemożliwe.

Jeżeli jednak odwołanie składane jest na etapie po wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający dysponuje instrumentem umożliwiającym zawarcie umowy pomimo wniesienia odwołania. Mianowicie na podstawie art. 578 ust. 2 PZP możliwe jest złożenie do Izby wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy, który KIO uwzględni, jeżeli:

 1. niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 2. zamawiający uprawdopodobni, że odwołanie wnoszone jest wyłącznie w celu uniemożliwienia zawarcia umowy.

Warto nadmienić, że na podstawie dotychczasowego orzecznictwa Izby można sformułować przekonujące argumenty, że trwający kryzys humanitarny spowodowany wojną na Ukrainie stanowiłby podstawę do uchylenia zakazu zawarcia umowy, co oczywiście w konkretnych okolicznościach wymaga jednak szczegółowego uzasadnienia.

W najnowszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Składane części sprawozdania finansowego muszą mieć określoną formę”, którego autorem jest Sylwester Kuchnio, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna ukazał się ranking prawników mających największy wpływ na życie społeczne, gospodarcze i polityczne w Polsce. Wyróżniono w nim Aldonę Kowalczyk, współzałożycielkę i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (SPZP).
„W naszym zestawieniu tradycyjnie skupiamy się na tym, który z prawników miał wpływ na naszą rzeczywistość i w czym się on wyrażał. Jesteśmy zaś powściągliwi w ocenach; zostawiamy je Czytelnikom”, podsumował Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej.

W rankingu wskazano, że SPZP „skupia się na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów rynku zamówień publicznych i robi to wyjątkowo skutecznie. Bez bicia piany, skupiona na meritum zagadnienia, wskazuje niebezpieczeństwa związane z niewłaściwą interpretacją przepisów i walczy o zmianę podejścia”.

SPZP zrzesza ponad 50 prawników, czynnie świadczących pomoc prawną z zakresu prawa zamówień publicznych, PPP i koncesji. W zestawieniu DGP podkreślono renomę i rozpoznawalność Stowarzyszenia jako profesjonalnej organizacji, której głos wybrzmiewa w relacjach między urzędnikami a uczestnikami rynku zamówień publicznych.

18 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych miało przyjemność współorganizować z Konfederacją Lewiatan debatę pt. „Problemy z wykonaniem umowy a podstawy wykluczenia z przetargów publicznych”.


Gośćmi debaty byli: Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP oraz członek Rady Zamówień Publicznych, Przemysław Grosfeld, Zastępca dyrektora w Ministerstwie Rozwoju oraz członek Rady Zamówień Publicznych, Małgorzata Śledziewska, Zastępca dyrektora departamentu zakupów w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Artur Łuczak, Dyrektor Oddziału Rzeszów w spółce Erbud S.A.


Spotkanie poprowadzili członkowie SPZP: Katarzyna Kuźma oraz Wojciech Merkwa.


Debata była w całości poświęcona jednej z najbardziej kontrowersyjnych przesłanek wykluczenia przewidzianej w art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP, czyli konsekwencjom niewykonania lub nienależytego wykonania wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub koncesji. Prelegenci podkreślili, że jest to temat niezwykle ważny dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, a jednocześnie budzący istotne wątpliwości interpretacyjne i traktowany w sposób niejednolity w orzecznictwie.
Część prelegentów sugerowała konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych celem doprecyzowania przepisów. Pozostali uczestnicy debaty proponowali natomiast promowanie dobrych praktyk wśród uczestników rynku lub też opracowanie wytycznych interpretacyjnych, które przyczyniłyby się do ujednolicenia stosowania art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP w praktyce.


Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na ożywioną dyskusję osób w niej uczestniczących.
Serdecznie dziękujemy prelegentom za wartościową dyskusję, a także wszystkim uczestnikom debaty za aktywny udział.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z debaty:
Część pierwsza
Część druga
Część trzecia

W najnowszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Przetargi: można łączyć potencjały, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu”, którego autorką jest Irena Skubiszak-Kalinowska, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł na temat opinii wydanej przez Urząd Zamówień Publicznych, na wniosek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, dotyczącej stosowania cywilnoprawnej instytucji przekazu do bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców w przypadku zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane.

W artykule Aldona Kowalczyk, Prezes Zarządu SPZP oraz Jaroslaw Jerzykowski, Członek Komisji Rewizyjnej SPZP komentują i przybliżają treść opinii.

Artykuł dostępny jest w wersji drukowanej oraz na stronie DGP.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazały się dwa artykuły opracowane przez członków SPZP:

 • „Wynagrodzenie dla wykonawcy zamówienia publicznego i zapłata podwykonawcom”, którego autorem jest Jaroslaw Jerzykowski, treść dostęp tutaj
 • „Do obniżenia ceny wystarczy oświadczenie zamawiającego”, którego autorem jest Michal Drozdowicz, treść dostęp tutaj.

4 stycznia 2022 r. Urząd Zamówień Publicznych odpowiedział na wniosek SPZP o wydanie opinii dotyczącej stosowania cywilnoprawnej instytucji przekazu do bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców w przypadku zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane. W opinii UZP potwierdził, iż zastosowanie przekazu w odniesieniu do wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego w ciężar długu wykonawcy wynikający z umowy o podwykonawstwo nie stoi w sprzeczności z przepisami ustawy Pzp.

Pełna treść odpowiedzi znajduje się tutaj.

Baner SPZP

Obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła szereg zmian, w tym również w kwestii tak istotnej dla rynku zamówień publicznych jak podstawy wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych w praktyce przesłanek, niejednolicie interpretowanych w orzecznictwie, została przewidziana w art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP.
Przepis ten uległ zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującego (również wywołującego kontrowersje). Nowe brzmienie nie tylko nie rozwiewa dotychczasowych wątpliwości, generuje wręcz nowe, nieznane wcześniej, ryzyka.

Jednym z istotnych elementów potęgujących te wątpliwości jest sposób, w jaki wykonawcy powinni formułować swoje oświadczenia w dokumencie JEDZ. Pytanie tam zawarte ma bowiem szerszy zakres niż przesłanka wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP. Praktyka i orzecznictwo są niejednolite w odniesieniu do tego zagadnienia, a konsekwencją opisanej niepewności prawa jest ryzyko naruszenia zasady równego traktowania wykonawców w dostępie do rynku zamówień oraz rosnąca liczba wykluczeń z postępowań o zamówienie publiczne w związku z rzekomym wprowadzeniem zamawiającego w błąd.

Wspomniana niepewność prawa nie służy uczestnikom rynku zamówień publicznych, a praktyka stosowania tego przepisu w postępowaniach zdaje się coraz bardziej odbiegać od celu, dla którego został on wprowadzony.

Podczas spotkania poruszymy m.in. następujące zagadnienia:

 • Rola JEDZ w postępowaniu – czyli o tym, czy zasadne jest notyfikowanie wszystkich faktów dotyczących nienależytego wykonania poprzedniego zamówienia „bez względu na przyczyny ich zaistnienia” czy też wypełnianie JEDZ „przez pryzmat danej przesłanki wykluczenia”?
 • Czy kara umowna jest równoznaczna z odszkodowaniem?
 • Czy kara umowna, którą kwestionuje wykonawca, wypełnia przesłankę wykluczenia („doprowadziło do odszkodowania” vs „zasądzenie odszkodowania”)?
  Znaczenie ugody pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dla oceny przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP.
 • Czy obecne brzmienie art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP sprzyja ugodowemu załatwianiu sporów między zamawiającym a wykonawcą na tle wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego?
 • Realizacja uprawnień z rękojmi a nienależyte wykonanie istotnego zobowiązania umownego.
 • Wnioski de lege lata i de lege ferenda.

Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma i Wojciech Merkwa, członkowie Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Gośćmi debaty będą:

 • Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP oraz członek Rady Zamówień Publicznych
 • Przemysław Grosfeld, zastępca dyrektora w Ministerstwie Rozwoju oraz członek Rady Zamówień Publicznych
 • Małgorzata Śledziewska, Zastępca dyrektora departamentu zakupów w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Artur Łuczak, przedstawiciel wykonawcy - Erbud S.A.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji pod LINKIEM.

W najnowszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł „Nowe PZP: wyjaśnianie specyfikacji warunków zamówienia”, którego współautorem jest mec. Piotr Trębicki, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W najnowszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł „Raport z realizacji zamówienia – istotne narzędzie zakupowe czy zbędne obciążenie”, którego autorem jest prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł „Doświadczenie konsorcjanta procentuje”, którego autorką jest Marzena Jaworska, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

26 października 2021 roku SPZP zwróciło się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem z o wydanie opinii dotyczącej stosowania w trakcie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane, instytucji przekazu (w rozumieniu postanowień art. 921(1) KC) wynagrodzenia należnego wykonawcy od zamawiającego w ciężar długu wykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo.
 
Wystąpienie związane jest z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie dopuszczalności stosowania przekazu i relacji przepisów KC o przekazie do przepisów PZP o bezpośredniej zapłacie podwykonawcy. Potwierdzenie możliwości dokonywania płatności podwykonawcom z wykorzystaniem przekazu ma doniosłe znaczenie dla realizacji zamówień na roboty budowlane. Dzięki wykonaniu przekazu podwykonawca otrzymuje efektywnie należną mu zapłatę. Zamawiający z kolei zyskuje pewność, iż zapłata podwykonawcy została dokonana, co zwalnia go z konieczności wszczynania procedury bezpośredniej zapłaty, o której mowa w art. 465 PZP, a w odniesieniu do podwykonawców realizujących roboty budowlane także z solidarnej odpowiedzialności ponoszonej w stosunku do nich na podstawie art. 647(1) § 1 KC.
 
Przekaz jest wreszcie korzystny także dla wykonawcy. z jego sprawą może dokonywać płatności na rzecz swoich podwykonawców w sposób uproszony, bez konieczności bezpośredniego angażowania własnych środków pieniężnych.
 
Treść wniosku dostępna jest tutaj.

W tym tygodniu w dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł na temat funkcji pełnomocnika w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą w nowym Prawie zamówień publicznych, którego współautorem jest Jarosław Sroka, Członek SPZP.


Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W tym tygodniu w dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazał się artykuł pt. „Czy zero euro może być uznane za wynagrodzenie w umowie o zamówienie publiczne?", którego autorką jest Żaneta Urbaniak, Członek SPZP.


Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazały się dwa artykuły autorstwa Członków SPZP:

 • „Ciemna strona przepisów o bezpośredniej zapłacie podwykonawcy", którego autorem jest Jaroslaw Jerzykowski, tu znajduje się treść.
 • „Zamówienia należy udzielać w sposób efektywny", którego autorem jest prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki, tu znajduje się treść.

W tym tygodniu w dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazał się artykuł pt. „Zamówienia publiczne: czy wcześniejsze kary umowne mogą prowadzić do wykluczenia", którego autorem jest Michał Drozdowicz, Członek SPZP.


Treść publikacji dostępna jest tutaj.

26 lipca ukazało się najnowsze wydanie miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy” („EPS”). Członkowie Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych mieli przyjemność tworzenia wszystkich artykułów i glos, składających się na lipcowy numer tego prestiżowego czasopisma. Publikacja koncentruje się na praktycznym ujęciu wybranych zagadnień dotyczących zmian w prawie wprowadzonych 1 stycznia 2021 roku nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Członkowie SPZP przygotowali osiem artykułów stanowiących opracowania wybranych zagadnień z zakresu zamówień publicznych i mających na celu zwrócenie uwagi na rozwiązania prawne, które wciąż budzą wątpliwości w praktyce:

 • Instytucja self-cleaning w zamówieniach publicznych - Aldona Kowalczyk, dr Aleksandra Sołtysińska
 • Przesłanki wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne – analiza porównawcza rozwiązań dyrektywy klasycznej, dyrektywy sektorowej i dyrektywy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa - dr Wojciech Hartung, Katarzyna Kuźma
 • Wpływ Białej księgi w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi na rynki zamówień publicznych - dr hab. Michał Kania
 • Umowa ramowa w europejskim prawie zamówień publicznych – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów skandynawskich jako wytyczne dla polskiej praktyki - dr Marta Andhov, Mirella Lechna-Marchewka
 • Unieważnienie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na uchybienie okresowi zawieszenia typu standstill - Anna Szymańska
 • Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia za porozumieniem stron – uwagi na tle uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z 15.07.2020 r., KIO/KD 39/20 – dr hab. Piotr Bogdanowicz, Jarosław Jerzykowski
 • Odpłatność zamówienia publicznego i badanie rażąco niskiej ceny w kontekście paradoksu kota Schrödingera – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.09.2020 r., C-367/19, Tax-Fin-Lex d.o.o. przeciwko Ministrstvo za notranje zadeve - dr Jarosław Kola
 • Restrykcyjne podejście do wyłączenia stosowania unijnego prawa zamówień publicznych w szeroko rozumianych zamówieniach in-house – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 4.06.2020 r., C-429/19, Remondis GmbH przeciwko Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel - Anna Specht-Schampera, Tomasz Dąbrowski

 

Poniżej przedstawiamy abstrakty opublikowanych artykułów i glos:

Instytucja self-cleaning w zamówieniach publicznych

Aldona Kowalczyk, dr Aleksandra Sołtysińska

Instytucja self-cleaning pojawiła się w polskim i unijnym prawie zamówień publicznych stosunkowo niedawno, aczkolwiek już wcześniej wiele państw członkowskich i instytucji międzynarodowych dostrzegało potrzebę umożliwienia wykonawcom skorzystania z dobrowolnych środków naprawczych w celu wykazania wiarygodności. Self-cleaning w prawie unijnym został zaprojektowany jako uprawnienie wykonawcy, przy czym ostateczny rezultat podjętych środków jest oceniany przez zamawiającego lub wskazaną instytucję krajową. W procesie stosowania instytucji self-cleaning napotykamy wiele wątpliwości dotyczących rodzaju środków naprawczych, terminu dowodzenia ponownie zyskanej wiarygodności, czasu, w jakim czynności self-cleaning mają się odbywać, jak należy wypełniać dokumenty składane przez wykonawców oraz sytuacji wykonawców biorących udział w kilku postępowaniach przetargowych jednocześnie. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba uporządkowania analizowanego zagadnienia self-cleaning oraz udzielenia odpowiedzi na pytania pojawiające się w praktyce i orzecznictwie sądowym.

***

Przesłanki wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne – analiza porównawcza rozwiązań dyrektywy klasycznej, dyrektywy sektorowej i dyrektywy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

dr Wojciech Hartung, Katarzyna Kuźma

Niniejszy artykuł przedstawia regulacje dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne ze szczególnym uwzględnieniem odmienności, które zostały w tym zakresie przewidziane w przepisach dotyczących tzw. zamówień klasycznych, zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Zagadnieniem pozostającym w ścisłym związku z przesłankami wykluczenia, ale nieomawianym w niniejszym artykule, jest procedura samooczyszczenia (tzw. self-cleaning), której poświęcona jest odrębna publikacja.

***

Wpływ Białej księgi w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi na rynki zamówień publicznych

dr hab. Michał Kania

Rozwiązania zawarte w Białej księdze w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi stanowią istotny instrument geostrategiczny UE o charakterze protekcjonistycznym. Celem Białej księgi jest wsparcie unijnych przedsiębiorstw w rywalizacji z przedsiębiorcami z państw trzecich korzystającymi z różnych form pomocy publicznej. Regulacja zawarta w module 3 Białej księgi dotyczy konkurencji na rynku zamówień publicznych. Przyjęte rozwiązania wywołują wiele wątpliwości. Dotyczą one poza aspektami proceduralnymi takich kwestii jak: potencjalni adresaci norm sankcjonujących przewidzianych w module 3, alternatywne zasoby unijne umożliwiające szybkie sprostanie obecnym wyzwaniom współczesności w obszarze rozwoju infrastruktury publicznej czy też spójność działań proponowanych w Białej księdze z dotychczasową współpracą części krajów UE z przedsiębiorcami chińskimi w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku. Rozwiązania przedstawione w Białej księdze posiadać mogą również wpływ na krajowy rynek zamówień publicznych.

***

Umowa ramowa w europejskim prawie zamówień publicznych – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów skandynawskich jako wytyczne dla polskiej praktyki

dr Marta Andhov, Mirella Lechna-Marchewka

W zamówieniach publicznych umowa ramowa to technika dokonywania zakupów, w której ustala się pewne warunki udzielania przyszłych zamówień oraz krąg wykonawców, którym zamówienia te mogą być udzielane. W polskiej praktyce zamówieniowej umowa ramowa wciąż pozostaje instytucją niedocenianą. Tymczasem w krajach skandynawskich umowa ramowa to około 40–50% udzielonych zamówień, a w Wielkiej Brytanii około 30%. W niniejszym artykule zaprezentowano umowę ramową na tle orzecznictwa europejskiego, tj. orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów skandynawskich. Orzeczenia te stanowią cenny wkład w interpretację instytucji umowy ramowej, także na gruncie polskiego prawa zamówień publicznych, które przenosi unijną regulację umowy ramowej do porządku krajowego.

***

Unieważnienie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na uchybienie okresowi zawieszenia typu standstill

Anna Szymańska

Jedną z najbardziej doniosłych instytucji prawnych w zamówieniach publicznych jest czasowy zakaz zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, nazywany także okresem zawieszenia typu standstill. Zakaz ten ma charakter tymczasowy typu zawieszającego i stanowi główny instrument prawny skuteczności procedur odwoławczych, „które mają być dostępne co najmniej dla każdej osoby, która ma lub miała interes w uzyskaniu konkretnego zamówienia, a która ucierpiała lub może ucierpieć wskutek domniemanego naruszenia unijnego prawa w dziedzinie zamówień publicznych lub przepisów krajowych przenoszących to prawo”. Polega on na konieczności odczekania przez zamawiającego określonego czasu od poinformowania o wyborze oferty najkorzystniejszej do zawarcia umowy, czy inne podmioty nie skorzystają z prawa odwołania się od przedmiotowej decyzji, a w przypadku odwołania – okres ten wydłuża się na czas trwania postępowania odwoławczego.

.***

Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia za porozumieniem stron – uwagi na tle uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z 15.07.2020 r., KIO/KD 39/20

dr hab. Piotr Bogdanowicz, Jarosław Jerzykowski

Problematyka rozwiązania umowy w sprawie zamówienia za porozumieniem stron nie doczekała się szerszego omówienia w piśmiennictwie. Nie była również w ogóle – na poziomie Trybunału Sprawiedliwości – albo zbyt często, jeżeli chodzi o Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) czy sądy powszechne, przedmiotem refleksji judykatury. Już chociażby z tego też względu stanowisko KIO wyrażone w uchwale z 15.07.2020 r., KIO/KD 39/20, zasługuje na uwagę. W uchwale tej KIO uznała, że nie można swobodnie rozwiązywać umów w sprawie zamówienia.

***

Odpłatność zamówienia publicznego i badanie rażąco niskiej ceny w kontekście paradoksu kota Schrödingera – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.09.2020 r., C-367/19, Tax-Fin-Lex d.o.o. przeciwko Ministrstvo za notranje zadeve

dr Jarosław Kola

Mogłoby się wydawać, że kwestia odpłatnego charakteru zamówień publicznych jest zagadnieniem, któremu w literaturze i orzecznictwie poświęcono już wystarczająco wiele uwagi, by zakładać, że na jego tle nie powinny powstawać poważniejsze wątpliwości interpretacyjne. Założenie to wydaje się jeszcze bardziej uprawnione w odniesieniu do problematyki prawnych instrumentów przeciwdziałania praktyce składania ofert z rażąco niską ceną. Tymczasem niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-367/19, Tax-Fin-Lex, dowodzi, że również na tym tle wciąż mogą ujawniać się zagadnienia interesujące z teoretycznego punktu widzenia, a przy tym doniosłe praktycznie. W orzeczeniu tym Trybunał doprecyzował znaczenie „odpłatnego charakteru” zamówienia, a przy tym potwierdził, że wątpliwości zamawiającego co do realności zaoferowanej mu ceny nie mogą prowadzić do automatycznego odrzucania ofert, lecz zawsze wymagają wyjaśnienia, nawet gdy cena wynosi zero.

***

Restrykcyjne podejście do wyłączenia stosowania unijnego prawa zamówień publicznych w szeroko rozumianych zamówieniach in-house – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 4.06.2020 r., C-429/19, Remondis GmbH przeciwko Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Anna Specht-Schampera, Tomasz Dąbrowski

Komentowane orzeczenie odnosi się do szeroko pojętego zamówienia in-house, rozumianego jako zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów unijnego prawa zamówień publicznych. Orzecznictwo Trybunału zostało skonsolidowane i ujęte w tzw. dyrektywie klasycznej, a w dalszej kolejności w prawodawstwie państw członkowskich. Nowe wyroki TS pokazują, że standardy określone w poprzednim stanie prawnym nie zostały wyczerpująco odzwierciedlone w przepisach, a istniejące przesłanki podlegają ścisłej wykładni i odniesieniu do fundamentalnych zasad prawa UE, w tym prawa konkurencji i jego skuteczności. Z glosowanego wyroku wynika, że nie można wyłączyć stosowania przepisów dyrektywy klasycznej, jeśli współpraca pomiędzy instytucjami zamawiającymi polega na samym tylko wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym za wynagrodzeniem. Wyrok nie odnosi się jednak do zagadnienia celów leżących w interesie publicznym ani do prawa konkurencji. Orzecznictwo Trybunału cechuje się niekonsekwencją w odniesieniu do różnych wyłączeń w ramach szeroko rozumianej konstrukcji in-house.

***

Europejski Przegląd Sądowy (EPS) jest niezwykle prestiżowym i cenionym branżowo miesięcznikiem oraz jedynym regularnie publikowanym czasopismem prawniczym w Polsce poświęconym w całości problematyce szeroko rozumianego prawa europejskiego. Publikacja ta jest ujęta w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Członkowie Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych pragną złożyć podziękowania Radzie Naukowej i Kolegium Redakcyjnemu EPS za możliwość publikacji artykułów na łamach miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy”. Szczególne podziękowania kierujemy również do Pani dr Aleksandry Sołtysińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego i SPZP, która była inicjatorką przygotowania artykułów i glos do aktualnego numeru EPS i w tym celu stworzyła grupę badawczą składającą się z przedstawicieli nauki i praktyki zrzeszonych w SPZP.

Aktualne wydanie „Europejskiego Przeglądu Sądowego” dostępne jest w prenumeracie, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

1895 0396 190

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazał się artykuł pt. „Problemy z tajemnicą przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych", którego autorem jest prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki, Członek SPZP.


Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazały się dwa artykuły autorstwa członków SPZP:

W dniu 9 czerwca 2021 roku w siedzibie kancelarii Dentons oraz częściowo online odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Podczas Zebrania dokonano podsumowania działalności Stowarzyszenia w 2020 roku oraz głosowano między innymi nad składem władz SPZP.

Z radością pragniemy poinformować, że decyzją członków Stowarzyszenia do grona Zarządu dołączyła mec. Mirella Lechna-Marchewka, która wcześniej pełniła funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
Co więcej, dr Wojciech Hartung oraz mec. Jarosław Jerzykowski zostali członkami Komisji Rewizyjnej SPZP. Pozostały skład władz pozostał bez zmian, szczegóły znajdziecie Państwo tu.

Zebranie zostało uwieńczone dyskusją merytoryczną i wymianą poglądów na temat aktualnych problemów związanych ze stosowaniem nowego Prawa zamówień publicznych i jego interpretacją oraz inicjatyw działań Stowarzyszenia w tym roku.

Capture

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazał się artykuł pt. „Podwykonawca zamówienia publicznego stoi teraz na lepszej pozycji", którego autorem jest Jaroslaw Jerzykowski, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.