SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Jak potwierdzić niekaralność cudzoziemców pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze”, którego autorką jest Anna Prigan, członek SPZP.

"Zarejestrowana w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym spółka kapitałowa w celu potwierdzenia niekaralności swoich członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów powinna złożyć zaświadczenie z polskiego KRK, nawet jeśli wszystkie te osoby mają obywatelstwo innego kraju.”

W przypadku spółek kapitałowych zarejestrowanych w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym, potwierdzenie niekaralności członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów jest obowiązkowe. Spółka powinna złożyć zaświadczenie z polskiego Krajowego Rejestru Karnego, niezależnie od obywatelstwa tych osób.

Obecne przepisy nie wymagają załącznika ECRIS dla spółek zarejestrowanych w Polsce, ale wymagają go od obywateli innych państw członkowskich UE. Przepisy dotyczące potwierdzania niekaralności cudzoziemców pełniących funkcje zarządcze lub nadzorcze powinny być elastyczne i dopuszczać możliwość przedstawienia informacji o niekaralności wystawionej w kraju obywatelstwa bądź zamieszkania danej osoby.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 1

SAVE THE DATE: Konferencja SPZP „Rewizja ustawy Prawo zamówień publicznych – kluczowe postulaty legislacyjne Stowarzyszenia”
Warszawa, 30 maja 2023 r.
Godz. 12:00 – 14:30


Ustawa Pzp obowiązuje już ponad 2 lata. W tym czasie była kilkukrotnie nowelizowana, w tym także w trakcie swego długiego vacatio legis. Krajowa Izba Odwoławcza wydała ponad 2000 orzeczeń na podstawie jej przepisów, a ponad 40 orzeczeń zapadło w Sądzie Zamówień Publicznych.
Najwyższy czas na wyciągnięcie wniosków co do jakości i skuteczności przyjętych w ustawie rozwiązań.


W ramach wydarzenia: Konferencja SPZP „2 lata nowego Pzp – analiza zebranych doświadczeń, postulowane zmiany", Stowarzyszenie dokonało przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy i oceniło tę regulację w kontekście realizacji celów dyrektyw zamówieniowych oraz praktycznych aspektów jej stosowania. W efekcie, SPZP opracowało zbiór postulatów de lege ferenda dotyczący wybranych rozwiązań ustawowych, które postrzega jako kluczowe obszary wymagające poprawy.

Wydarzenie podzieliliśmy na następujące części tematyczne:

 1. Prezentacja postulatów legislacyjnych w wybranych obszarach regulacji Pzp:
  • ocena ofert
  • umowy w sprawie zamówień publicznych
  • środki ochrony prawnej
  • odszkodowanie w Pzp

 2. Panel dyskusyjny: Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych

Wkrótce podamy szczegóły dotyczące miejsca, programu konferencji.
Tymczasem już dziś zachęcamy do rejestracji, która jest konieczna, żeby uczestniczyć w konferencji oraz zarezerwowania terminu w kalendarzu.

Zarejestruj się

Udział w konferencji jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Ln Save the date2

 

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia”, którego autorem jest Marcin Boczek, członek #SPZP.

"W wyżej przywołanym przepisie ustawodawca w sposób jednoznaczny wskazał, w jaki sposób należy przekazać Zamawiającemu wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia. Wobec tego nie ma wątpliwości, że na gruncie PZP, aby wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej mogło zostać uznane za prawidłowo wniesiony dokument musi być przekazane Zamawiającemu w oryginale, w postaci elektronicznej."

Autor przywołuje przykłady z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Podkreśla, że istotne jest przekazanie oryginału dokumentu wadialnego w formie, w jakiej został wystawiony przez gwaranta, a nie np. zeskanowanego dokumentu z podpisem elektronicznym wykonawcy.

Takie podejście ma na celu zapewnienie pewności obrotu gospodarczego i umożliwienie zamawiającemu skuteczną walidację dokumentów gwarancyjnych.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

 

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Treść oferty niezgodna z warunkami zamówienia”, którego współautorem jest dr Jakub Krysa, członek #SPZP.

„Jednym z najczęstszych powodów odrzucania ofert złożonych przez wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest niezgodność ich treści z wymaganiami stawianymi przez zamawiającego.

Artykuł dotyczy problemów związanych z odrzucaniem ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych z powodu niezgodności z wymaganiami zamawiającego.

Autorzy omawiają przypadki, gdzie oferty są odrzucane z powodu niezgodności z warunkami zamówienia, zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. Przedstawiają również orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, które wpływają na interpretację „niezgodności" treści oferty z warunkami zamówienia.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin 1

W dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Wiele zależy od tego, jak wykonawca składa wyjaśnienia”, którego autorem jest Michał Wojciechowski, członek SPZP.

„Na wykonawcy spoczywa obowiązek dopilnowania, aby każdy wskazywany przez niego parametr w wyjaśnieniach w zakresie wyliczenia ceny był zgodny z dokumentacją techniczną stanowiącą opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu.”

Z artykułu dowiecie się Państwo, jak wzorcowe wyjaśnienia wpływają na ofertę wykonawcy, jak uniknąć odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny, konsekwencjach nieprawidłowości w ofercie i konieczności dostosowania się do wymagań technicznych.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

SPZP Linkedin

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Unieważnienie postępowania z powodu jego wady”, którego autorką jest Marzena Jaworska, członek  SPZP.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

W ostatnim dodatku do dziennika Rzeczpospolita dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Zasada bliskości przy wywozie zakaźnych odpadów medycznych”, którego autorką jest Martyna Wójcik, członek SPZP.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Kiedy uchylenie zakazu zawarcia umowy jest możliwe”, którego autorką jest Agnieszka Matusiak, członek SPZP.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Przy przetargach trzeba się liczyć z czarnym scenariuszem”, którego współautorką jest Anna Specht-Schampera, członek zarządu SPZP.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

6 grudnia 2022 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, odbył się finałowy etap ustny III edycji turnieju dla studentów wydziałów prawa i administracji - Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”.


Turniej został zorganizowany przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych. Patronat honorowy nad III edycją objął Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – Hubert Nowak, który wziął udział we wręczeniu nagród.


Fundatorami nagród pieniężnych za zajęcie I miejsca było Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz Sekcja Prawa Zamówień Publicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.


Nagrodę w postaci nieodpłatnych praktyk dla członków obu drużyn – finalistów turnieju zaoferował Urząd Zamówień Publicznych. Ponadto 2-3 miesięczne odpłatne praktyki dla członków drużyn – finalistów turnieju, zaoferowały kancelarie:

 • Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy sp.k.
 • Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k.
 • BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k.
 • Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.
 • Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • JDP Drapała & Partners sp.j.
 • Jerzykowski i Wspólnicy sp. k.
 • Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.
 • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna
 • Wardyński i Wspólnicy sp.k.
 • WKB Wierciński, Kwiecinski, Baehr sp. k.


Tegoroczny turniej został podzielony na dwie części. W zmaganiach uczestniczyły drużyny z pięciu uniwersytetów:


Drużyna 1 - Uniwersytet Adama Mickiewicza (opiekun: dr Jarosław Kola)
Jakub Derda
Aleksandra Grabowska,
Maksymilian Nagalski,
Szymon Siuda,
Karol Wundziński.

Drużyna 2 - Uniwersytet Warszawski (opiekun: Prof. UW dr hab. Piotr Bogdanowicz)
Jakub Szymanowski,
Filip Marczyk,
Marcin Gorzkowski,
Patryk Stankiewicz,
Wiktor Ołdak.

Drużyna 3 - Uniwersytet w Białymstoku (opiekun: dr Renata Tanajewska)
Natalia Kozłowska,
Krystian Kruszyński.

Drużyna 4 - Uniwersytet Łódzki (opiekun: dr Anna Górczyńska)
Karolina Krupińska,
Wincent Chrapowicki,
Peter Kozicki,
Michał Płuska,
Szymon Zasina.

Drużyna 5 - Uniwersytet Szczeciński (opiekun: Martyna Wójcik)
Katarzyna Rytwińska,
Alicja Ziemlińska,
Jakub Waszkiewicz.


W pierwszym etapie konkursu, oceniając pisma procesowe, brano pod uwagę jakość argumentacji prawniczej i sposób jej prezentacji, a także formalną poprawność pism. Część finałowa polegała na udziale drużyn w charakterze pełnomocników stron w symulowanej rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).


Zmagania oceniało Jury w składzie:
Jan Kuzawiński – wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej,
Ewa Kisiel - przedstawicielka Sekcji Prawa Zamówień Publicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,
Sylwester Kuchnio – członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych,
Wojciech Merkwa – członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Finał konkursu przypominał prawdziwe zmagania przed KIO.
Oceniając wystąpienia ustne jurorzy brali pod uwagę nie tylko ich poziom merytoryczny, ale także zimną krew i umiejętność reakcji na pytania członków jury oraz celność replik.


Wyniki III edycji turnieju Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą” przedstawiają się następująco:
I miejsce - Uniwersytet Warszawski
II miejsce - Uniwersytet Szczeciński


„Cieszymy się, że trzecia edycja konkursu, który wpisuje się w misję edukacyjną naszego Stowarzyszenia, ponownie spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że nasz Moot Court przyczyni się do wzrostu popularności prawa zamówień publicznych wśród studentów i zachęci ich do związania swojej drogi zawodowej z tą dziedziną prawa” – dodała Aldona Kowalczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia.


Gratulujemy Zwycięzcom i wszystkim Uczestnikom!

 A733584 A733608 A733648 A733722 A733737 A733757

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Kara umowna jako przesłanka wykluczenia”, którego autorką jest Mirella Lechna-Marchewka, członek zarządu SPZP.

Treść publikacji jest dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

Informujemy, że po analizie i ocenie nadesłanych odpowiedzi na odwołanie sporządzonych przez Drużyny reprezentujące zamawiającego, Jury pojęło decyzję o zakwalifikowaniu do finału konkursu Zespołu Uniwersytetu Warszawskiego.


Przy czym zaznaczamy, iż obie nadesłane prace reprezentowały niezwykle wysoki i wyrównany prawniczy poziom, a decyzja w przedmiocie wyboru i wskazania pracy lepszej była bardzo trudna i została podjęta po długich obradach Jury.


Obu Drużynom gratulujemy świetnie wykonanej pracy. Zespołowi Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie dziękujemy za udział, natomiast Zespół Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy do ustnego finału, w którym będzie mógł zmierzyć się z Zespołem Uniwersytetu Szczecińskiego reprezentującym odwołującego.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Jak zostać zamawiającym, który nigdy nie przegrywa”, którego autorem jest Tomasz Zalewski, członek komisji rewizyjnej SPZP.

Treść publikacji dostępna także w elektronicznej wersji dziennika.

Organizator niniejszym zmienia Terminarz przebiegu Turnieju, przyjmując następującą chronologię nadchodzących etapów konkursowych (zmiany w stosunku do dotychczasowego Terminarza oznaczono kolorem czerwonym):

Terminarz:

 • Do 7 listopada 2022 r., godz. 17:00 - przesłanie do Organizatora odwołań przez drużyny występujące w roli odwołujących.
 • 10 listopada 2022 r., przekazanie przez Organizatora do Uczestników występujących w roli odwołujących decyzji o zakwalifikowaniu 1 drużyny do etapu ustnego, tj. do udziału w symulacji rozprawy przed KIO [tego samego dnia przekazanie przez Organizatora do Uczestników występujących w roli zamawiających odwołania złożonego przez tą drużynę odwołującego, którą zakwalifikowano do etapu ustnego].
 • Do 21 listopada 2022 r., godz. 17:00 - przesłanie do Organizatora odpowiedzi na odwołanie przez zamawiających.
 • 24 listopada 2022 r. – przekazanie przez Organizatora do Uczestników występujących w roli zamawiających decyzji o zakwalifikowaniu 1 drużyny do etapu ustnego, tj. do udziału w symulacji rozprawy przed KIO [tego samego dnia przekazanie przez Organizatora do odwołującego zakwalifikowanego wcześniej do etapu ustnego, odpowiedzi na odwołanie złożonej przez tą drużynę zamawiającego, którą również zakwalifikowano do etapu ustnego].
 • 6 grudnia 2022 r. – rozprawa, etap ustny (zapraszamy 1 odwołującego i 1 zamawiającego).

Informujemy, że po analizie i ocenie nadesłanych odwołań, Jury Konkursu pojęło decyzję o zakwalifikowaniu do dalszego etapu Zespołu Uniwersytetu Szczecińskiego. Odwołanie tego Zespołu, jako ocenione najwyżej, zostanie przekazane do Zespołów, którym przypadła rola zamawiającego celem sporządzenia odpowiedzi na odwołanie.

Odwołanie przygotowane przez Studentów Uniwersytetu Szczecińskiego zostało wybrane i ocenione najwyżej w związku kompleksowością i celnością postawionych tam zarzutów oraz adekwatnością i proporcjonalnością sporządzonego uzasadnienia. Na dostrzeżenie zasługuje również niezwykły na tym etapie rozwoju zawodowego profesjonalizm i „wyczucie prawnicze”.

Jury z najwyższym uznaniem odniosło się również do projektów odwołań przesłanych przez Zespoły Wydziałów Prawa z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu w Białymstoku. Jury szczególnie docenia oryginalność i kreatywność wykazaną przez studentów w trakcie stawiania zarzutów odwoławczych i ich uzasadniania.

Wszystkim Drużynom gratulujemy świetnie wykonanej pracy i wyrażamy nadzieję, że była rozwijającą przygodą, a także wyda owoce w trakcie dalszej kariery zawodowej.

 1. Udostępniony wyciąg z SWZ nie zawiera fragmentu o przewidzianych fakultatywnych przesłankach wykluczenia. Czy należy przyjąć, że Zamawiający przewidział w dokumentacji postępowania wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp?
  Odpowiedź: TAK, należy przyjąć, że Zamawiający przewidział w dokumentacji postępowania wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp.
 2. Czy reprezentujący Zamawiającego/Wykonawcę mogą występować w roli pełnomocników profesjonalnych tj. nazywać i podpisywać się jako np. Radca prawny/Adwokat Jan Kowalski?
  Odpowiedź: Tak. Mogą.

Prawie 2 lata od daty wejścia w życie ustawy Pzp to już wystarczający okres, aby przyjrzeć się, czy „nowe” Pzp spełniło pokładane w nim nadzieje.

Podczas konferencji „2 lata nowego Pzp – analiza zebranych doświadczeń, postulowane zmiany" wspólnie z członkami Stowarzyszenia oraz przedstawicielami organów i instytucji związanych z systemem zamówień publicznych, zamawiających i wykonawców wymieniliśmy poglądy na temat problematycznych kwestii związanych z obecnie funkcjonującymi rozwiązaniami w ustawie Pzp oraz kierunku koniecznych zmian.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ekspertom, którzy przyjęli zaproszenie do dyskusji w panelach podczas konferencji Stowarzyszenia, za merytoryczną i konstruktywną rozmowę. Jako Stowarzyszenie widzimy potrzebę rozpoczęcia już teraz publicznej debaty i wypracowania rozwiązań, które posłużą wszystkim uczestnikom rynku zamówień publicznych.

 

 

 

Zgodnie z regulaminem III edycji turnieju Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”, ogłoszonego przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych, przedstawiamy zgłoszone drużyny studentów, kazusy turniejowe oraz skład jury:

 • Drużyna 1 - Uniwersytet Adama Mickiewicza (opiekun: dr Jarosław Kola)
  Jakub Derda
  Aleksandra Grabowska,
  Maksymilian Nagalski,
  Szymon Siuda,
  Karol Wundziński.

 • ·Drużyna 2 - Uniwersytet Warszawski (opiekun: Prof. UW dr hab. Piotr Bogdanowicz)
  Jakub Szymanowski,
  Filip Marczyk,
  Marcin Gorzkowski,
  Patryk Stankiewicz,
  Wiktor Ołdak.

 • Drużyna 3 - Uniwersytet w Białymstoku (opiekun: dr Renata Tanajewska)
  Natalia Kozłowska,
  Krystian Kruszyński.

 • Drużyna 4 - Uniwersytet Łódzki (opiekun: dr Anna Górczyńska)
  Karolina Krupińska,
  Wincent Chrapowicki,
  Peter Kozicki,
  Michał Płuska,
  Szymon Zasina.

 • Drużyna 5 - Uniwersytet Szczeciński (opiekun: Martyna Wójcik)
  Katarzyna Rytwińska,
  Alicja Ziemlińska,
  Jakub Waszkiewicz.

Pliki z opisami kazusów można pobrać pod linkiem.

 

Przydział ról procesowych dla poszczególnych drużyn poniżej:

Odwołujący – Drużyny nr 1, 3 i 5

Zamawiający – Drużyny nr 2 i 4

 

Skład Jury przedstawia się następująco:

 1. Jan Kuzawiński – wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej
 2. Ewa Kisiel, przedstawicielka ORA w Warszawie (Sekcja Prawa Zamówień Publicznych)
 3. Sylwester Kuchnio – członek SPZP
 4. Wojciech Merkwa – członek SPZP

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Czasem trzeba dokonać autokorekty wyboru najkorzystniejszej oferty”, którego autorką jest Żaneta Urbaniak, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Są cztery postanowienia, które są niedopuszczalne”, którego autorem jest dr Andrzej Czerniak, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

Z przyjemnością zapraszamy na konferencję Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych:

2 lata nowego Pzp – analiza zebranych doświadczeń, postulowane zmiany

2022 LI SPZP

W celu zgłoszenia udziału w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 20 października.
Udział w konferencji jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Tuż przed wybuchem pandemii weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych, a wraz z nim pojawiły się nowe problemy i wyzwania w naszej codziennej pracy. W ramach dyskusji podczas stacjonarnej konferencji organizowanej przez nasze Stowarzyszenie w Warszawie, na którą zapraszamy, przyjrzymy się doświadczeniom związanym z jego stosowaniem.

Wydarzenie odbędzie się 25 października, w Warszawie, w DAGO Centrum, Warsaw Trade Tower przy ulicy Chłodnej 51.

Program konferencji:

8.40 - 9.20

Rejestracja gości

9.20 - 9.30

Otwarcie Konferencji

9.30 - 10.10

Przygotowanie, prowadzenie oraz zakończenie postępowania

Moderator: dr Jarosław Kola (Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych)

Paneliści: Irena Skubiszak-Kalinowska (Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych); Aleksandra Sojka (Kierownik Zespołu Zakupów, TAURON Polska Energia S.A.); Małgorzata Stręciwilk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, była Prezes Urzędu Zamówień Publicznych); Dominika Wyżkiewicz (Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Zakupów, PGE Energia Ciepła S.A.)

10.10 - 10.50

Ocena ofert

Moderator: Katarzyna Kuźma (Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych)

Paneliści: Małgorzata Kaleta (Dyrektor Biura Prawnego, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o);
Wojciech Merkwa (Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych);
Mateusz Szymczak (radca prawny, FBSerwis S.A.)

10.50 - 11.10

Przerwa kawowa

11.10 - 11.50

Umowy w nowym PZP

Moderator: Jarosław Sroka (Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych)

Paneliści: Marek Miller (Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej); Przemysław Oleszczyk (Ekspert ds. zamówień publicznych, PGNiG SA); Marek Orlik (Dyrektor Działu Prawnego, Dragados/Polaqua); Paweł Puchalski (Główny Specjalista ds. zakupów, PGNiG SA)

11.50 - 12.35

Zamówienia o szczególnym statusie: sektorowe oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Moderatorki: Aldona Kowalczyk i Anna Szymańska (Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych)

Paneliści: Przemysław Grosfeld (Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii); Marcin Jędrasik (Dyrektor Biura Zakupów, Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.); Agnieszka Olszewska (Wiceprzewodnicząca Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, Dyrektor Pionu Zakupów w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.)

12.35 - 13.20

Przerwa obiadowa

13.20 - 14.00

Skuteczne odwołanie i dostępniejsza skarga, czyli ulepszone środki ochrony prawnej

Moderator: Anna Prigan (Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych)

Paneliści: Jarosław Jerzykowski (Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych); Jan Kuzawiński (Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej); Małgorzata Siemianowicz-Orlik (Przewodnicząca XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych Sądu Okręgowego w Warszawie); dr Aleksandra Sołtysińska (Uniwersytet Jagielloński)

14.00 - 14.15

Pytania, dyskusja, wnioski końcowe

 

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazały się dwa artykuły opracowane przez członków SPZP:

 • „Jeden skład KIO powie tak, a inny powie nie”, którego autorem jest Martyna Wójcik, treść dostępna tutaj.
 • „Doświadczenia przy pracach zleconych podwykonawcom”, którego autorem jest Wojciech Merkwa, treść dostępna tutaj.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych serdecznie zaprasza studentów wydziałów prawa i administracji do udziału w trzeciej edycji turnieju Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych, partnerem Sekcja Prawa Zamówień Publicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Patronat honorowy nad III edycją turnieju objął Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Tegoroczna edycja turnieju ma szczególny charakter, gdyż jego finał przypada w miesiącu, w którym Krajowa Izba Odwoławcza obchodzi 15-lecie swego istnienia.

Turniej polega na symulacji postępowania przed KIO w oparciu o kazus odnoszący się do problematyki przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami PZP.

Do udziału zapraszamy 2-5 osobowe zespoły wraz z ich opiekunami, wyłonione w kwalifikacjach przez uczelnie. Opiekunów, którzy chcą zgłosić swoje drużyny, prosimy o zrobienie tego za pomocą kart zgłoszeniowych, które należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Przewidujemy nagrodę pieniężną w kwocie 6000 złotych dla drużyny, która zajmie I miejsce, ufudnowaną wspólnie przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.


Nagrodę w postaci nieodpłatnych praktyk dla członków zwycięskiej drużyny zaoferował Urząd Zamówień Publicznych. Ponadto 2-3 miesięczne odpłatne praktyki dla uczestników drużyn – finalistów turnieju, zaoferowały kancelarie:

 • Andersen Tax & Legal Srokosz i Wspólnicy sp.k.
 • Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k.
 • BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson sp.k.
 • Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.
 • Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
 • JDP Drapała & Partners sp.j.
 • Jerzykowski i Wspólnicy sp. k.
 • Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.
 • Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Jawna
 • Wardyński i Wspólnicy sp.k.
 • WKB Wierciński, Kwiecinski, Baehr sp. k.

Terminarz (nastąpiła zmiana terminarza turnieju odnośnie do poniższej informacju, aktualny znajduje się pod linkiem):

 • Do 25 października 2022 r. - zakończenie kwalifikacji na uczelniach i zgłoszenie drużyn (włącznie z podaniem składu osobowego i przesłaniem oświadczeń RODO).
 • 26 października 2022 r. - publikacja kazusu; informacja o przydzielonych poszczególnym drużynom rolach procesowych
 • Do 28 października 2022 r. - drużyny mogą zgłaszać pytania dot. treści kazusu; Organizator publikuje odpowiedzi bez zbędnej zwłoki.
 • Do 7 listopada 2022 r., godz. 17:00 - przesłanie do Organizatora odwołań przez drużyny występujące w roli odwołujących [tego samego dnia przekazanie przez Organizatora odwołań zamawiającemu].
 • Do 17 listopada 2022 r., godz. 17:00 - przesłanie do Organizatora odpowiedzi na odwołania przez zamawiających [tego samego dnia przekazanie przez Organizatora ww. odpowiedzi odwołującemu].
 • 24 listopada 2022 r. – przekazanie przez Organizatora do Uczestników decyzji o zakwalifikowaniu 2 z nich do etapu ustnego tj. do udziału w symulacji rozprawy przed KIO (zapraszamy 1 odwołującego i 1 zamawiającego)
 • 2 grudnia 2022 r. – rozprawa, etap ustny.


Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminarza turnieju stosownie do sytuacji epidemiologicznej.

Więcej informacji dostępnych jest w regulaminie.

3 moot court

Zachęcamy Państwa do udziału w XIII Konferencji naukowej z zakresu zamówień publicznych pt. „Zamówienia publiczne – rola, wyzwania, perspektywy. 15 lat KIO w systemie zamówień publicznych”, organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Konferencja odbędzie się 27 września 2022 r. w Poznaniu w formule hybrydowej (stacjonarnie oraz online). W debatach oraz wystąpieniach podczas wydarzenia wezmą udział członkowie Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych:

 • prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki będzie ekspertem panelu pt. „Rynek zamówień publicznych – wyzwania krótko i długookresowe”, którego moderatorem będzie dr Jarosław Kola.
 • dr hab. Piotr Bogdanowicz, będzie moderował panel z udziałem mec. Aldony Kowalczyk oraz dr Aleksandry Sołtysińskiej, pt. „Wpływ KIO na kształtowanie systemu zamówień publicznych”.
 • Podczas konferencji zostanie zaprezentowany film „Global perspective on challenges in public procurement”, przedstawiający stanowiska zagranicznych naukowców, specjalizujących się w prawie zamówień publicznych, w tym prof. Marty Andhov reprezentującej Uniwersytet Kopenhaski.

Celem konferencji będzie omówienie roli, wyzwań oraz perspektyw zamówień publicznych, w tym ich znaczenie dla strategicznych celów rozwoju kraju.

Więcej na temat wydarzenia oraz możliwości udziału znajdziecie Państwo na stronie internetowej UZP.

Przy okazji konferencji pragniemy zwrócić Państwa uwagę na projekt #CrowdSourcingPZP, w ramach którego UZP zachęca do podzielenia się spostrzeżeniami na temat wyzwań, jakie stoją przed polskim prawem i systemem zamówień publicznych. Szczegóły tutaj.

SAVE THE DATE: Konferencja SPZP „2 lata nowego Pzp – analiza zebranych doświadczeń, postulowane zmiany"
Warszawa, 25 października 2022 r.

Tuż przed wybuchem pandemii weszło w życie nowe Prawo zamówień publicznych, a wraz z nim pojawiły się nowe problemy i wyzwania w naszej codziennej pracy. W ramach dyskusji podczas stacjonarnej konferencji organizowanej przez nasze Stowarzyszenie w Warszawie, na którą zapraszamy 25 października, przyjrzymy się doświadczeniom związanym z jego stosowaniem.

Wydarzenie podzieliliśmy na następujące panele dyskusyjne:

 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowania (w tym unieważnienie postępowania).
 2. Ocena ofert.
 3. Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 4. Zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
 5. Środki ochrony prawnej.

Wyżej wymienione kwestie, nawet jeśli nie obejmują wszystkich aspektów stosowania Pzp, z którymi spotykamy się na co dzień, są w naszej ocenie najistotniejsze.

Wkrótce podamy szczegóły dotyczące czasu, miejsca, programu konferencji oraz rejestracji, tymczasem już dziś zachęcamy do zarezerwowania terminu w kalendarzu.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazały się dwa artykuły opracowane przez członków SPZP:

 • „Samooczyszczenie, błąd i wykluczenie w zamówieniach publicznych”, którego autorem jest Michał Drozdowicz, treść dostępna tutaj.
 • „ Jak organizować przetargi na chmurę obliczeniową”, którego autorem jest dr Jakub Krysa, treść dostępna tutaj.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Strategiczne znaczenie zamówień publicznych”, którego autorem jest prof. UMK dr hab. Paweł Nowicki, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Obowiązująca klauzula waloryzacyjna nie jest doskonała”, którego autorem jest Jaroslaw Jerzykowski, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Ocena oświadczenia o podziale zadań w ramach konsorcjum”, którego autorem jest Tomasz Michalczyk, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W dzisiejszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Co jest, a co nie jest błędem w treści gwarancji wadialnej?”, którego współautorką jest Agnieszka Gilowska, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

W najnowszym dodatku do dziennika Rzeczpospolita, dotyczącym orzecznictwa, ukazał się artykuł pt. „Zmowa przetargowa w zakończonym postępowaniu”, którego autorem jest Michal Gajdek, Członek SPZP.

Treść publikacji dostępna jest tutaj.

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.