SPZPSPZP

Napisz do Nas: kontakt@stowarzyszeniepzp.pl

Pytania i odpowiedzi dotyczące kazusu nr 1

1. Czy wykonawca (firma Art-C) w przeszłości współpracowała z podwykonawcą odpowiedzialnym za kluczową część prac związanych z asfaltowaniem nawierzchni drogi i czy jakiekolwiek okoliczności wskazywały na potencjalną sytuację, gdzie podwykonawca ten miałby problemy z płynnością finansową?
Odpowiedź na oba pytania: NIE.

2. Czy wykonawca (firma Art-C) przedłożył Gminie Leżajsk potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów z dwoma podwykonawcami, z którymi współpracował przy realizacji umowy na przebudowę drogi gminnej Przychojec – Hucisko po terminie przewidziany w umowie, czy w ogóle zaniechał tej czynności?
Odpowiedź: Przedłożył po terminie, po naliczeniu kar umownych, w grudniu 2020 r.
UWAGA SPROSTOWANIE: w informacji o odrzuceniu oferty Art.-C jest błąd we wskazanej dacie naliczenia kar umownych za nieprzedłożenie umów z podwykonawcami. Zamiast „w grudniu 2023 r.” powinno być: „w grudniu 2020 r.”

3. Z jakiego powodu wykonawca (firma Art-C) nie przedłożył potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii umów z dwoma podwykonawcami w przewidzianym przez umowę terminie?
Odpowiedź: Przeoczenie.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące kazusu nr 2

1. Z jaką datą nastąpiło doręczenie Odwołującemu ,,Dobra Firma sp. z o.o.", Informacji o wyniku i unieważnieniu postępowania?
Odpowiedź: Doręczenie nastąpiło 19 kwietnia 2024 r.

2. Czy każdy z członków drużyny reprezentującej Odwołującego może wystąpić, równolegle do siebie w roli pełnomocników profesjonalnych tj. nazywać i podpisywać się jako np. Adwokat (prawdziwe imię i nazwisko członka drużyny)?
Odpowiedź: Tak.

3. Jakie terminy zostały wyznaczone przez Zamawiającego w postępowaniu poza terminem na składanie ofert? (np. wydłużenie terminu na składanie ofert, wyznaczenie Wykonawcom dodatkowego terminu na zapoznanie się z dokumentacją projektową etc.)
Odpowiedź: Termin składania ofert nie był wydłużany (brak wniosków wykonawców w tym zakresie). Terminy na inne (dodatkowe) czynności nie były wyznaczane.

4. Czy Zamawiający kierował jakiekolwiek dodatkowe pytania/pisma do Wykonawcy?
Odpowiedź: Nie.

5. Czy w Informacji o wyniku i unieważnieniu Postępowania doszło do oczywistej omyłki pisarskiej ze strony Zamawiającego, z uwagi na wskazanie odrzucenia oferty ,,Dobrej Firmy sp. z o.o. w Wadowicach”, zamiast ,,Dobrej Firmy sp. z o.o. w Rzeszowie”?
Odpowiedź: Tak, jest to omyłka pisarska (powinno być: „Dobrej Firmy sp. z o.o. w Rzeszowie”.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące kazusu nr 3

 1. Czy w Informacji o wyniku i unieważnieniu Postępowania z dnia 19.04.2024 r. skierowanej do konsorcjum ABC S.A. oraz SuperCompany Sp. z o.o. prawidłowo wskazano, że Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę Art-C sp. z o.o. w Wadowicach („Wykonawca”) czy może jest to omyłka?
  Odpowiedź: Tak, omyłka.

 2. Czy data wystawienia gwarancji bankowej w kazusie: 20 kwietnia 2024 r. jest prawidłowa, gdyż jest późniejsza niż Informacja o wyniku i unieważnieniu Postępowania z dnia 19.04.2024 r. i późniejsza niż okres ważności samej gwarancji (od dnia 01.03.2024 r. do dnia 01.07.2024 r.)?
  Odpowiedź: Na potrzeby kazusu proszę przyjąć, że data ważności gwarancji jest prawidłowa i zgodna ze stanem faktycznym.

 3. Czy umowa konsorcjum została zawarta przed wystawieniem gwarancji i przedstawiona bankowi oraz zamawiającemu?
  Odpowiedź: Nie.

 4. Czy pełnomocnictwo do reprezentowania dla lidera konsorcjum zostało sporządzone przed wystawieniem gwarancji?
  Odpowiedź: Tak.

 5. Czy pełnomocnik był umocowany do wniesienia wadium także w imieniu mocodawcy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i do zawarcia umowy i udzielania dalszych pełnomocnictw profesjonalnemu pełnomocnikowi do reprezentowania przed KIO?
  Odpowiedź: Tak.

Pytania i odpowiedzi dotyczące kazusu nr 4

 1. Czy Zamawiający zapoznał się z listem intencyjnym zawartym pomiędzy Spółką a Podmiotem Trzecim?
  Odpowiedź: Zamawiającemu nie został udostępniony list intencyjny zawarty pomiędzy Spółka a Podmiotem Trzecim.

 2. Czy list intencyjny jest opatrzony prawidłową datą? List jest datowany na 17 kwietnia 2024 r. tj. 1,5 miesiąca po terminie otwarcia ofert. Z informacji dodatkowych wynika, że list intencyjny został zawarty na potrzeby udziału w Postępowaniu.
  Odpowiedź: List intencyjny został zawarty na potrzeby udziału w Postępowaniu. W dacie listu intencyjnego znalazła się omyłka – zamiast: 17 kwietnia 2024 r. powinno być: 17 lutego 2024 r.

 

 

 

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych © 2017. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie: HEDEA

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.