SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

W najnowszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Przetargi: można łączyć potencjały, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu”, którego autorką jest Irena Skubiszak-Kalinowska, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł na temat opinii wydanej przez Urząd Zamówień Publicznych, na wniosek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych, dotyczącej stosowania cywilnoprawnej instytucji przekazu do bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców w przypadku zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane.

W artykule Aldona Kowalczyk, Prezes Zarządu SPZP oraz Jaroslaw Jerzykowski, Członek Komisji Rewizyjnej SPZP komentują i przybliżają treść opinii.

Artykuł dostępny jest w wersji drukowanej oraz na stronie DGP.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazały się dwa artykuły opracowane przez członków SPZP:

 • „Wynagrodzenie dla wykonawcy zamówienia publicznego i zapłata podwykonawcom”, którego autorem jest Jaroslaw Jerzykowski, treść dostęp tutaj
 • „Do obniżenia ceny wystarczy oświadczenie zamawiającego”, którego autorem jest Michal Drozdowicz, treść dostęp tutaj.

4 stycznia 2022 r. Urząd Zamówień Publicznych odpowiedział na wniosek SPZP o wydanie opinii dotyczącej stosowania cywilnoprawnej instytucji przekazu do bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców w przypadku zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane. W opinii UZP potwierdził, iż zastosowanie przekazu w odniesieniu do wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego w ciężar długu wykonawcy wynikający z umowy o podwykonawstwo nie stoi w sprzeczności z przepisami ustawy Pzp.

Pełna treść odpowiedzi znajduje się tutaj.

Baner SPZP

Obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadziła szereg zmian, w tym również w kwestii tak istotnej dla rynku zamówień publicznych jak podstawy wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych w praktyce przesłanek, niejednolicie interpretowanych w orzecznictwie, została przewidziana w art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP.
Przepis ten uległ zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującego (również wywołującego kontrowersje). Nowe brzmienie nie tylko nie rozwiewa dotychczasowych wątpliwości, generuje wręcz nowe, nieznane wcześniej, ryzyka.

Jednym z istotnych elementów potęgujących te wątpliwości jest sposób, w jaki wykonawcy powinni formułować swoje oświadczenia w dokumencie JEDZ. Pytanie tam zawarte ma bowiem szerszy zakres niż przesłanka wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP. Praktyka i orzecznictwo są niejednolite w odniesieniu do tego zagadnienia, a konsekwencją opisanej niepewności prawa jest ryzyko naruszenia zasady równego traktowania wykonawców w dostępie do rynku zamówień oraz rosnąca liczba wykluczeń z postępowań o zamówienie publiczne w związku z rzekomym wprowadzeniem zamawiającego w błąd.

Wspomniana niepewność prawa nie służy uczestnikom rynku zamówień publicznych, a praktyka stosowania tego przepisu w postępowaniach zdaje się coraz bardziej odbiegać od celu, dla którego został on wprowadzony.

Podczas spotkania poruszymy m.in. następujące zagadnienia:

 • Rola JEDZ w postępowaniu – czyli o tym, czy zasadne jest notyfikowanie wszystkich faktów dotyczących nienależytego wykonania poprzedniego zamówienia „bez względu na przyczyny ich zaistnienia” czy też wypełnianie JEDZ „przez pryzmat danej przesłanki wykluczenia”?
 • Czy kara umowna jest równoznaczna z odszkodowaniem?
 • Czy kara umowna, którą kwestionuje wykonawca, wypełnia przesłankę wykluczenia („doprowadziło do odszkodowania” vs „zasądzenie odszkodowania”)?
  Znaczenie ugody pomiędzy wykonawcą a zamawiającym dla oceny przesłanki z art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP.
 • Czy obecne brzmienie art. 109 ust. 1 pkt 7 PZP sprzyja ugodowemu załatwianiu sporów między zamawiającym a wykonawcą na tle wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego?
 • Realizacja uprawnień z rękojmi a nienależyte wykonanie istotnego zobowiązania umownego.
 • Wnioski de lege lata i de lege ferenda.

Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma i Wojciech Merkwa, członkowie Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Gośćmi debaty będą:

 • Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP oraz członek Rady Zamówień Publicznych
 • Przemysław Grosfeld, zastępca dyrektora w Ministerstwie Rozwoju oraz członek Rady Zamówień Publicznych
 • Małgorzata Śledziewska, Zastępca dyrektora departamentu zakupów w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Artur Łuczak, przedstawiciel wykonawcy - Erbud S.A.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji pod LINKIEM.

W najnowszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł „Nowe PZP: wyjaśnianie specyfikacji warunków zamówienia”, którego współautorem jest mec. Piotr Trębicki, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W najnowszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł „Raport z realizacji zamówienia – istotne narzędzie zakupowe czy zbędne obciążenie”, którego autorem jest prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł „Doświadczenie konsorcjanta procentuje”, którego autorką jest Marzena Jaworska, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

26 października 2021 roku SPZP zwróciło się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem z o wydanie opinii dotyczącej stosowania w trakcie realizacji umów w sprawach zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane, instytucji przekazu (w rozumieniu postanowień art. 921(1) KC) wynagrodzenia należnego wykonawcy od zamawiającego w ciężar długu wykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo.
 
Wystąpienie związane jest z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie dopuszczalności stosowania przekazu i relacji przepisów KC o przekazie do przepisów PZP o bezpośredniej zapłacie podwykonawcy. Potwierdzenie możliwości dokonywania płatności podwykonawcom z wykorzystaniem przekazu ma doniosłe znaczenie dla realizacji zamówień na roboty budowlane. Dzięki wykonaniu przekazu podwykonawca otrzymuje efektywnie należną mu zapłatę. Zamawiający z kolei zyskuje pewność, iż zapłata podwykonawcy została dokonana, co zwalnia go z konieczności wszczynania procedury bezpośredniej zapłaty, o której mowa w art. 465 PZP, a w odniesieniu do podwykonawców realizujących roboty budowlane także z solidarnej odpowiedzialności ponoszonej w stosunku do nich na podstawie art. 647(1) § 1 KC.
 
Przekaz jest wreszcie korzystny także dla wykonawcy. z jego sprawą może dokonywać płatności na rzecz swoich podwykonawców w sposób uproszony, bez konieczności bezpośredniego angażowania własnych środków pieniężnych.
 
Treść wniosku dostępna jest tutaj.

W tym tygodniu w dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł na temat funkcji pełnomocnika w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą w nowym Prawie zamówień publicznych, którego współautorem jest Jarosław Sroka, Członek SPZP.


Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W tym tygodniu w dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazał się artykuł pt. „Czy zero euro może być uznane za wynagrodzenie w umowie o zamówienie publiczne?", którego autorką jest Żaneta Urbaniak, Członek SPZP.


Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazały się dwa artykuły autorstwa Członków SPZP:

 • „Ciemna strona przepisów o bezpośredniej zapłacie podwykonawcy", którego autorem jest Jaroslaw Jerzykowski, tu znajduje się treść.
 • „Zamówienia należy udzielać w sposób efektywny", którego autorem jest prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki, tu znajduje się treść.

W tym tygodniu w dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazał się artykuł pt. „Zamówienia publiczne: czy wcześniejsze kary umowne mogą prowadzić do wykluczenia", którego autorem jest Michał Drozdowicz, Członek SPZP.


Treść publikacji dostępna jest tutaj.

26 lipca ukazało się najnowsze wydanie miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy” („EPS”). Członkowie Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych mieli przyjemność tworzenia wszystkich artykułów i glos, składających się na lipcowy numer tego prestiżowego czasopisma. Publikacja koncentruje się na praktycznym ujęciu wybranych zagadnień dotyczących zmian w prawie wprowadzonych 1 stycznia 2021 roku nową ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Członkowie SPZP przygotowali osiem artykułów stanowiących opracowania wybranych zagadnień z zakresu zamówień publicznych i mających na celu zwrócenie uwagi na rozwiązania prawne, które wciąż budzą wątpliwości w praktyce:

 • Instytucja self-cleaning w zamówieniach publicznych - Aldona Kowalczyk, dr Aleksandra Sołtysińska
 • Przesłanki wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne – analiza porównawcza rozwiązań dyrektywy klasycznej, dyrektywy sektorowej i dyrektywy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa - dr Wojciech Hartung, Katarzyna Kuźma
 • Wpływ Białej księgi w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi na rynki zamówień publicznych - dr hab. Michał Kania
 • Umowa ramowa w europejskim prawie zamówień publicznych – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów skandynawskich jako wytyczne dla polskiej praktyki - dr Marta Andhov, Mirella Lechna-Marchewka
 • Unieważnienie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na uchybienie okresowi zawieszenia typu standstill - Anna Szymańska
 • Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia za porozumieniem stron – uwagi na tle uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z 15.07.2020 r., KIO/KD 39/20 – dr hab. Piotr Bogdanowicz, Jarosław Jerzykowski
 • Odpłatność zamówienia publicznego i badanie rażąco niskiej ceny w kontekście paradoksu kota Schrödingera – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.09.2020 r., C-367/19, Tax-Fin-Lex d.o.o. przeciwko Ministrstvo za notranje zadeve - dr Jarosław Kola
 • Restrykcyjne podejście do wyłączenia stosowania unijnego prawa zamówień publicznych w szeroko rozumianych zamówieniach in-house – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 4.06.2020 r., C-429/19, Remondis GmbH przeciwko Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel - Anna Specht-Schampera, Tomasz Dąbrowski

 

Poniżej przedstawiamy abstrakty opublikowanych artykułów i glos:

Instytucja self-cleaning w zamówieniach publicznych

Aldona Kowalczyk, dr Aleksandra Sołtysińska

Instytucja self-cleaning pojawiła się w polskim i unijnym prawie zamówień publicznych stosunkowo niedawno, aczkolwiek już wcześniej wiele państw członkowskich i instytucji międzynarodowych dostrzegało potrzebę umożliwienia wykonawcom skorzystania z dobrowolnych środków naprawczych w celu wykazania wiarygodności. Self-cleaning w prawie unijnym został zaprojektowany jako uprawnienie wykonawcy, przy czym ostateczny rezultat podjętych środków jest oceniany przez zamawiającego lub wskazaną instytucję krajową. W procesie stosowania instytucji self-cleaning napotykamy wiele wątpliwości dotyczących rodzaju środków naprawczych, terminu dowodzenia ponownie zyskanej wiarygodności, czasu, w jakim czynności self-cleaning mają się odbywać, jak należy wypełniać dokumenty składane przez wykonawców oraz sytuacji wykonawców biorących udział w kilku postępowaniach przetargowych jednocześnie. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba uporządkowania analizowanego zagadnienia self-cleaning oraz udzielenia odpowiedzi na pytania pojawiające się w praktyce i orzecznictwie sądowym.

***

Przesłanki wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne – analiza porównawcza rozwiązań dyrektywy klasycznej, dyrektywy sektorowej i dyrektywy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

dr Wojciech Hartung, Katarzyna Kuźma

Niniejszy artykuł przedstawia regulacje dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne ze szczególnym uwzględnieniem odmienności, które zostały w tym zakresie przewidziane w przepisach dotyczących tzw. zamówień klasycznych, zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Zagadnieniem pozostającym w ścisłym związku z przesłankami wykluczenia, ale nieomawianym w niniejszym artykule, jest procedura samooczyszczenia (tzw. self-cleaning), której poświęcona jest odrębna publikacja.

***

Wpływ Białej księgi w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi na rynki zamówień publicznych

dr hab. Michał Kania

Rozwiązania zawarte w Białej księdze w sprawie wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi stanowią istotny instrument geostrategiczny UE o charakterze protekcjonistycznym. Celem Białej księgi jest wsparcie unijnych przedsiębiorstw w rywalizacji z przedsiębiorcami z państw trzecich korzystającymi z różnych form pomocy publicznej. Regulacja zawarta w module 3 Białej księgi dotyczy konkurencji na rynku zamówień publicznych. Przyjęte rozwiązania wywołują wiele wątpliwości. Dotyczą one poza aspektami proceduralnymi takich kwestii jak: potencjalni adresaci norm sankcjonujących przewidzianych w module 3, alternatywne zasoby unijne umożliwiające szybkie sprostanie obecnym wyzwaniom współczesności w obszarze rozwoju infrastruktury publicznej czy też spójność działań proponowanych w Białej księdze z dotychczasową współpracą części krajów UE z przedsiębiorcami chińskimi w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku. Rozwiązania przedstawione w Białej księdze posiadać mogą również wpływ na krajowy rynek zamówień publicznych.

***

Umowa ramowa w europejskim prawie zamówień publicznych – orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów skandynawskich jako wytyczne dla polskiej praktyki

dr Marta Andhov, Mirella Lechna-Marchewka

W zamówieniach publicznych umowa ramowa to technika dokonywania zakupów, w której ustala się pewne warunki udzielania przyszłych zamówień oraz krąg wykonawców, którym zamówienia te mogą być udzielane. W polskiej praktyce zamówieniowej umowa ramowa wciąż pozostaje instytucją niedocenianą. Tymczasem w krajach skandynawskich umowa ramowa to około 40–50% udzielonych zamówień, a w Wielkiej Brytanii około 30%. W niniejszym artykule zaprezentowano umowę ramową na tle orzecznictwa europejskiego, tj. orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów skandynawskich. Orzeczenia te stanowią cenny wkład w interpretację instytucji umowy ramowej, także na gruncie polskiego prawa zamówień publicznych, które przenosi unijną regulację umowy ramowej do porządku krajowego.

***

Unieważnienie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na uchybienie okresowi zawieszenia typu standstill

Anna Szymańska

Jedną z najbardziej doniosłych instytucji prawnych w zamówieniach publicznych jest czasowy zakaz zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, nazywany także okresem zawieszenia typu standstill. Zakaz ten ma charakter tymczasowy typu zawieszającego i stanowi główny instrument prawny skuteczności procedur odwoławczych, „które mają być dostępne co najmniej dla każdej osoby, która ma lub miała interes w uzyskaniu konkretnego zamówienia, a która ucierpiała lub może ucierpieć wskutek domniemanego naruszenia unijnego prawa w dziedzinie zamówień publicznych lub przepisów krajowych przenoszących to prawo”. Polega on na konieczności odczekania przez zamawiającego określonego czasu od poinformowania o wyborze oferty najkorzystniejszej do zawarcia umowy, czy inne podmioty nie skorzystają z prawa odwołania się od przedmiotowej decyzji, a w przypadku odwołania – okres ten wydłuża się na czas trwania postępowania odwoławczego.

.***

Rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia za porozumieniem stron – uwagi na tle uchwały Krajowej Izby Odwoławczej z 15.07.2020 r., KIO/KD 39/20

dr hab. Piotr Bogdanowicz, Jarosław Jerzykowski

Problematyka rozwiązania umowy w sprawie zamówienia za porozumieniem stron nie doczekała się szerszego omówienia w piśmiennictwie. Nie była również w ogóle – na poziomie Trybunału Sprawiedliwości – albo zbyt często, jeżeli chodzi o Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) czy sądy powszechne, przedmiotem refleksji judykatury. Już chociażby z tego też względu stanowisko KIO wyrażone w uchwale z 15.07.2020 r., KIO/KD 39/20, zasługuje na uwagę. W uchwale tej KIO uznała, że nie można swobodnie rozwiązywać umów w sprawie zamówienia.

***

Odpłatność zamówienia publicznego i badanie rażąco niskiej ceny w kontekście paradoksu kota Schrödingera – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.09.2020 r., C-367/19, Tax-Fin-Lex d.o.o. przeciwko Ministrstvo za notranje zadeve

dr Jarosław Kola

Mogłoby się wydawać, że kwestia odpłatnego charakteru zamówień publicznych jest zagadnieniem, któremu w literaturze i orzecznictwie poświęcono już wystarczająco wiele uwagi, by zakładać, że na jego tle nie powinny powstawać poważniejsze wątpliwości interpretacyjne. Założenie to wydaje się jeszcze bardziej uprawnione w odniesieniu do problematyki prawnych instrumentów przeciwdziałania praktyce składania ofert z rażąco niską ceną. Tymczasem niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-367/19, Tax-Fin-Lex, dowodzi, że również na tym tle wciąż mogą ujawniać się zagadnienia interesujące z teoretycznego punktu widzenia, a przy tym doniosłe praktycznie. W orzeczeniu tym Trybunał doprecyzował znaczenie „odpłatnego charakteru” zamówienia, a przy tym potwierdził, że wątpliwości zamawiającego co do realności zaoferowanej mu ceny nie mogą prowadzić do automatycznego odrzucania ofert, lecz zawsze wymagają wyjaśnienia, nawet gdy cena wynosi zero.

***

Restrykcyjne podejście do wyłączenia stosowania unijnego prawa zamówień publicznych w szeroko rozumianych zamówieniach in-house – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 4.06.2020 r., C-429/19, Remondis GmbH przeciwko Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel

Anna Specht-Schampera, Tomasz Dąbrowski

Komentowane orzeczenie odnosi się do szeroko pojętego zamówienia in-house, rozumianego jako zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów unijnego prawa zamówień publicznych. Orzecznictwo Trybunału zostało skonsolidowane i ujęte w tzw. dyrektywie klasycznej, a w dalszej kolejności w prawodawstwie państw członkowskich. Nowe wyroki TS pokazują, że standardy określone w poprzednim stanie prawnym nie zostały wyczerpująco odzwierciedlone w przepisach, a istniejące przesłanki podlegają ścisłej wykładni i odniesieniu do fundamentalnych zasad prawa UE, w tym prawa konkurencji i jego skuteczności. Z glosowanego wyroku wynika, że nie można wyłączyć stosowania przepisów dyrektywy klasycznej, jeśli współpraca pomiędzy instytucjami zamawiającymi polega na samym tylko wykonaniu zadania realizowanego w interesie publicznym za wynagrodzeniem. Wyrok nie odnosi się jednak do zagadnienia celów leżących w interesie publicznym ani do prawa konkurencji. Orzecznictwo Trybunału cechuje się niekonsekwencją w odniesieniu do różnych wyłączeń w ramach szeroko rozumianej konstrukcji in-house.

***

Europejski Przegląd Sądowy (EPS) jest niezwykle prestiżowym i cenionym branżowo miesięcznikiem oraz jedynym regularnie publikowanym czasopismem prawniczym w Polsce poświęconym w całości problematyce szeroko rozumianego prawa europejskiego. Publikacja ta jest ujęta w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Członkowie Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych pragną złożyć podziękowania Radzie Naukowej i Kolegium Redakcyjnemu EPS za możliwość publikacji artykułów na łamach miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy”. Szczególne podziękowania kierujemy również do Pani dr Aleksandry Sołtysińskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego i SPZP, która była inicjatorką przygotowania artykułów i glos do aktualnego numeru EPS i w tym celu stworzyła grupę badawczą składającą się z przedstawicieli nauki i praktyki zrzeszonych w SPZP.

Aktualne wydanie „Europejskiego Przeglądu Sądowego” dostępne jest w prenumeracie, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

1895 0396 190

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazał się artykuł pt. „Problemy z tajemnicą przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych", którego autorem jest prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki, Członek SPZP.


Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazały się dwa artykuły autorstwa członków SPZP:

W dniu 9 czerwca 2021 roku w siedzibie kancelarii Dentons oraz częściowo online odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Podczas Zebrania dokonano podsumowania działalności Stowarzyszenia w 2020 roku oraz głosowano między innymi nad składem władz SPZP.

Z radością pragniemy poinformować, że decyzją członków Stowarzyszenia do grona Zarządu dołączyła mec. Mirella Lechna-Marchewka, która wcześniej pełniła funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
Co więcej, dr Wojciech Hartung oraz mec. Jarosław Jerzykowski zostali członkami Komisji Rewizyjnej SPZP. Pozostały skład władz pozostał bez zmian, szczegóły znajdziecie Państwo tu.

Zebranie zostało uwieńczone dyskusją merytoryczną i wymianą poglądów na temat aktualnych problemów związanych ze stosowaniem nowego Prawa zamówień publicznych i jego interpretacją oraz inicjatyw działań Stowarzyszenia w tym roku.

Capture

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazał się artykuł pt. „Podwykonawca zamówienia publicznego stoi teraz na lepszej pozycji", którego autorem jest Jaroslaw Jerzykowski, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

26 maja, 2021 roku, podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Nowy Świat Zamówień Publicznych", w panelu dyskusyjnym pt. „Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych” uczestniczyły Aldona Kowalczyk (Prezes Zarządu SPZP) oraz jako moderator Anna Specht-Schampera (Członek Zarządu SPZP).
Podczas rozmowy eksperci analizowali zmiany w nowym Pzp.


Relacja z całego wydarzenia dostępna jest tu.

Capture0

21 maja, 2021 roku, w Warszawie, odbył się finałowy etap ustny II edycji turnieju dla studentów wydziałów prawa i administracji - Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”.

Turniej został zorganizowany przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Patronat honorowy nad II edycją turnieju objął Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który zaszczycił uczestników osobistym udziałem we wręczeniu nagród.

Fundatorami nagród pieniężnych za zajęcie I miejsca było Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz Sekcja Prawa Zamówień Publicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
Nagrody w postaci miesięcznych praktyk zaoferował Urząd Zamówień Publicznych, ponadto 2-3 miesięczne odpłatne praktyki dla uczestników zwycięskich drużyn zaoferowały kancelarie: Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy sp.k., Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k., BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k. ,Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. ,Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. ,Domański Zakrzewski Palinka sp. k. ,Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. ,Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. ,Wardyński i Wspólnicy sp.k. ,WKB Wierciński, Kwiecinski, Baehr sp. k.

Tegoroczny turniej został podzielony na dwie części i kazusy. W zmaganiach uczestniczyły drużyny z sześciu uniwersytetów:

Drużyna A - Uniwersytet Adama Mickiewicza (opiekun: dr Jarosław Kola)
Filip Golędzinowski
Konstancja Syller
Mikołaj Ciseł

Drużyna B - Uniwersytet Jagielloński (opiekun: dr Marcin Smaga)
Dominika Szczerbowska
Jan Różalski
Kacper Koman

Drużyna C - Uniwersytet Łódzki (opiekun: dr Anna Górczyńska)
Maria Szychowska
Peter Kozicki
Sara Zwierzchowska

Drużyna D - Uniwersytet Śląski (opiekunowie: mgr Aleksandra Klefas oraz prof. UŚ dr hab. Michał Kania)
Piotr Lach
Paulina Wójcik
Marta Zdunek

Drużyna E - Uniwersytet Warszawski (opiekun: dr hab. Piotr Bogdanowicz)
Maciej Mróz
Rafał Stronk
Weronika Urbszy

Drużyna F - Uniwersytet Wrocławski (opiekunowie: dr Witold Małecki oraz dr Michał Raduła)
Cyprian Herl
Kamil Chadaj
Mateusz Jakubiszyn

W pierwszym etapie konkursu, oceniając pisma procesowe, brano pod uwagę jakość argumentacji prawniczej i sposób jej prezentacji, a także formalną poprawność pism. Część finałowa polegała na udziale drużyn w charakterze pełnomocników stron w symulowanej rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Wystąpienia drużyn w pierwszym kazusie oceniało Jury w składzie: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska – Przewodnicząca , mec. Magdalena Falkowska, mec. Witold Sławiński.
Zmagania w ramach kazusu numer dwa oceniało Jury w składzie: mec. Jarosław Jerzykowski – Przewodniczący, dr Aleksandra Sołtysińska, mec. Aldona Kowalczyk.

Finał konkursu przypominał prawdziwe zmagania przed KIO.
Oceniając wystąpienia ustne jurorzy brali pod uwagę nie tylko ich poziom merytoryczny, ale także zimną krew i umiejętność reakcji na pytania członków jury oraz celność replik.

Wyniki II edycji turnieju Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą” przedstawiają się następująco:

Kazus numer 1:
I miejsce - Uniwersytet Jagielloński
II miejsce, ex aequo - Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Warszawski

Kazus numer 2:
I miejsce - Uniwersytet Wrocławski
II miejsce, ex aequo - Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Śląski

„Cieszymy się, że druga edycja konkursu, który wpisuje się w misję edukacyjną naszego Stowarzyszenia, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że nasz Moot Court przyczyni się do wzrostu popularności prawa zamówień publicznych wśród studentów” – dodała Aldona Kowalczyk, Prezes Zarządu SPZP.

Gratulujemy Zwycięzcom i wszystkim Uczestnikom!

 

A7305904

A7305957

A7305966

A7306065

A7306124

A7306132

 

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazał się artykuł pt. „Zamówienia publiczne: czy cudzy potencjał można użyć przy przetargach", którego autorem jest Irena Skubiszak-Kalinowska, Członek SPZP.
Treść publikacji dostępna jest tutaj.

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że finał II edycji turnieju Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą” odbędzie się 21 maja w Warszawie. Szczegóły zostały przekazane do opiekunów grup.

Moot2021

22 kwietnia 2021 roku Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (SPZP) przekazało Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych stanowisko w ramach konsultacji projektu tomu II rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne pn. „OPZ i przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system informatyczny”.

Stanowisko zostało przygotowane przez trzyosobowy zespół członków SPZP: Irenę Skubiszak-Kalinowską koordynującą prace zespołu, Annę Prigan i Tomasza Zalewskiego.

Pełną treść stanowiska SPZP znajdą Państwo pod linkiem.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazał się artykuł pt. „Zamówienia publiczne: swoboda kształtowania umowy ma swoje granice", którego autorem jest dr Grzegorz Wąsiewski, Członek SPZP.
Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W ostatnim dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazał się artykuł pt. „Jak mądrze walczyć o zmianę specyfikacji", którego współautorem jest Anna Specht-Schampera Członek Zarządu SPZP.
Treść publikacji dostępna jest tutaj.

Dziękujemy Państwu za udział w konferencji on-line Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych: „Green Transition in Public Procurement”. Szczególnie dziękujemy prelegentom za intrygującą i profesjonalną dyskusję.
Jeżeli nie mogliście Państwo uczestniczyć w webinarium na żywo, poniżej udostępniamy link do relacji:

Link: https://youtu.be/kL_OAThQmsE

2021 03 webinar

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazał się artykuł pt. „Wolność gospodarcza czy zamówienia in-house?", którego współautorem jest Tomasz Srokosz, członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w konferencji on-line Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych: „Green Transition in Public Procurement”, która odbędzie się 30 marca 2021 roku o godzinie 11.00.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na angielskiej wersji strony internetowej SPZP.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa ukazał się artykuł pt. „Umowa ramowa w przetargach: elastyczne rozwiązania, ale też ograniczenia”, którego autorem jest Michał Wojciechowski, członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

Zgodnie z regulaminem II edycji turnieju Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”, ogłoszonego przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych, przedstawiamy zgłoszone drużyny studentów, wyniki losowania par procesowych oraz kazusy turniejowe.

 • Drużyna A - Uniwersytet Adama Mickiewicza (opiekun: dr Jarosław Kola)
  Filip Golędzinowski
  Konstancja Syller
  Mikołaj Ciseł

 • Drużyna B - Uniwersytet Jagielloński (opiekun: dr Marcin Smaga)
  Dominika Szczerbowska
  Jan Różalski
  Kacper Koman

 • Drużyna C - Uniwersytet Łódzki (opiekun: dr Anna Górczyńska)
  Maria Szychowska
  Peter Kozicki
  Sara Zwierzchowska

 • Drużyna D - Uniwersytet Śląski (opiekunowie: mgr Aleksandra Klefas oraz prof. UŚ dr hab. Michał Kania)
  Piotr Lach
  Paulina Wójcik
  Marta Zdunek

 • Drużyna E - Uniwersytet Warszawski (opiekun: dr hab. Piotr Bogdanowicz)
  Maciej Mróz
  Rafał Stronk
  Weronika Urbszy

 • Drużyna F - Uniwersytet Wrocławski (opiekunowie: dr Witold Małecki oraz dr Michał Raduła)
  Cyprian Herl
  Kamil Chadaj
  Mateusz Jakubiszyn


Pliki z opisami kazusów można pobrać tu: (kazus nr 1) i (kazus nr 2)


Przydział ról procesowych dla poszczególnych drużyn w odniesieniu do poszczególnych kazusów poniżej:


KAZUS NR 1
Odwołujący – Uniwersytet Warszawski
Zamawiający – Uniwersytet Łódzki
Przystępujący – Uniwersytet Jagielloński

Skład jury dla kazusu nr 1:
mec. Sylwester Kuchnio – Przewodniczący
mec. Magdalena Falkowska
mec. Anna Specht-Schampera

KAZUS NR 2
Odwołujący – Uniwersytet Śląski
Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski
Przystępujący – Uniwersytet Adama Mickiewicza

Skład jury dla kazusu nr 2:
dr Aleksandra Sołtysińska – Przewodnicząca
mec. Jarosław Jerzykowski
mec. Aldona Kowalczyk

Więcej informacji na temat turnieju, nagród, grafik i regulamin znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

Przypominamy, że do 5 marca 2021 drużyny mogą zadawać do Organizatora pytania dot. treści kazusów. (odpowiedzi na pytania zostały opublikowane pod linkiem)

UWAGA - nastąpiła zmiana składów Jury, aktualny składy to:

Kazus nr 1:

 • mec. Irena Skubiszak-Kalinowska – Przewodnicząca
 • mec. Magdalena Falkowska
 • mec. Witold Sławiński

Kazus nr 2:

 • mec. Jarosław Jerzykowski – Przewodniczący
 • dr Aleksandra Sołtysińska
 • mec. Aldona Kowalczyk

W dodatku do dziennika Rzeczpospolita dotyczącym orzecznictwa ukazał się artykuł: „Gdy zabraknie interesu publicznego”, którego współautorem jest mec. Jaroslaw Sroka, członek SPZP.
Treść publikacji dostępna jest tutaj.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.